Regulamin konkursu „Projektanci edukacji” – X edycja

§1 Warunki konkursu

 1. Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia, procedurę oceny prac konkursowych, zasady przyznawania nagród i procedurę reklamacyjną konkursu.
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000031950, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 627 900 zł (dalej: Organizator).
 3. Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) Opiekunie grupy konkursowej – jest nim nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej, który w regulaminowym terminie zgłosi pracę konkursową. Opiekun grupy konkursowej zgłasza pomysł do konkursu
i koordynuje pracami grupy konkursowej. Ten sam nauczyciel może być opiekunem wielu grup konkursowych i zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. Opiekun i grupa konkursowa muszą pochodzić z tej samej szkoły. Opiekun grupy konkursowej jest wyłącznym reprezentantem grupy konkursowej w kontaktach z Organizatorem,
b) pracy konkursowej - należy przez to rozumieć opis pomysłu na projekt edukacyjny. Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: tytuł, opis pomysłu na projekt, jego cele, korzyści dla ucznia, elementy unikatowe, miejsce i czas realizacji, sposób wykorzystania nagrody, zdjęcie grupy konkursowej lub inny symbol graficzny związany z grupą konkursową lub zgłaszanym pomysłem. Praca konkursowa może opisywać pomysł na projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest deklaracja wykorzystania nagrody do 26 czerwca 2020r. Do konkursu nie można zgłosić pomysłu na projekt edukacyjny, który został już zrealizowany. Z tej samej szkoły można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową.
c) kategorii wiekowej – należy przez to rozumieć:
- uczniów klas 1-3 szkół podstawowych stanowiących pierwszą kategorię wiekową,
- uczniów klas 4-8 szkół podstawowych stanowiących drugą kategorię wiekową,
- oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe) stanowiących trzecią kategorię wiekową.
d) grupie konkursowej – należy przez to rozumieć grupę składającą się z dowolnej liczby uczniów klas 1-3 lub 4-8 szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz ich opiekuna przygotowujących pracę konkursową. Do grupy konkursowej może dołączyć drugi nauczyciel jako nauczyciel wspierający.
e) nauczycielu wspierającym – jest nim drugi nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej uczestniczący w realizacji pracy konkursowej.
f) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową (w tym licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe), z których została zgłoszona praca konkursowa.
g) stronie konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową projektanciedukacji.pl przeznaczoną do obsługi konkursu.
h) formularzu zgłoszeniowym – jest to obowiązkowy formularz przeznaczony do zamieszczenia pracy konkursowej na stronie projektanciedukacji.pl i zgłoszenia jej do konkursu.
i) nagrodzie Kapituły Konkursu – należy przez to rozumieć 60 nagród pieniężnych (po 20 w każdej kategorii wiekowej) zwanych grantami w wysokości po 1.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację zwycięskiej pracy konkursowej, przyznawanych przez Kapitułę Konkursu po zakończeniu I etapu konkursu.
j) nagrodzie internautów – należy przez to rozumieć 15 nagród pieniężnych (po 5 w każdej kategorii wiekowej) zwanych grantami internautów w wysokości 1.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację nagrodzonej pracy konkursowej, przyznawanych w drodze głosowania on-line.
k) Złotym Grancie – należy przez to rozumieć 5 nagród specjalnych w wysokości 2.000,00 zł każda, przyznawanych przez Kapitułę Konkursu po zakończeniu II etapu konkursu w ustalonych przez Organizatora kategoriach specjalnych.
l) kategoriach specjalnych – należy przez to rozumieć 5 ustalonych przez Organizatora kategorii: Budujemy relacje; Stosujemy nowe technologie; Myślimy nieszablonowo; Działamy z sercem; Prezentujemy projekt, w których prace konkursowe wybierane są według ściśle określonych w niniejszym regulaminie kryteriów.
m) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie o nazwie „Projektanci edukacji” wraz z późniejszymi zmianami.
n) Laureacie konkursu – należy przez to rozumieć uczestnika bądź opiekuna grupy konkursowej, której zgłoszona praca konkursowa została wyłoniona przez Kapitułę Konkursu na pierwszym lub drugim etapie konkursu.
o) Uczestniku – uczeń należący do grupy konkursowej.


§2 Zasięg terytorialny i czas trwania konkursu

 1. Konkurs jest ogólnopolski i obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. X edycja konkursu rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 roku i trwa do 26 czerwca 2020r.


§3 Zasady prowadzenia konkursu

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane większością głosów.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane na każdym etapie konkursu zgodnie z kryteriami przyjętymi dla tego etapu.
 3. Praca konkursowa może uzyskać nagrodę na każdym etapie konkursu pod warunkiem jej uczestnictwa w każdym z etapów konkursu.
 4. Brak udziału Laureata konkursu etapu pierwszego w drugim etapie powoduje wycofanie jego pracy konkursowej z rywalizacji o Złote Granty w drugim etapie konkursu oraz konieczność przesłania do Organizatora sprawozdania z wykorzystania grantu do 20.06.2020r.
 5. Granty finansowe przyznane w pierwszym etapie konkursu muszą zostać przeznaczone przez Laureata konkursu na realizację zgłoszonej do konkursu pracy konkursowej.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 7. W zakresie w którym w ramach konkursu realizowane są usługi świadczone drogą elektroniczną, do warunków i zasad świadczenia tych usług stosuje się postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu projektanciedukacji.pl  


§4 Etap I konkursu

 1. Etap pierwszy konkursu trwa od 1 października 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku. W pierwszym etapie Opiekun grupy konkursowej zobowiązany jest zarejestrować się oraz zgłosić pracę konkursową na stronie konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na prawidłowym wypełnieniu przez Opiekuna grupy konkursowej obowiązkowych pól w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursu. Formularz zgłoszeniowy umożliwiający wpisanie pracy konkursowej będzie udostępniony na stronie konkursu od dnia jego rozpoczęcia. Opiekun grupy konkursowej może dokonywać zmian i korekt w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, z zastrzeżeniem ust. 4. Za ostateczne zgłoszenie pracy do udziału w konkursie, uznaje się zaakceptowanie jej poprzez przycisk „Zgłoś do konkursu”, w terminie nie później niż do 27 listopada 2019 roku do godziny 23:59.
 3. W terminie od 28 listopada 2019, czyli po upływie terminu zgłoszeń, do 16 stycznia 2020r. nie będzie już możliwości edytowania formularza zgłoszeniowego w celu wprowadzenia zmian w treści. W tym czasie praca będzie oceniana w ramach etapu I konkursu.
 4. Do konkursu nie można zgłosić pomysłu na projekt, który został już zrealizowany, ponieważ uniemożliwi to wykorzystanie nagrody zgodnie z jej przeznaczeniem. Przez projekt zrealizowany Organizator rozumie, w szczególności projekt który nie ma możliwości rozwoju lub prace nad tym projektem zakończyły się lub projekt został już nagrodzony w ramach innych konkursów. Grant pieniężny w każdym przypadku musi być wykorzystany na realizację zwycięskiej pracy konkursowej.
 5. Praca konkursowa powinna zawierać wyłącznie oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, samodzielnie wykonane przez grupę konkursową materiały takie jak: teksty, zdjęcia, ilustracje, itp.
 6. Komisja Konkursowa podczas trwania konkursu w drodze decyzji może postanowić, że w konkursie nie będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe:
  a) nie spełniające warunków regulaminu,
  b) zgłoszone w inny sposób, niż zamieszczenie pracy konkursowej na stronie konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
  c) co do których zostaną zgłoszone Organizatorowi pisemne i uzasadnione roszczenia osób trzecich,
  d) zawierające treści reklamowe, obraźliwe, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje lub w inny sposób niezwiązane z zakresem konkursu,
  e) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że oddano na nie głosy w sposób niezgodny z regulaminem głosowania online.
 7. Opiekun grupy konkursowej, którego praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora w wiadomości przekazanej na posiadany przez Organizatora adres e-mail Opiekuna grupy konkursowej.
 8. Opiekun grupy konkursowej poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich,
  b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystanych w pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) lub jest uprawniony do dysponowania nimi w zakresie w jakim stanowią one element pracy konkursowej, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób,
  c) zapoznał się z regulaminem i poinformował o nim osoby uczestniczące w ramach szkoły w konkursie,
  d) wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych regulaminem,
  e) w przypadku przyznania pracy konkursowej nagrody i przekazania danych osobowych członków grupy konkursowej w celu wydania dyplomów dla laureatów, będzie dysponował zgodami na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, wyrażonych przez rodziców lub opiekunów prawnych członków grup konkursowych i przekaże ich treść (skan) Organizatorowi, na jego żądanie najpóźniej z chwilą przekazania tych danych,
  f) przekazał informacje rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów biorących udział w konkursie o przetwarzaniu danych osobowych tych uczniów w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w § 7 lub wskazał miejsce publikacji treści tej klauzuli informacyjnej na stronie konkursu,
  g) posiada zgody osób uwidocznionych na zdjęciach, ilustracjach lub innych materiałach w pracy konkursowej, na nieodpłatne publikacje ich wizerunku na stronie projektanciedukacji.pl,
  h) jako Opiekun grupy konkursowej wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o nim w zakresie imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, na stronie konkursowej w przypadku prezentacji pracy konkursowej,
  i) oświadcza, że uzyskał zgodę Dyrektora swojej szkoły na udział w konkursie jako reprezentant szkoły.


§5 Wyłonienie laureatów I etapu

 1. Kapituła Konkursu spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoni 60 (po 20 w każdej kategorii wiekowej), które w najwyższym stopniu, łącznie, uzyskają kolejno najwyższe oceny i będą spełniały następujące kryteria:
  a) kreatywne i ambitne założenia pomysłu,
  b) interesująca i oryginalna tematyka,
  c) zaangażowanie lokalnej społeczności,
  d) zastosowanie różnorodnych metod pracy,
  e) korzyści dla ucznia,
  f) elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej,
  g) precyzyjny opis pomysłu.
 2. Dodatkowym czynnikiem, który może zaważyć na decyzji Kapituły Konkursu o przyznaniu grantu może być materiał (plik graficzny, foto-relacja, prezentacja, filmik), w którym grupa konkursowa w ciekawy sposób prezentuje swój pomysł na projekt.
 3. Za każdy z sześćdziesięciu wybranych projektów konkursowych zostanie wydana nagroda Kapituły Konkursu – grant pieniężny w wysokości po 1.000,00 zł.
 4. Internauci spośród zgłoszonych do głosowania prac konkursowych wyłonią w głosowaniu internetowym trwającym od dnia 2 grudnia 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku, 15 zwycięskich (po 5 w każdej kategorii wiekowej), które uzyskają kolejno największą liczbę głosów. Za każdy z piętnastu wybranych przez internautów projektów konkursowych (o największej liczbie prawidłowo zebranych głosów) zostanie wydana nagroda internautów – grant pieniężny w wysokości po 1.000,00 zł.
 5. W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu aplikację, która umożliwi oddawanie głosów na zgłoszone do głosowania prace konkursowe. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę aplikację. Udział pracy zgłoszonej do konkursu w głosowaniu online nie jest obowiązkowy. Opiekun grupy konkursowej może z niego zrezygnować poprzez odznaczenie informacji w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie głosowania.
 7. Nagroda Kapituły Konkursu oraz nagroda Internautów mogą się łączyć.
 8. Każda szkoła, z której zostanie zgłoszona przynajmniej jedna praca konkursowa, otrzyma tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2020” wraz z certyfikatem.
 9. Każdy Opiekun grupy konkursowej, który zgłosi pracę konkursową otrzyma tytuł: „PROJEKTant edukacji” wraz z certyfikatem.
 10. Opiekunowie i uczestnicy zwycięskich grup projektowych otrzymają dyplomy Laureata.


§6 Ogłaszanie wyników I etapu

 1. Podczas posiedzenia Kapituła Konkursu wyłoni 60 zwycięskich prac konkursowych za które Organizator wyda nagrody Kapituły Konkursu oraz ostatecznie zatwierdzi listę 15 zwycięskich prac konkursowych, które zdobyły nagrodę Internautów.
 2. Laureaci I etapu konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i/lub pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu konkursowym. Dodatkowo Kapituła Konkursu ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 15 stycznia 2020 roku.


§7 Etap II konkursu

 1. Etap II trwa od 16 stycznia 2020 roku do 5 czerwca 2020 roku.
 2. Organizator udostępni Opiekunom grup konkursowych formularze konkursowe opisujące prace konkursową z etapu I, zawierające dodatkowe pola edytowalne, których wypełnienie, zgodnie z kryteriami etapu drugiego jest wymagane dla prawidłowego udziału w tym etapie.
 3. W etapie II konkursu może wziąć udział każdy, kto uczestniczył w etapie pierwszym.
 4. W ramach etapu II Opiekun grupy konkursowej we właściwych polach formularza konkursowego opisuje aktualną realizację lub całkowite wdrożenie pomysłu zawartego w pracy konkursowej zgłoszonej do etapu pierwszego. Opis pomysłu polega na jego zaprezentowaniu
  i dokładnym udokumentowaniu aktualnej realizacji pomysłu lub jego całkowitego wdrożenia, w szczególności w postaci zamieszczenia w formularzach konkursowych, w odpowiednio udostępnionych w tym celu polach, treści informacyjnych i plików filmowych dotyczących realizacji lub wdrożenia pomysłu lub zdjęć zrealizowanych pomysłów, w szczególności dokumentujące podjęte działania, powstałe dzieła i osiągnięte efekty. W przypadku Laureatów etapu I opis powinien dodatkowo zawierać informację o wykorzystaniu grantu.
 5. Wszystkie pola udostępnione do wypełnienia w formularzach konkursowych w ramach etapu II muszą zostać wypełnione do dnia 5 czerwca 2020 roku do godz. 23:59
 6. Postanowienia § 4 ust. 6 i 7 regulaminu mają zastosowanie do opisu projektu w ramach etapu II.
 7. Opiekun grupy konkursowej, który realizuje opis w sposób wskazanych w ust. 4 oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do zgłoszenia zdjąć, filmów oraz opisów i nie narusza praw osób trzecich,
  b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystanych w opisie o którym mowa w ust. 5 w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191 ze zm.) lub jest uprawniony do dysponowania nimi w zakresie w jakim stanowią one element pracy konkursowej w etapie drugim, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób,
  c) zapoznał się z regulaminem i poinformował o nim osoby uczestniczące w ramach szkoły w konkursie,
  d) wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych regulaminem,
  e) w przypadku przyznania nagrody w etapie drugim i przekazania danych osobowych członków grupy konkursowej w celu wydania dyplomów dla laureatów, będzie dysponował zgodami na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, wyrażonych przez rodziców lub opiekunów prawnych członków grup konkursowych i przekaże ich treść (skan) Organizatorowi, na jego żądanie najpóźniej z chwilą przekazania tych danych, chyba że odpowiednie zgody uzyskał i przekazał Organizatorowi na etapie pierwszym konkursu,
  f) posiada zgody osób uwidocznionych na zdjęciach, ilustracjach lub innych materiałach w opisie projektu edukacyjnego, na nieodpłatne publikacje ich wizerunku na stronie projektanciedukacji.pl,
  g) posiada zgodę uczestników wyrażoną przez ich rodziców lub opiekunów prawnych na publikację ich danych osobowych, w tym wizerunku w ramach publikacji opracowanej w formie e-booka (format PDF) podsumowującej X edycję konkursu
  h) w przypadku gdy opis pracy konkursowej będzie kwalifikował się zgodnie z uznaniem Kapituły Konkursu do opublikowania w publikacji podsumowującej X edycję konkursu, będzie posiadał niezbędne zgody w zakresie rozporządzania prawami autorskimi uprawniające do opracowania i rozpowszechniania tej publikacji w formie tradycyjnej lub cyfrowej


§8 Wyłonienie laureatów II etapu

 1. Po zakończeniu II etapu konkursu, Kapituła Konkursu wyłoni (łącznie) 5 zwycięskich prac konkursowych i przyzna każdej z nich nagrodę w postaci „Złotego Grantu”.
 2. Złoty Grant to grant pieniężny w wysokości 2.000,00 zł.
 3. Kapituła Konkursu przyzna Złote Granty, po jednym w każdej ze wskazanych poniżej kategorii, pracom konkursowym, które najpełniej spełniają kryteria określone dla każdej z tych kategorii:
  3.1 Kategoria „Budujemy relacje” – w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt promujący budowanie i wzmacnianie relacji z innymi oraz aktywizujący i integrujący środowiska najbliższe uczniom (klasa, szkoła, społeczność lokalna),
  3.2 Kategoria „Stosujemy nowe technologie” – w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt realizowany z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych, inżynieryjnych lub informatycznych,
  3.3 Kategoria „Myślimy nieszablonowo” – w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt cechujący się pomysłowością i oryginalnością przyjętych założeń i rozwiązań, oparty na nieszablonowym podejściu do opracowywanego zagadnienia,
  3.4 Kategoria „Działamy z sercem” - w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi projekt promujący empatię, uczący bezinteresowności, zakładający pomoc i działania na rzecz potrzebujących (osób, stworzeń, środowisk); działania te mogą mieć różnorodny charakter, np. profilaktyka, edukacja, integracja, socjalizacja itp.,
  3.5 Kategoria „Prezentujemy projekt” – w tej kategorii Kapituła Konkursu nagrodzi najlepszy, najciekawszy, najbardziej wciągający film (prezentację/ fotografie/ dokumentację multimedialną) dotyczącą zgłoszonego projektu.
 4. Szkoła, z której będzie pochodzić nagrodzony w II etapie konkursu projekt edukacyjny otrzyma dyplom (zgodne z kategorią specjalną).
 5. Spośród najlepiej opisanych i udokumentowanych w II etapie realizowanych lub wdrożonych projektów Kapituła Konkursu według własnego uznania wybierze te, które umieści w publikacji podsumowującej X edycję konkursu.
 6. Opiekunowie grup konkursowych oraz nauczyciele wspierający uczestniczący w etapie II konkursu uzyskują prawo do uczestnictwa w szkoleniu on-line udostępnionym przez Organizatora. O terminie i temacie szkolenia Organizator poinformuje Opiekunów grup konkursowych oraz nauczycieli wspierający odpowiednio wcześniej na posiadany przez Organizatora adres e-mail Opiekuna grupy konkursowej.  
 • §9 Ogłaszanie wyników II etapu

 • Laureaci II etapu konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i/lub pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu konkursowym. Dodatkowo Kapituła Konkursu ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 15 czerwca 2020 roku.

 
§10 Wydawanie wygranych nagród

 1. Wszystkie nagrody w konkursie przyznane zarówno w ramach etapu I jak i etapu II zostaną wydane przez Organizatora na rzecz szkół, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe.
 2. Przekazanie nagród w postaci grantów odbędzie się w formie przelewu na numer rachunku bankowego szkoły, z której została zgłoszona zwycięska praca konkursowa, Rady Rodziców tej szkoły lub inny rachunek wskazany przez Dyrektora tej szkoły po wcześniejszym przyjęciu nagrody w postaci grantu przez szkołę. W każdym przypadku tytuł przelewu będzie wskazywał, iż jest to nagroda za konkurs „Projektanci edukacji” z przeznaczeniem na realizację bądź rozbudowę zwycięskiego projektu.
 3. Dyplomy uczestnictwa w konkursie dla wszystkich członków zwycięskich grup konkursowych zostaną wręczone osobiście Opiekunowi grupy konkursowej lub wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy wskazany przez Opiekuna grupy w formularzu.
 4. Wydanie oraz wysłanie nagród i dyplomów uczestnictwa w konkursie nastąpi po przekazaniu uprawnionemu pracownikowi Organizatora lub przesłaniu na adres Organizatora konkursu pisemnego oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz oświadczenia, że nagroda zostanie przeznaczona na cele wskazane w pracy konkursowej.
 5. Przyznane nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie zostaną wydane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia spełnienia przez Opiekuna grupy konkursowej wszystkich warunków wskazanych w regulaminie dla danego etapu.
 6. Jeżeli Opiekun grupy konkursowej nie wyda lub nie wyśle w wyznaczonych terminach oświadczeń wskazanych w regulaminie to nagroda wedle uznania Organizatora nie zostanie przyznana w ogóle i przepadnie lub Kapituła Konkursu przyzna nagrodę innemu uczestnikowi.
 7. Uprawnienie do nagrody Kapituły Konkursu, nagrody Internautów i Złotego Grantu nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci.
 8. Każdy Laureat konkursu podczas promocji projektu konkursowego jest zobowiązany do informowania również o przyznaniu mu grantu w konkursie „Projektanci edukacji”.

§11 Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu i wydawania nagród mogą być zgłaszane wyłącznie przez Opiekunów grup konkursowych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników I lub II etapu konkursu.
 2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora konkursu.
 3. Reklamacje złożone przez inną osobę niż Opiekun grupy konkursowej, w formie innej niż pisemna lub po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Opiekuna grupy konkursowej, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji, Opiekun grupy konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Decyzje Komisji konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.


§12 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w konkursie jest Organizator (Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa) (dalej: Administrator). Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw nimi związanych możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: bezpieczeństwo@nowaera.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i prowadzenie konkursu, w tym rejestracja uczestników, przygotowanie dyplomów uczestnictwa w konkursie, kontakt z uczestnikami w celach związanych z konkursem, publikacja informacji o laureatach. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w oparciu o wyrażoną przez uczestnika zgodę. W przypadku rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w oparciu w o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnieni pracownicy usługodawców, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora w związku z organizacją konkursu, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne lub świadczące usługi doradcze, prawne, marketingowe, kurierskie.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. W przypadku danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych, będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż 3 lata.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
  W przypadku cofnięcia zgody osoby uczestniczące w konkursie nie będą mogły wziąć w nim udziału.
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
 9. prawa do żądania dostępu do swoich danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
 10. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 11. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
 12. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
 13. wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 14. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 15. Wyrażone zgody uczestnicy mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kontakt@projektanciedukacji.pl, lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby.
 • §13 Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do konkursu Opiekun grupy konkursowej wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie oraz reprezentuje szkołę w konkursie.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac konkursowych w trakcie zamieszczania ich na stronie konkursu, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady prawne prac konkursowych.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie.
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania osób trzecich, zmierzające do pozyskania większej ilości głosów w głosowaniu online.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a także do prezentowania ich w prasie, radiu, telewizji, na stronie internetowej Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania zysku przez Organizatora.
 6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do przerwania lub przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięskich prac konkursowych. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu.
 10. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zdobywcy danej nagrody.
 12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
 13. w przypadku niemożliwości kontaktu z Opiekunem grupy konkursowej z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych;
 14. w przypadku niemożliwości doręczenia nagród na skutek nieobecności lub podania przez Opiekuna grupy konkursowej nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych.
 15. Wszelkie informacje na temat konkursu Opiekunowie grup konkursowych mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@projektanciedukacji.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień regulaminu.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku i będzie dostępny na stronie konkursu projektanciedukacji.pl.