REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO W RAMACH KONKURSU „PROJEKTANCI EDUKACJI” – XIV EDYCJA 

 

REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO 

W RAMACH KONKURSU „PROJEKTANCI EDUKACJI” – 

 

 • §1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki głosowania internetowego prac konkursowych nadesłanych w ramach XIV Edycji Konkursu „Projektanci edukacji” (zwanego dalej Konkursem). 
 2. Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031950 (zwanym dalej Organizatorem). 
 3. Osoba biorąca udział w głosowaniu internetowym (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania. 
 4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w § 3.     
 • §2

Warunki głosowania 

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 4 grudnia 2023r. i trwa do  
  15 grudnia 2023r. do północy (23:59). 
 2. W głosowaniu biorą udział tylko te projekty, których Opiekunowie wyrazili taką chęć w formularzu zgłaszającym projekt. 
 3. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych do głosowania internetowego w XIV edycji Konkursu, sześć prac konkursowych – po dwie z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą liczbę głosów. 
 4. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie konkursu www.projektanciedukacji.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.  
 5. Każda z sześciu wybranych w głosowaniu internetowym prac konkursowych  otrzyma zgodnie z regulaminem konkursu „Projektanci edukacji” XIV edycja nagrodę – grant pieniężny w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych). 
 • §3

Zasady głosowania 

 1. W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu: 
  1. wejdzie na stronę konkursu - www.projektanciedukacji.pl 
  2. kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej, 
  3. wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, 
  4. aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika, 
  5. zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania  
 2. Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail. 
 3. Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.  
 4. Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej. 
 5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy. 
 6. Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby. 
 7. W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa  
  w regulaminie konkursu „Projektanci edukacji” XIV edycja. 
 8. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy. 
 • §4

Weryfikacja głosowania 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu. 
 2. Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych w formularzu głosowania przypadających na dany numer IP. W sytuacjach budzących największe wątpliwości weryfikacja będzie prowadzona również telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu głosowania. W przypadku niemożliwości weryfikacji poprawności głosu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 głos zostanie anulowany. 
 3. Głosy, co do których Komisja Konkursowa lub Administrator strony internetowej Konkursu stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane na daną pracę konkursową w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub formularzy osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie w każdej kategorii, będą anulowane. 
 4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową nagminnego  stosowania niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania „fałszywych” głosów w sposób niezgodny z Regulaminem głosowania, praca  konkursowa zostanie zablokowana i wykluczona z Konkursu. 
 • §5

Wyniki głosowania 

 1. Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Konkursową po zakończeniu głosowania. 
 2. Grant Uczestników głosowania zdobywa 6 (sześć) pierwszych prac konkursowych (2 pierwsze z poziomu szkół podstawowych z klas 1-3; 2 pierwsze z poziomu szkół podstawowych z klas 4-8 i 2 pierwsze z poziomu szkół ponadpodstawowych), które po weryfikacji poprawności głosowania i przeliczeniu oddanych głosów, uzyskają największą liczbę głosów Uczestników. 
 3. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 11 stycznia 2024r. na stronie Konkursu www.projektanciedukacji.pl 
 • §6

Reklamacje 

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród Uczestników mogą być zgłaszane wyłącznie przez Opiekuna grupy konkursowej. 
 2. Reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji. 
 • §7

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości  627 900 PLN (dalej: Administrator). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z IOD w sprawie danych osobowych możliwy jest pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl 
  1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
  2. udziału Uczestnika w głosowaniu w Konkursie, 
  3. kontaktu z Uczestnikiem w celach weryfikacji poprawności oddania głosów,  
  4. realizacji praw z tytułu reklamacji, 
  5. archiwalnych, 
 3. Administrator danych informuje, że pozyskane dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe, księgowe, kurierskie i pocztowe. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. Dane przetwarzane w celu rozliczenia należności publicznoprawnych przez okres 5 lat od końca roku w którym powstało zdarzenie powodujące konieczność dokonania rozliczenia.  
 5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących  osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do głosowania w Konkursie. W przypadku danych przetwarzanych w celach rozliczenia należności publicznoprawnych podanie danych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
 9. Administrator informuje, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@projektanciedukacji.pl, lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby. 
 • §8

Postanowienia końcowe 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 
  1. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane, 
  2. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.       
 2. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin konkursu „Projektanci edukacji” – XIV edycja zamieszczony na oficjalnej stronie konkursu www.projektanciedukacji.pl 
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2023r. i jest dostępny na stronie Konkursu www.projektanciedukacji.pl  

Warszawa, dnia 4 grudnia 2023r.