Siła - czy zawsze niszcząca?

Cel: Poznanie zastosowań wybranych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich mieszanin, które mogą służyć do produkcji materiałów wybuchowych. Przedstawienie przykładów wykorzystania materiałów wybuchowych do celów innych niż militarne.