Numer projektu: 1151
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Transplantacja - Anioły potrzebne są na ziemi

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Cel główny:
a) promowanie wśród beneficjentów projektu idei transplantacji narządów, z uwzględnieniem transplantacji od osób spokrewnionych;
b) promowanie wśród uczniów idei  prowadzenia badań naukowych na przykładzie tematyki prawa transplantacji;
c) przeprowadzeni badań na temat wiedzy młodych ludzi, rodziców.

Cel poboczny:
a) propagowanie wśród szkół idei współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym z uczelniami wyższymi.

Partnerem projektu będzie Studencka Poradnia Prawna działająca przy Uczelni Łazarskiego jako jedna z najlepszych w kraju zgodnie z Rankingiem przeprowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita.

W trakcie projektu zostaną zorganizowane warsztaty dla uczniów i ich rodziców na temat regulacji prawnych dotyczących transplantacji w Polsce oraz współczesnych problemów związanych z tym zagadnieniem.
W trakcie warsztatów i po ich zakończeniu uczniowie będą prowadzili badania dotyczące stanu wiedzy uczniów i ich rodziców w zakresie prawnych regulacji transplantacji i świadomości o jej ważności we współczesnym świecie. 

Badania będą prowadzone w paradygmacie ilosciowojakościowym tzn. ankieta i wywiad. 
Plan działania

Plan działania

1. Przygotowanie merytoryczne uczestników projektu przez przedstawicieli Studenckiej poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego. 
2. Spotkania z beneficjentami pod nadzorem osób z Poradni Prawnej oraz przy udziale zaproszonych ekspertów. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce działań:
1. Teren szkoły ( godziny wychowawcze, spotkania dla rodziców, spotkanie dla Młodzieżowych Rad Dzielnicy Warszawy, spotkanie dla przedstawicieli innych szkół i Władz miasta).
2. Teren Uczelni Łazarskiego. 

Harmonogram 
1. Styczeń - merytoryczne przygotowanie się do projektu. 
2. 1 - 14 lutego - przygotowanie i wydruk plakatów promujących projekt oraz ich dystrybucja.
3.  Luty - przygotowanie ankiet badawczych, przeprowadzenie badań pilotażowych i dokonanie ewentualnych korekt. 
4. Marzec - prowadzenie spotkań i przeprowadzenie badań. Kwiecień opracowanie i publikacja wyników. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Poznają i znajdą na rozwiązanie na problemy etyczne związane z przygotowaniem i prowadzeniem badań naukowych np. przechowywanie ankiet, zarządzanie czasem itp. 
2. Przygotowanie ankiet badawczych - sposób konstruowania prostych ankiet badawczych.
3. Organizowanie warsztatów i spotkań.
4. Przeprowadzenie badań w trakcie spotkań dotyczących problemu transplantacji. . 
5. Przeprowadzenie spotkań z beneficjentami projektu - publiczne wystąpienia, dopasowanie przekazu do grona odbiorców. 
6. Podsumowanie ankiet w projekcie - przygotowanie opracowania badań i wniosków.
7. Opracowanie i publikacja wyników badań,  możliwości publikacji swoich badań. 
8. Przygotowanie bransoletek promujących transplantacje - umiejętność kierowania zapytań ofertowych. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

1. Wydruk plakatów i ulotek promujących projekt.
2. Wydruk broszur zawierających informacje z zakresu tematyki projektu przygotowanych przez uczniów na podstawie doświadczenia zdobytego w trakcie prowadzenia warsztatów i spotkań. 
3. Tłumaczenie wyników na język angielski celem podzielenia się nimi z partnerami zagranicznymi. 
4. Zakup poczęstunku dla zaproszonych gości (prelegentów).
5. Zakup literatury potrzebnej do przeprowadzenia projektu. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

1. Jest to projekt badawczy.
2. Temat jest ważny społecznie. 
3. Projekt promuje współpracę z uczelniami wyższymi.

Szkoła

LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Bema

Adres

Marynarska 2/6, 02-674 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów