Numer projektu: 1022
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

ODKRYWCY ŚWIATA – ZDOBYWCY WIEDZY

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Ciekawość świata, która stanowi przyczynę rozbudzania chęci zrozumienia i wytłumaczenia zjawisk zachodzących w przyrodzie, jest naturalnym procesem zachodzącym w każdym człowieku. Nadrzędnym celem projektu  jest wzbudzenie w uczniach emocjonalnego zaangażowania w proces zdobywania wiedzy, co zdecydowanie wpłynie na chęć jej pogłębiania, czego skutkiem będzie rozwój osobisty i intelektualny. Projekt zakłada analizę przez uczniów pięciu sfer Ziemi: atmosfery, hydrosfery, litosfery, pedosfery i biosfery. Młodzież podzielona na podzespoły, wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje o poszczególnych sferach, następnie w odniesieniu do regionu nowosądeckiego, opracowuje scenariusz zajęć terenowych, na których poprzez obserwacje i doświadczenie zgłębią poznane zagadnienia. Realizacja projektu będzie wymaga od uczniów samodzielnego zdobywania i weryfikowania informacji, prowadzenia badań i obserwacji, co sprzyja procesowi podejmowania decyzji. Uwzględniane będą zarówno indywidualna jak i grupowa praca, która odsłoni mocne strony uczestników i zintegruje we wspólnych działaniach. Obserwacja i badania terenowe stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych form poznania rzeczywistości. Możliwości uczniów i ich zalety, zwrócenie uwagi na rozwój wewnętrzny i kreatywność w zdobywaniu wiedzy są kluczowym elementem zachęcającym ich do uczestnictwa w zajęciach szkolnych i pogłębiania wiedzy poza budynkiem szkolnym. Realizacja projektu „ODKRYWCY ŚWIATA – ZDOBYWCY WIEDZY” wpłynie na podwyższenie samooceny uczniów, poczucie sprawstwa w zakresie organizacji kształcenia, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, inicjatywności i przedsiębiorczości. Wśród efektów projektu można wymienić również rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz zwiększenie efektywności planowania i organizowania swojej pracy. Interdyscyplinarny charakter badań geograficznych wpływa na możliwość odkrywania informacji, doświadczania i analizy na wielu płaszczyznach. Projekt stwarza warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz sprawdzania swoich umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych co zwiększa efektywność procesu kształcenia. 
Plan działania

Plan działania

W ramach realizowanej podstawy programowej z geografii, uczniowie biorący udział w projekcie dzielą się na grupy. Wybierają jedną ze sfer ziemi i poprzez zgłębianie wiedzy na jej temat stają się „sferowymi specjalistami”. Kolejnym etapem projektu jest analiza lokalnego środowiska i wyszukanie miejsc, w których młodzież szkolna mogłaby odbyć warsztaty terenowe mające na celu przedstawienie wiadomości na temat danej sfery w przystępny sposób, jej dogłębną analizę, zaciekawienie tematem i wykonanie zadań praktycznych, pozwalających na naukę przez doświadczenie. Uczniowie samodzielnie opracowują scenariusz zajęć terenowych, są jednocześnie głównymi specjalistami przeprowadzającymi opracowane zajęcia. Dokumentację warsztatów i wyniki zadań praktycznych opracowują w formie plakatu, prezentacji lub filmu i publikują na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym profilu Facebooka. Stanowi to kluczowy element mający na celu zainspirowanie pozostałych uczniów do działania i zdobywania wiedzy w niekonwencjonalny sposób. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu następuje w trakcie roku szkolnego 2019/2020. Wszystkie grupy mają przydzieloną jedną sferę Ziemi na której koncentrują swoją uwagę. Praca nad projektem podzielona jest na 5 etapów:
·         Etap I – zbieranie informacji na temat przydzielonej sfery ziemskiej
·         Etap II – opracowanie scenariusza zajęć terenowych, 
·         Etap III – wyznaczenie terminu i organizacja warsztatów
·         Etap IV – realizacja 
·         Etap V – ocena pracy własnej i prezentacja wyników przeprowadzonych doświadczeń
 
Wszystkie działania związane z projektem rozpoczynają się w szkole i odbywają się zgodnie z opracowanymi przez uczestników projektu scenariuszem. Harmonogram dla poszczególnych sfer zakłada realizację zajęć terenowych:
·         Atmosfera – styczeń 2020 r.
·         Hydrosfera – luty/marzec 2020 r
·         Litosfera – kwiecień 2020 r.
·         Pedosfera – maj 2020 r.
·         Biosfera – czerwiec 2020 r.
Dopuszcza się nieznaczną modyfikację wyznaczonych terminów w zależności od możliwości przeprowadzenia zajęć terenowych w wybranych przez uczniów miejscach.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej odpowiedzialni będą za wzbogacenie swojej wiedzy na temat wybranej sfery Ziemi, przygotowanie /przy wsparciu nauczyciela/ scenariusza zajęć terenowych, częściowe ich przeprowadzenie oraz analizę i opracowanie wyników pracy. Pozwoli im to nie tylko na poszerzenie wiedzy geograficznej, ale również zwiększenie swojego potencjału intelektualnego. Ważnym elementem będzie rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, wspólne poczucie odpowiedzialności za realizację projektu, wzajemny szacunek, otwartość na pomysły innych, podział zadań i obowiązków, wzajemna współpraca. Uczniowie nabędą umiejętności w zakresie weryfikacji informacji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystany zostałby na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć terenowych oraz materiałów potrzebnych do opracowania i wykonania prezentacji lub plakatów obrazujących wyniki przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Chęć poznawcza uczniów, poszukiwanie alternatywnych źródeł wiedzy, nauka przez doświadczenie i obcowanie z przyrodą stanowią kluczowe elementy, nie tylko jako forma zdobywania wiedzy z geografii, ale również rozwój młodzieży szkolnej w kierunku zdolnych, kreatywnych, myślących i działających ludzi. Nie ma bierności i zgody na schematy nauczania, jest za to chęć działania i czerpanie przyjemności z nauki, motywowanie i inspirowanie innych do podążania za swoimi zainteresowaniami i rozwijania się oraz kształtowania kompetencji kluczowych, w tym: przedsiębiorczości i zaradności.
https://drive.google.com/file/d/15LwiTq2iKmFZnoCHv0RzifAG3LPXjz9Y/view

Szkoła

Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków

Adres

ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów