Zalety pracy projektem

Podczas odpowiedzialnej pracy grupowej młodzi ludzie zdobywają kompetencje niezbędne w dorosłym życiu.
Praca projektem to zdobywanie wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie. Jakie jeszcze są jej najważniejsze zalety?

Nauczyciele pracujący za pomocą projektów podkreślają, że rozwijają one w uczniach aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność. Młodzi ludzie sami szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dokonują wyborów, podejmują decyzje. Czują się jak badacze i odkrywcy, odnajdują radość w nauce. Projekt wiąże się ze zdobywaniem wiedzy i z kształtowaniem umiejętności poprzez działanie. Realizacja danego przedsięwzięcia pokazuje też, jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania różnych zadań. Okazuje się ona najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Tego typu praca rozwija również poczucie odpowiedzialności. Jeżeli do udziału w projekcie angażujemy całą społeczność szkolną, dodatkową korzyścią może być integracja tej zbiorowości.

Korzyści dla nauczyciela Korzyści dla ucznia
 • możliwość zdobycia i sprawdzenia wiedzy w praktyce
 • wyjaśnianie trudniejszych zagadnień poprzez podjęcie działań aktywizujących
 • większa aktywność uczniów dzięki poczuciu odpowiedzialności za wspólne dzialania (każdy ma swoją działkę, za którą odpowiada)
 • okazja dla słabszych w nauce uczniów do wykazania się życiowymi umiejętnościami (zaradność, talenty organizatorskie, sztuka dyskutowania, rozwiązywania problemów, autoprezentacji)
 • nauczyciel w nowej roli: inspiratora, konsultanta, doradcy, osoby wspierającej i motywującej
 • budowanie autorytetu
 • budowanie lepszych realcji z uczniami
 • rozwijanie warsztatu
 • oderwanie się od schematu i rutyny codziennych zajęć
 • korelacja międzyprzedmiotowa
 • zdobywanie wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie
 • rozwój zainteresowań, zdolności, potrzeb i aspiracji
 • pokazanie swoich mocnych stron i predyspozycji
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się
 • nauka pracy w grupie, rozwiązywania problemów
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu
 • wdrożenie do przedsiębiorczości
 • planowanie i organizowanie własnych działań
 • korzystanie z różnych źródeł informacji
 • podniesienie samooceny
 • sztuka wystąpień publicznych (prezentacja wykonanej pracy)
 • zdolność do autorefleksji
 • uczenie się na błędach