Numer projektu: 315
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Szkolna Rada Ekologiczna - Inspirujemy do bycia Eko

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Szkolna Rada Ekologiczna to uczniowie, którym bliska jest troska o środowisko. 
W wyniku wyniszczającej, często bezmyślnej działalności człowieka dalsze funkcjonowanie świata i ludzkości jest poważnie zagrożone, co potwierdzają w swoich raportach agendy Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do najpoważniejszych kryzysów należą niewątpliwie: postępująca, niekorzystna zmiana klimatu i  stopniowy zanik bioróżnorodności. Aby zatrzymać te procesy, wszyscy ludzie, organizacje i instytucje muszą ze sobą współpracować w zakresie ochrony środowiska. Szkoła również może i powinna włączać się w dyskusję na temat współczesnych wyzwań globalnych i ekologicznych oraz podejmować konkretne działania na rzecz kształtowania pożądanych postaw i zachowań proekologicznych. 
Edukacja ekologiczna stanowi szczególny rodzaj kształcenia i wychowania, który pozwala z nieco innej perspektywy spojrzeć na świat, Niestety zdarza nam się zapominać, iż my – ludzie, jesteśmy sami częścią przyrody, a co więcej, że nie jesteśmy w stanie bez niej żyć. Edukacja ekologiczna rozwija nie tylko wiedzę, ale również umiejętności oraz kształtuje postawy. Motywuje do działania, promuje praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i przygotowuje człowieka do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata. To właśnie szkoła powinna być miejscem inspirującym do zmian. Warto, żeby uczniowie poznawali najważniejsze wyzwania środowiskowe właśnie w szkole i szukali rozwiązań w swoim najbliższym otoczeniu. 
Edukacja ekologiczna wzmacnia funkcję wychowawczą szkoły na wiele sposobów:
 • zachęca do poznawania najbliższego środowiska i buduje poczucie odpowiedzialności za nie, 
 • motywuje do podejmowania aktywności społecznej, 
 • kształci postawy solidarności i szacunku,
 • tłumaczy aktualne zagrożenia dzięki czemu dzieci i młodzież lepiej rozumieją świat i swoje miejsce w nim.
Szkolna Rada Ekologiczna ma na celu edukować i promować działania ekologiczne, a dokumentacja podejmowanych działań będzie oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które w ostatnim czasie towarzyszą nam w szkole niezależnie od nauczanego przedmiotu. 
Plan działania

Plan działania

 • Wrzesień - powołanie Szkolnej Rady Ekologicznej.
 • Październik - przydzielenie funkcji poszczególnym członkom Rady.
 • Listopad - opracowanie koncepcji pracy Szkolnej Rady Ekologicznej i strony internetowej https://inspirujemydobyciaeko.wordpress.com/ oraz poszukiwanie w różnych źródłach inspirujących przedsięwzięć ekologicznych.
 • Grudzień - napisanie projektu Projektanci Edukacji i przygotowanie wszystkich niezbędnych treści w celu zamieszczenia ich na oficjalnej stronie konkursowej, przygotowanie i umieszczenie na tablicy szkolnej gazetki informującej o działaniach Rady.
 • Styczeń - napisanie artykułu dla Dobrych Praktyk w Edukacji oraz opracowanie pierwszego numeru szkolnej gazetki ekologicznej.
 • Luty - przygotowania do Festiwalu Nauki i Techniki, opracowanie planu działań oraz nawiązanie współpracy z jednostkami wspierającymi projekt.
 • Marzec - udział członków Rady w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez ODE Źródła, MPO, WFOŚiGW (w zależności od sytuacji i możliwości).
 •  Kwiecień - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych przez członków Rady w klasach młodszych.
 •  Maj - podsumowanie działań Rady na szkolnym apelu oraz podczas Festiwalu Nauki i Techniki w naszej szkole.
 • Czerwiec - zaplanowanie pracy na przyszły rok szkolny.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Gdzie? 
Działania Szkolna Rada Ekologiczna będzie prowadziła w naszej szkole, ale także poprzez platformę Teams w innych placówkach - zarówno w Łodzi, jak i w całej Polsce. Poprzez pisanie artykułów mamy również nadzieję dotrzeć do ludzi, dla których edukacja środowiskowa i proekologiczna jest ważna oraz do tych, którzy być może jeszcze nie zdają sobie sprawy z rangi podejmowanej tematyki. 
Kiedy? 
Co najmniej do końca roku szkolnego, ale jeśli pomysł spotka się z przychylnością Rady Pedagogicznej, a przede wszystkim uczniów to również w kolejnych latach szkolnych (oczywiście po uprzedniej modyfikacji zapisów w harmonogramie przedsięwzięcia na kolejny rok szkolny).
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt został opracowany w taki sposób aby jego realizacja była możliwa w każdej sytuacji - a więc podczas nauki stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zostali podzielenie na kilka zespołów:
 1. Z ekologią za pan brat, niech nasze pomysły idą w świat - zespół ds. promocji.
 2. Zespół wydawniczy.
 3. Zespół ds. nowoczesnych technologii.
 4. Zespół ds. specjalistów.
 5. Zespół ds. innowacji,  projektów i programów ekologicznych... Inspirujemy do bycia eko.
 Każda grupa ma przewodniczącego bądź przewodniczących, którzy będą nadzorowali pracę swoich podopiecznych. 
 Tak więc Szkolna Rada Ekologiczna będzie:
 - promowała działania ekologiczne w szkole, ale również wśród społeczności lokalnej, a nawet szerzej,
 - pisała artykuły do czasopism, np. Dobrych Praktyk w Edukacji i wydawała szkolną gazetkę,
 - opracowywała materiały na stronę https://inspirujemydobyciaeko.wordpress.com oraz na profil Facebookowy naszej szkoły,
 - prowadziła warsztaty, sesje, seminaria naukowe dla uczniów naszej szkoły, ale również dla podopiecznych wszystkich zainteresowanych szkół na platformie Teams,
 - dbała o kształcenie postaw ekologicznych w naszej placówce.
Moi uczniowie poza pracą nad postawami proekologicznymi, nabędą bądź będą utrwalali kompetencje kluczowe, w tym posługiwanie się językiem ojczystym, korzystanie z nowoczesnych technologii, ale - chyba dla mnie najważniejsze - będą rozwijać u siebie kompetencje społeczne. Będą współpracować, decydować, dyskutować, analizować program i modyfikować działania jeśli okażą się mało skuteczne. Już udowodnili, że są na to gotowi - podzielili się na zespoły, wypracowali harmonogram działań, są w trakcie poszukiwania ciekawych i wartościowych treści ekologicznych proponowanych w Internecie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Chcielibyśmy jako Szkolna Rada Ekologiczna pozyskać fundusze na:
 - materiały, które umożliwią wydawanie Szkolnej Gazetki Ekologicznej,
 - gadżety, nagrody dla uczniów szczególnie aktywnych w konkursach i działaniach ekologicznych zaproponowanych przez Szkolną Radę,
 - przygotowanie materiałów drukowanych popularyzujących nasze przedsięwzięcie,
 - materiały, zestawy edukacyjne niezbędne do prowadzenia warsztatów ekologicznych w klasach młodszych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Szkolna Rada Ekologiczna będzie realizowała innowację ekologiczną Inspirujemy do bycia eko - 10 wyzwań ekologicznych z TIK. Szkolny koordynator Rady opracował stronę internetową https://inspirujemydobyciaeko.wordpress.com, która jest elementem tego przedsięwzięcia. Działania zostały już objęte honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz WFOŚiGW. Obecnie uczniowie są na etapie opracowywania kolejnych formalnych pism i dokumentów do organizacji wspierających. Chcielibyśmy, by działania Szkolnej Rady Ekologicznej trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców. Promocja wymaga nakładów finansowych stąd wielka potrzeba pozyskania środków na papier, tusze i materiały niezbędne do skutecznej promocji naszego pomysłu.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima

Adres

Elsnera 8, 92-504 Łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów