REGULAMIN KONKURSU „PROJEKTANCI EDUKACJI” – XIV EDYCJA 

 • §1

Warunki konkursu  

 1. Niniejszy regulamin określa organizatora, zasady przeprowadzenia konkursu, procedurę oceny prac konkursowych, zasady przyznawania nagród i procedurę reklamacyjną konkursu. 
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146 D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000031950, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 627 900 zł (dalej: Organizator). 
 3. Konkurs stanowi przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
  1. Opiekunie grupy konkursowej – jest nim nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej, a w przypadku edukacji domowej; rodzic, opiekun prawny lub inna wskazana przez nich osoba ucząca uczestnika w tym trybie, którzy w regulaminowym terminie zgłoszą pracę konkursową. Opiekun grupy konkursowej zgłasza pomysł do konkursu i koordynuje pracami grupy konkursowej. Ta sama  osoba może być opiekunem wielu grup konkursowych i zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. Opiekun i grupa konkursowa muszą pochodzić z tej samej szkoły, a w przypadku edukacji domowej, być przez nią nadzorowani. Opiekun grupy konkursowej jest wyłącznym reprezentantem grupy konkursowej w kontaktach z Organizatorem, 
  2. pracy konkursowej - należy przez to rozumieć opis pomysłu na projekt edukacyjny. Praca konkursowa musi zawierać następujące elementy: tytuł, opis pomysłu na projekt, jego cele, korzyści dla ucznia, elementy unikatowe, miejsce i czas realizacji, sposób wykorzystania nagrody, zdjęcie grupy konkursowej lub inny symbol graficzny związany z grupą konkursową lub zgłaszanym pomysłem. Praca konkursowa może opisywać pomysł na projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest deklaracja wykorzystania nagrody do 21 czerwca 2024r. Do konkursu nie można zgłosić pomysłu na projekt edukacyjny, który został już zrealizowany. Z tej samej szkoły można zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową, w tym również, jeżeli jest ona zgłoszona przez Opiekuna grupy konkursowej do której należą uczestnicy kształcący się w ramach edukacji domowej. 
  3. kategorii wiekowej – należy przez to rozumieć: 
   1. uczniów klas 1-3 szkół podstawowych stanowiących pierwszą kategorię wiekową,  
   2. uczniów klas 4-8 szkół podstawowych stanowiących drugą kategorię wiekową,  
   3. oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe) stanowiących trzecią kategorię wiekową. 
  4. grupie konkursowej – należy przez to rozumieć grupę składającą się z dwóch lub większej liczby uczniów odpowiednio klas 1-3 lub 4-8 szkoły podstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej oraz ich opiekuna przygotowujących pracę konkursową. Do grupy konkursowej może dołączyć drugi nauczyciel jako nauczyciel wspierający. Grupę konkursową mogą tworzyć uczniowie kształcący się w trybie edukacji domowej lub przystępować do grup konkursowych razem z uczniami kształcącymi się w modelu tradycyjnym.  
  5. nauczycielu wspierającym – jest nim drugi nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej uczestniczący w realizacji pracy konkursowej lub rodzic, opiekun prawny oraz inna wskazana osoba ucząca uczestnika kształcącego się w trybie edukacji domowej, jeżeli uczestniczy w realizacji pracy konkursowej. 
  6. szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową (w tym licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe), z których została zgłoszona praca konkursowa, w tym również przez uczestników edukacji domowej, jeżeli szkoła nadzoruje tych uczestników. 
  7. stronie konkursu – należy przez to rozumieć stronę internetową www.projektanciedukacji.pl przeznaczoną do obsługi konkursu. 
  8. formularzu zgłoszeniowym – jest to obowiązkowy formularz przeznaczony do zamieszczenia pracy konkursowej na stronie www.projektanciedukacji.pl i zgłoszenia jej do konkursu. 
  9. nagrodzie Kapituły Konkursu – należy przez to rozumieć 30 nagród pieniężnych (po 10 w każdej kategorii wiekowej)  zwanych grantami w wysokości po 2.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację zwycięskiej pracy konkursowej, przyznawanych przez Kapitułę Konkursu  
  10. nagrodzie internautów – należy przez to rozumieć 6 nagród pieniężnych (po 2 w każdej kategorii wiekowej) zwanych grantami internautów w wysokości 1.000,00 zł każda, z przeznaczeniem na realizację nagrodzonej pracy konkursowej, przyznawanych w drodze głosowania on-line. 
  11. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin konkursu organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie o nazwie „Projektanci edukacji” wraz z późniejszymi zmianami. 
  12. laureacie konkursu – należy przez to rozumieć uczestnika bądź opiekuna grupy konkursowej, której zgłoszona praca konkursowa została wyłoniona jako zwycięska przez Kapitułę Konkursu. 
  13. uczestniku – uczeń należący do grupy konkursowej, w tym uczeń kształcący się w trybie edukacji domowej. 
 • §2

Zasięg terytorialny i czas trwania konkursu 

 1. Konkurs jest ogólnopolski i obejmuje swoim zasięgiem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. XIV edycja konkursu rozpoczyna się w dniu 2 października 2023 roku i trwa do 21 czerwca 2024r.  
 • §3

Zasady prowadzenia konkursu 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora. Decyzje Kapituły  Konkursu są podejmowane większością głosów. 
 2. Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane zgodnie z kryteriami opisanymi w paragrafie 5 pkt. 1. 
 3. Granty finansowe przyznane w konkursie muszą zostać przeznaczone przez Laureata konkursu na realizację zgłoszonej pracy konkursowej.  
 4. Laureat konkursu, który otrzymał grant finansowy zobowiązany jest do przesłania do Organizatora sprawozdania z wykorzystania grantu do 15.04.2024r.  
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
 6. W zakresie w którym w ramach konkursu realizowane są usługi świadczone drogą elektroniczną, do warunków i zasad świadczenia tych usług stosuje się postanowienia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu projektanciedukacji.pl    
 • §4

Zgłoszenia do konkursu 

 1. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 2 października do 30 listopada 2023 roku. W trakcie naboru Opiekun grupy konkursowej zobowiązany jest zarejestrować się oraz zgłosić pracę konkursową na stronie konkursu. 
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej polega na prawidłowym wypełnieniu przez Opiekuna grupy konkursowej obowiązkowych pól w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursu. Formularz zgłoszeniowy umożliwiający wpisanie pracy konkursowej będzie udostępniony na stronie konkursu od dnia jego rozpoczęcia. Opiekun grupy konkursowej może dokonywać zmian i korekt w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, z zastrzeżeniem ust. 4. Za ostateczne zgłoszenie pracy do udziału w konkursie, uznaje się zaakceptowanie jej poprzez przycisk „Zgłoś do konkursu”, w terminie nie później niż do 30 listopada 2023 roku do godziny 23:59. 
 3. W terminie od 1 grudnia 2023, czyli po upływie terminu zgłoszeń, do 15 stycznia 2024r. nie będzie już możliwości edytowania formularza zgłoszeniowego w celu wprowadzenia zmian w treści.  
 4. Do konkursu nie można zgłosić pomysłu na projekt, który został już zrealizowany, ponieważ uniemożliwi to wykorzystanie nagrody zgodnie z jej przeznaczeniem. Przez projekt zrealizowany Organizator rozumie, w szczególności projekt, który nie ma możliwości dalszego rozwoju lub prace nad tym projektem nie mogą zostać podjęte z uzasadnionych przyczyn lub projekt został już nagrodzony w ramach innych konkursów. Grant pieniężny w każdym przypadku musi być wykorzystany na realizację zwycięskiej pracy konkursowej. 
 5. Praca konkursowa powinna zawierać wyłącznie oryginalne, samodzielnie wykonane przez grupę konkursową materiały takie jak: teksty, zdjęcia, ilustracje, itp. 
 6. Kapituła Konkursu podczas trwania konkursu w drodze decyzji może postanowić, że w konkursie nie będą brały udziału i zostaną z niego wykluczone prace konkursowe: 
  1. nie spełniające warunków regulaminu, 
  2. zgłoszone w inny sposób, niż zamieszczenie pracy konkursowej na stronie konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
  3. co do których zostaną zgłoszone Organizatorowi uzasadnione  roszczenia osób trzecich, 
  4. zawierające treści reklamowe, obraźliwe, naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje lub w inny sposób niezwiązane z zakresem konkursu, 
  5. co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że oddano na nie głosy w sposób niezgodny z regulaminem głosowania online. Opiekun grupy konkursowej, którego praca konkursowa została wykluczona z konkursu zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora w wiadomości przekazanej na posiadany przez Organizatora adres e-mail Opiekuna grupy konkursowej. Opiekun grupy konkursowej poprzez zgłoszenie pracy konkursowej oświadcza, że: 
  6. jest uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz że nie narusza ona praw osób trzecich, 
  7. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów wykorzystanych w pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231 ze zm.) lub jest uprawniony do dysponowania nimi w zakresie w jakim stanowią one element pracy konkursowej, oraz, że prawa te nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie naruszają żadnych praw takich osób, 
  8. zapoznał się z regulaminem i poinformował o nim osoby uczestniczące w konkursie, 
  9. wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych regulaminem, 
  10. w przypadku przyznania pracy konkursowej nagrody i przekazania danych osobowych członków grupy konkursowej w celu wydania dyplomów dla laureatów, będzie dysponował zgodami na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, wyrażonych przez rodziców lub opiekunów prawnych członków grup konkursowych i przekaże ich treść (skan) Organizatorowi, na jego żądanie najpóźniej z chwilą przekazania tych danych, chyba, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym uczestnika, będącego uczniem kształcącym się w trybie edukacji domowej, wtedy sam przekazuje te zgody jako Opiekun konkursowy, 
  11. przekazał informacje rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów biorących udział w konkursie o przetwarzaniu danych osobowych tych uczniów w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w § 7 lub wskazał miejsce publikacji treści tej klauzuli informacyjnej na stronie konkursu,  
  12. posiada zgody osób uwidocznionych na zdjęciach, ilustracjach lub innych materiałach w pracy konkursowej, na nieodpłatne publikacje ich wizerunku na stronie www.projektanciedukacji.pl, 
  13. jako Opiekun grupy konkursowej wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o nim w zakresie imię, nazwisko, szkoła którą reprezentuje, na stronie konkursowej w przypadku prezentacji pracy konkursowej, 
  14. oświadcza, że uzyskał zgodę Dyrektora swojej szkoły na udział w konkursie jako reprezentant szkoły, w tym również jako Opiekun uczestników będących uczniami edukacji domowej, 
  15. jako Opiekun konkursowy uczestników kształcących się w trybie edukacji domowej, wskaże szkołę w ramach której przystępuje do konkursu, oraz numer konta szkoły na który zostanie wypłacony grant w przypadku, gdy pracy konkursowej zostanie przyznana nagroda, pod warunkiem wykluczenia z udziału w konkursie.

§5

Wyłonienie laureatów  

 1. Kapituła Konkursu spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoni 30 (po 10 w każdej kategorii wiekowej), które uzyskają kolejno najwyższą punktację na podstawie przyjętych następujących kryteriów oceny : 
  1. kreatywne i ambitne założenia pomysłu, 
  2. interesująca i oryginalna tematyka, 
  3. zaangażowanie lokalnej społeczności, 
  4. zastosowanie różnorodnych metod pracy, 
  5. korzyści dla ucznia, 
  6. elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej, 
  7. precyzyjny opis pomysłu, odpowiadający na pytania w formularzu 
 2. Dodatkowym czynnikiem, który może zaważyć na decyzji Kapituły Konkursu o przyznaniu grantu może być materiał (plik graficzny, foto-relacja, prezentacja, filmik), w którym grupa konkursowa w ciekawy sposób prezentuje swój pomysł na projekt. 
 3. Za każdy z trzydziestu wybranych projektów konkursowych zostanie wydana nagroda Kapituły Konkursu – grant pieniężny w wysokości po 2.000,00 zł. 
 4. Internauci spośród zgłoszonych do głosowania prac konkursowych wyłonią w głosowaniu internetowym trwającym od dnia 4 grudnia 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku, 6 zwycięskich (po 2 w każdej kategorii wiekowej), które uzyskają
 5. kolejno największą liczbę głosów. Za każdy z sześciu wybranych przez internautów projektów konkursowych (o największej liczbie prawidłowo zebranych głosów) zostanie wydana nagroda internautów – grant pieniężny w wysokości po 1.000,00 zł. 
 6. W dniu rozpoczęcia głosowania Organizator uruchomi na stronie konkursu aplikację, która umożliwi oddawanie głosów na zgłoszone do głosowania prace konkursowe. Głosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez tę aplikację. Udział pracy zgłoszonej do konkursu w głosowaniu online nie jest obowiązkowy. Opiekun grupy konkursowej może z niego zrezygnować poprzez odznaczenie informacji w formularzu zgłoszeniowym. 
 7. Głosowanie internetowe odbywać się będzie na zasadach wskazanych w odrębnym regulaminie, który zostanie zamieszczony na stronie konkursu www.projektanciedukacji.pl. w dniu startu głosowania. 
 8. Nagroda Kapituły Konkursu oraz nagroda Internautów mogą się łączyć. 
 9. Każda szkoła, z której zostanie zgłoszona zwycięska praca konkursowa, otrzyma tytuł: „Dobrze zaPROJEKTowana szkoła 2024” wraz z certyfikatem. 
 10. Każdy Opiekun grupy konkursowej, który zgłosi pracę konkursową otrzyma tytuł: „Dobry PROJEKTant edukacji” wraz z certyfikatem. Opiekun grupy konkursowej pobiera certyfikat samodzielnie po zalogowaniu na www.projektanciedukacji.pl  
 11. Opiekunowie i uczestnicy zwycięskich grup projektowych otrzymają dyplomy Laureata. 
 • §6

Ogłaszanie wyników 

 1. Podczas posiedzenia Kapituła Konkursu wyłoni 30 zwycięskich prac konkursowych za które Organizator wyda nagrody Kapituły Konkursu oraz ostatecznie zatwierdzi listę 6 zwycięskich prac konkursowych, które zdobyły nagrodę Internautów. 
 2. Laureaci konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu konkursowym. Dodatkowo Kapituła Konkursu ogłosi oficjalne wyniki konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie konkursu w dniu 11 stycznia 2024 roku. 
 • §7

Wydawanie wygranych nagród 

 1. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane przez Organizatora na rzecz szkół, z których zostały zgłoszone zwycięskie prace konkursowe. Dotyczy to również nagród przyznanych pracom konkursowym wykonanym przez uczestników kształcących się w trybie edukacji domowej.  
 2. Przekazanie nagród w postaci grantów odbędzie się w każdym przypadku w formie przelewu na numer rachunku bankowego szkoły, z której została zgłoszona zwycięska praca konkursowa lub Rady Rodziców tej szkoły, pod warunkiem wcześniejszego przyjęcia nagrody w postaci grantu przez tą szkołę. W każdym przypadku tytuł przelewu będzie wskazywał, iż jest to nagroda za konkurs „Projektanci edukacji” z przeznaczeniem na realizację bądź rozbudowę zwycięskiego projektu. 
 3. Dyplomy uczestnictwa w konkursie dla wszystkich członków zwycięskich grup konkursowych zostaną wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres pocztowy wskazany przez Opiekuna grupy w formularzu. 
 4. Wydanie oraz wysłanie nagród i dyplomów uczestnictwa w konkursie nastąpi po przesłaniu na adres Organizatora konkursu pisemnego oświadczenia o przyjęciu nagrody oraz oświadczenia, że nagroda zostanie przeznaczona na cele wskazane w pracy konkursowej. 
 5. Przyznane nagrody oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie zostaną wydane przez Organizatora w terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia spełnienia przez Opiekuna grupy konkursowej wszystkich warunków wskazanych w regulaminie dla danego etapu. 
 6. Jeżeli Opiekun grupy konkursowej nie wyda lub nie wyśle w wyznaczonych terminach oświadczeń wskazanych w regulaminie to nagroda wedle uznania Organizatora nie zostanie przyznana w ogóle i przepadnie lub Kapituła Konkursu przyzna nagrodę innemu uczestnikowi. 
 7. Uprawnienie do nagrody Kapituły Konkursu oraz nagrody Internautów nie może zostać przeniesione na podmiot trzeci. 
 8. Każdy Laureat konkursu podczas promocji projektu konkursowego jest zobowiązany do informowania również o przyznaniu mu grantu w konkursie „Projektanci edukacji”. 
 • §8

Rozliczenie grantu 

 1. Laureat konkursu, który otrzymał grant finansowy zobowiązany jest do przesłania do Organizatora sprawozdania z wykorzystania grantu do dnia 15.04.2024r.  
 2. Organizator w dniu 15.01.2024 udostępni Opiekunom grup konkursowych formularze opisujące prace konkursową, zawierające dodatkowe pola edytowalne, które umożliwią przesłanie sprawozdania.   
 3. Spośród najlepiej opisanych i udokumentowanych realizacji projektów Kapituła Konkursu według własnego uznania wybierze te, które umieści w publikacji podsumowującej XIV edycję konkursu. 
 • §9

Reklamacje 

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez Opiekunów grup konkursowych w okresie trwania konkursu w danym etapie lub w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu dla danego etapu. Przedmiot reklamacji nie obejmuje decyzji Kapituły Konkursu dot. przyznawanych nagród.  
 2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora konkursu. 
 3. Reklamacje złożone przez inną osobę niż  Opiekun grupy konkursowej, w formie innej niż pisemna lub po upływie terminu wskazanego w pkt 1, nie będą rozpatrywane. 
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Opiekuna grupy konkursowej, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz opis i uzasadnienie reklamacji. 
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. O decyzji Kapituły Konkursu po rozpoznaniu reklamacji, Opiekun grupy konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
 6. Decyzje Kapituły Konkursu po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 • §10

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w konkursie jest Organizator (Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa) (dalej: Administrator). Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych oraz realizacji praw nimi związanych możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: bezpieczenstwo@nowaera.pl 
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i prowadzenie konkursu, w tym  rejestracja uczestników, przygotowanie dyplomów uczestnictwa w konkursie, kontakt z uczestnikami w celach związanych z konkursem, publikacja informacji o laureatach. Dane osobowe przetwarzane będą również w celach rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w oparciu o wyrażoną przez uczestnika zgodę. W przypadku rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w oparciu w o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. 
 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnieni pracownicy usługodawców, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora w związku z organizacją konkursu, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne lub świadczące usługi doradcze, prawne, marketingowe, kurierskie. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. W przypadku danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania zgłaszanych reklamacji, ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń, a także w celach archiwalnych, będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż 3 lata. 
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.  
  W przypadku cofnięcia zgody osoby uczestniczące w konkursie nie będą mogły wziąć w nim udziału. 
 8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych Osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), 
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
  3. prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO), 
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO 
  5. wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 9. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.  
 10.  Wyrażone zgody uczestnicy mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kontakt@projektanciedukacji.pl, lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby. 
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
 • §11

Postanowienia końcowe 

 1. Przystępując do konkursu Opiekun grupy konkursowej wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie oraz reprezentuje szkołę w konkursie. 
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac konkursowych w trakcie zamieszczania ich na stronie konkursu, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady prawne prac konkursowych. 
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treść prac konkursowych, nie jest też stroną w przypadku zgłoszenia do nich roszczeń przez osoby trzecie. 
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania osób trzecich, zmierzające do pozyskania większej ilości głosów w głosowaniu online. 
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu, a także do prezentowania ich w prasie, radiu, telewizji, na stronie internetowej Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Wszelkie publikacje tych prac nie będą prowadziły do osiągania zysku przez Organizatora. 
 6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac konkursowych. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak również do przerwania lub przedłużenia konkursu w każdym czasie. Organizatorowi przysługuje również prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięskich prac konkursowych. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu. 
 8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych. 
 9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu. 
 10. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zdobywcy danej nagrody. 
 12. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności: 
  1. w przypadku niemożliwości kontaktu z Opiekunem grupy konkursowej z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych kontaktowych; 
  2. w przypadku niemożliwości doręczenia nagród na skutek nieobecności lub podania przez Opiekuna grupy konkursowej nieprawdziwych lub błędnych danych adresowych. 
 13. Wszelkie informacje na temat konkursu Opiekunowie grup konkursowych mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@projektanciedukacji.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień regulaminu. 
 14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2023 roku i będzie dostępny na stronie konkursu www.projektanciedukacji.pl