Numer projektu: 190
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Tropiciele z Żurawiczek z misją do Lwowa

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasza grupa projektowa "Tropiciele", składająca się z uczniów VI i VII klasy Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach będzie realizować projekt historyczny o charakterze społeczno- kulturalnym. 
Chcemy kontynuować zapoczątkowane w ubiegłym roku zgłębianie tajemnic naszej małej ojczyzny - tj. Żurawiczek i okolic. Wówczas zaczęliśmy pracować w ramach kółka historycznego, realizować grantowy projekt "Młodzi na tropach przeszłości", którego celem było stworzenie z pomocą lokalnej społeczności szkolnej izby pamięci. 
W toku prac okazało się, że historia naszej wioski i jej mieszkańców kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic,... dlatego nazwaliśmy siebie "Tropicielami". Chcemy jak detektywi podążać po śladach naszych przodków i odkryć przed współczesnymi pokoleniami ich wspaniałe dokonania.
Plan działania

Plan działania

Pokażemy powiązania historii lokalnej z historią ogólnonarodową, wskażemy związki postaci historycznych związanych z naszą małą miejscowością i regionem z ważnymi obiektami i ośrodkami kultury polskiej. Naszym głównym celem zainteresowania i zlokalizowania tych ośrodków kultury stanie się Lwów. Przygotujemy objazdową wystawę tematyczną oraz internetową formę wycieczki i w ten sposób nie tylko lokalnie, ale i globalnie zaprezentujemy swoje odkrycia.

1. Wykorzystując naszą lokalizację (położenie na Podkarpaciu) w pierwszym miesiącu projektu stworzymy sieć współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury (bibliotekami i muzeami), od których również za pomocą nowoczesnych narzędzi i technik komunikacji będziemy chcieć zaczerpnąć niezbędną na potrzeby naszego projektu wiedzę. 

2. Przez kolejne półtora miesiąca odwiedzimy (w tym zdalnie): Bibliotekę Gminną w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Muzeum Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu,  Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu,  Bibliotekę Miejską w Przeworsku, Muzeum Pałac Lubomirskich w Przeworsku, Muzeum Zamek w Łańcucie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, skąd pozyskamy informacje na temat najważniejszych przedstawicieli miejscowych rodów magnackich (Rościszewskich, Dzieduszyckich, Lubomirskich). Uczniowie przygotują  z tych wizyt relacje, zdjęcia, filmy. Fragmenty fotograficzno- filmowych relacji opublikują w formie postów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych naszej szkoły. 

3. W drugiej połowie lutego uczniowie przy wsparciu nauczyciela plastyki i informatyki opracują za pomocą programów graficznych (m. in. Paint, Canva, Wondershare) materiały wystawowe nt. wybranych przedstawicieli miejscowych rodów magnackich i ich działalności na rzecz kultury narodowej. Przygotowane materiały wystawowe profesjonalnie wydrukujemy. 

4. W marcu przygotujemy z wydrukowanych projektów wystawę tematyczną pt. „Z miłości do polskości... aż do Lwowa”. Zaprezentujemy ją najpierw na terenie naszej szkoły, a następnie na terenie poszczególnych pozyskanych do współpracy lokalnych ośrodków kultury (bibliotek i muzeów). Przez media społecznościowe zaprosimy na wystawy społeczność szkolną i lokalną. 

5. W kwietniu, po zorganizowaniu wystaw opublikujemy w Internecie prezentację za pomocą Google Earth, dokumentującą miejsca, które odwiedziliśmy, obiekty i ośrodki kultury narodowej związane z przedstawicielami poznanych lokalnych rodów magnackich i szlacheckich. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania zamierzamy prowadzić na terenie naszej szkoły, pozyskanych do współpracy ośrodków kultury (bibliotek i muzeów) oraz w Internecie.
1-31 grudzień 2020 r. - stworzenie sieci współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury (muzeami, bibliotekami).
1 Styczeń – 15 luty 2021 r.- wizyty w ośrodkach kultury, gromadzenie i opracowywanie informacji.
16- 28 luty 2021 r. -  przygotowanie w szkolnej pracowni informatycznej materiałów wystawowych.
1 - 31 marzec 2021 r. - zorganizowanie najpierw na terenie naszej szkoły, a następnie lokalnych ośrodków kultury wystawy pt. "Z miłości do polskości... aż do Lwowa".
9 kwiecień 2021 r.- publikacja projektowej prezentacji za pomocą Google Earth w Internecie.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nasz projekt zakłada możliwość jego realizacji również w sytuacji trwającej epidemii, więc nasze działania zmodyfikujemy bez trudu na formę zdalną. 
Zamiast osobistych zorganizujemy wirtualnie odwiedzimy większości ośrodków kultury. Za pomocą dostępnych kanałów komunikacyjnych zorganizujemy także spotkania z pracownikami tych instytucji. Materiały wystawowe będziemy opracowywać poprzez wykorzystanie funkcji udostępniania i możliwości pracy grupowej online. Natomiast wystawę możemy w sytuacji trwającej pandemii na początku zorganizować w sposób wirtualny, tj. udostępnić ją poprzez portale społecznościowe i strony internetowe, a zaprezentować na żywo w późniejszym terminie. Końcowy efekt naszych prac zakłada prezentację z wykorzystaniem narzędzia Google Earth, więc tej części nie musimy modyfikować.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wszystkie poszczególne etapy projektu- od planowania do realizacji. 

Poprzez współdziałanie stworzą sieć współpracy oraz zaplanują i zorganizują spotkania z lokalnymi ośrodkami kultury. Zredagują pytania oraz pozyskają odpowiedzi, na podstawie których utworzą relacje z wizyt. Dzięki tej części działań projektowych uczniowie pogłębią swoją wiedzę i kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym, tj. właściwej i skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji.

Następnie uczniowie poprzez przewidziane formy realizacji projektu (wystawa, prezentacja interaktywna (w tym Google Earth), film, post, wycieczka) będą doskonalić kompetencje cyfrowe oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Zaprezentowanie działań projektowych na formum lokalnej społeczności będzie rozwijać u uczniów kompetencje społeczno- obywatelskie oraz pogłębiać ich związek ze swoją małą ojczyzną.

W ogólnym efekcie podjęte działania pozwolą wesprzeć realizatorów projektu w osiąganiu ogólnych celów kształcenia i wyzwolić wśród nich poczucie odpowiedzialności, aktywność społeczną, będą kształtować u nich kompetencje kluczowe i wzmacniać wychowywanie do wartości. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczymy przede wszystkim na zorganizowanie wystawy "Z miłości do polskości... aż do Lwowa" poświęconej bohaterom naszego projektu i powstałym (głównie we Lwowie) z ich inicjatywy ośrodkom kultury polskiej.
Chcielibyśmy też zorganizować wyjazd do Lwowa, podczas którego odwiedzilibyśmy zachowane miejsca związane z działalnością społeczno-kulturalną naszych bohaterów. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt wyróżnia zasięg i forma. Mimo, że nasza grupa projektowa wywodzi się z niewielkiej społeczności i chociaż "działamy lokalnie, to jednak myślimy globalnie" i chcemy wyjść z projektem poza naszą szkołę. Objazdowa wystawa oraz prezentacja Google Earth pozwolą upowszechnić zapomniane współcześnie sylwetki postaci historycznych - związanych z naszą małą ojczyzną, a mających przecież ogólnonarodowe dokonania na rzecz polskiej kultury. Wzmocnimy tym samym międzypokoleniową relację, podniesiemy świadomość historyczną oraz poczucie dumy narodowej wśród lokalnej społeczności.
Opis realizacji

Opis realizacji

Główne cele projektu zostały zrealizowane:

1. Stworzyliśmy sieci współpracy w przedstawicielami ośrodków kultury:
- Muzeum Pana Tadeusza i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,
- Muzeum Zespół Pałacowo- Parkowy w Przeworsku,
- Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu,
- Gminne Centrum Kultury w Zarzeczu.
2. Zawiązaliśmy współpracę z indywidualnymi osobami, które dobrze znają Lwów 
i tematykę naszego projektu i podzieliły się z nami swoją historią rodzinną i wspomnieniami (pan Kazimierz Mikiewicz) oraz wiedzą (pani Marzanna Karpa).
3. Stworzyliśmy z naszych spotkań relacje dziennikarskie. Uczniowie dzięki schematyczności i powtarzalności działań nauczyli się je pisać,  zwracać uwagę na najistotniejsze informacje,  ale też pozyskiwać wiedzę poprzez właściwe formułowanie pytań.
4. Stworzyliśmy z naszych spotkań nagrania i prezentacje. Uczniowie nauczyli się korzystać i doskonalić umiejętności korzystania z różnych nowoczesnych narzędzi informatycznych (Canva, Google Earth, Genial.ly)
5. Promowaliśmy nasze działania projektowe wśród szkolnej i lokalnej społeczności. Wykorzystaliśmy do tego celu zasięgi szkolnego profilu Facebook oraz powiązane
i zaprzyjaźnione prywatne i publiczne profile społecznościowe. Opublikowaliśmy artykuł o naszym projekcie w miejscowej prasie (Kurier Zarzecki).
6. Przygotowaliśmy dla mieszkańców miejscowości i okolic wystawę objazdową (udostępnioną w lokalnych muzeach) i internetową formę wycieczki (Google Earth) na temat postaci związanych jednocześnie z historią lokalną i Lwowem.

Poszczególne działania zostały zobrazowane w poniższej aplikacji:
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem było poradzenie sobie z presją czasu. Zmieniała się organizacja roku szkolnego, następujący zaraz po feriach świątecznych okres ferii zimowych pokrzyżował nam harmonogram. Dopracowaliśmy efekty praktycznie do ostatniego dnia.

Tworzenie sieci współpracy i organizacja spotkań przesunęły się na termin późniejszy niż zaplanowano.  Nie wszystkie instytucje, z którymi chcieliśmy zorganizować spotkania on-line były na taką formę przygotowane. Okazuje się, że to my w niektórych przypadkach przetarliśmy szlaki i instruowaliśmy, z jakiego narzędzia do zdalnej komunikacji można skorzystać. Okazało się, że w tej instytucji zdalna forma lekcji muzealnych weszła do oferty. W przypadku jednej z instytucji, zamiast spotkania on-line z kustoszem, wykorzystaliśmy film z lekcji muzealnej, który nagraliśmy rok temu, nie sądząc, że przyda się tak szybko.

Ukształtowany ostatecznie skład grupy projektowej nie powstał oddolnie, tylko odgórnie. Utworzyli ją tylko uczniowie klasy VI, którzy byli uczestnikami kółka historycznego. Prezentowali więc różny potencjał edukacyjny, a w efekcie problemem był niski poziom współpracy, samodzielności i kreatywności i osłabiona w związku z tym motywacja. Paru członków grupy projektowej podczas spotkań on-line była wycofana i wyłączała kamerki, zgłaszali też problemy techniczne, a opiekunowi projektu i zaproszonym gościom ciężko było nawiązać z nimi relację. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy organizować spotkań całej grupy na terenie szkoły. I to się odbiło na efektach. Spotykaliśmy się w wąskim gronie, po 2-3 osoby, tylko w niezbędnych sprawach (np. dopracowanie prezentacji i projektu wystawy), więc brakowało tej autentycznej grupowej współpracy i interakcji. Aby nikogo nie wykluczać z udziału i zasług w pracy projektowej oraz podtrzymać ducha współpracy, na bieżąco przez komunikator społecznościowy ustalaliśmy dla każdego choćby najprostsze działanie do wykonania. Nie wszyscy zawsze przestrzegali terminu wykonania poszczególnych działań. Były oznaki braku zaangażowania, zwątpienia, trzeba było postarać się, by zapalić iskrę współpracy i wskrzesić chęci, skutkowały  pochwały, rozmowy w typie "po co, na co i dlaczego" oraz docenianie najmniejszych starań.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Członkowie grupy projektowej mimo, że od początku prezentowali różnoraki potencjał edukacyjny zdobyli nowe umiejętności, m.in.: 

1. Nauczyli się pisania relacji dziennikarskich ze spotkań on-line. Niektórzy uczniowie opanowali tą sztukę według podanego szablonu, bez większej kreatywności, ale niektórzy zaskoczyli swoimi umiejętnościami literackimi oraz sztuką wyrazu.
2. Doskonalili wykorzystania narzędzi TIK (Canva, Google Earth, Genial.ly). Bieglejsi w tych sztukach z dumą prezentowali na forum efekty swoich dokonań i instruowali kolegów, jak korzystać z zasobów danego programu.
3. Pogłębili relacje interpersonalne. Konieczność skutecznej komunikacji między sobą, a także właściwego formułowania maili i zapytań do instytucji, tworzenia wypowiedzi, prowadzenia rozmowy z zaproszonymi gośćmi oraz jak najlepszego zaprezentowania szkoły i samych siebie, kształtowały wśród tej dość nieśmiałej grupy powolną pewność siebie, a niektórych otworzyły na autentyczne działanie i szczere reakcje. 
4. Poszerzyli horyzonty myślowe. Okazało się, że wcale nie muszą, jako mała, wiejska społeczność szkolna mieć kompleksów, bo w takich grupach też mogą się rodzić ciekawe inicjatywy.
5. Odkryli własne talenty, zyskali satysfakcję i nabrali pewności siebie. Nie zawsze wcześniej chcieli się talentami dzielić, bo w szkole nie były wykorzystane zgodnie z ich oczekiwaniami, lub były nieznane nawet dla nich samych. Okazało się, że oni sami też potrafią zaskoczyć innych (i mnie jako opiekuna), też mogą być ważni i zaistnieć w społeczności lokalnej, ktoś ich docenia i mówił o ich działaniach.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla społeczności z realizacji tego projektu jest kilka:

1. Wśród lokalnej społeczności przede wszystkim spopularyzowaliśmy wiedzę nt. mało powszechnych lub zapomnianych epizodów historii lokalnej.  
2. Wzbudziliśmy wśród lokalnej społeczności poczucie dumy z dorobku postaci związanych z małą ojczyzną. Udowodniliśmy, że mała społeczność wcale nie musi mieć kompleksów, a wspólne działanie i zaangażowanie przynosi wymierne korzyści.
3. Poprzez przygotowanie wystawy podnieśliśmy też ofertę kulturalną, proponując naszym obserwatorom sposoby na alternatywną formę spędzenia wolnego czasu.
4. Społeczność lokalna jednak skorzysta najbardziej, jeśli po ustaniu pandemii zorganizujemy do Lwowa wycieczkę śladami Tropicieli i zaproponujemy możliwość udziału w wyjeździe także dla innych chętnych uczniów i ich rodziców.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy szczególnie dumni, bo mimo wszystko daliśmy radę i w tych niesprzyjających edukacji i współdziałaniu czasach pandemii ukończyliśmy projekt.

W naszej szkole przecieramy szlaki, szukając niestosowanych jeszcze w naszym otoczeniu form realizacji projektów.

Zostaliśmy zauważeni, pogłębiliśmy kontakty i relacje. Nikt z przedstawicieli instytucji kultury nie odmówił nam pomocy, a wręcz zrezygnowano z płatnej formy zajęć.

Jako niewielka grupka z małej wiejskiej szkoły mogliśmy zaistnieć w społeczności lokalnej, zjednoczyć społeczność w walce o zdobycie Grantu Internautów, dzięki czemu zakupić niezbędne materiały i wystawić efekty naszej pracy w pałacowych wnętrzach.

Zostaliśmy nawet poproszeni o to, by przedłużyć ekspozycję wystawy, ze względu na mający odbyć się do Zarzecza przyjazd przedstawicieli rodu Dzieduszyckich. 
To duże wyróżnienie!
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Na pewno najważniejsza jest grupowa współpraca na żywo. Tego nam zabrakło, bo jest to dla uczniów istotny czynnik, dzięki któremu się mobilizują, odczuwają odpowiedzialność i osiągają największe korzyści z realizacji projektu.

Bardzo ważne są dobre relacje i wzajemna wyrozumiałość. Uczniowie o niskim potencjale edukacyjnym powinni mieć przydzielonego "projektowego przyjaciela", który choćby w najmniejszym stopniu da im szansę na wykazanie się na poszczególnych etapach projektu. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Niestety nie udało się w terminie zorganizować wystaw we wszystkich zaplanowanych instytucjach kultury.

Miało na to związek z decyzją o przedłużeniu zamknięcia instytucji kultury dla zwiedzających.

Wystawy będą udostępnione po zniesieniu obostrzeń.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W I etapie otrzymaliśmy Grant Internautów.

Wykorzystaliśmy część otrzymanych funduszy na wydruk plakatów wystawowych 
i zakup antyram. 

Resztę środków mamy zamiar przeznaczyć na dofinansowanie planowanego po ustaniu pandemii wyjazdu do Lwowa.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do Lwowa:
https://www.youtube.com/watch?v=vnk8164u-Is

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

Adres

82 a, 37-200 Żurawiczki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów