Numer projektu: 187
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Do(CEŃ) wodę

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Globalne zmiany klimatu są przyczyną wielu negatywnych zjawisk na świecie. Zaliczyć do nich można gwałtowne zmniejszenie się dostępności wody pitnej i pogłębienie jej deficytu. Problem ten dotyczy także Polski. Jednym z mikrorozwiązań wspierających racjonalne gospodarowanie zasobami wody jest „mała retencja”, czyli gromadzenie wody deszczówki do celów ogrodniczych. Uczniowie wykonają przyszkolną instalacje, zatrzymującą wody opadowe (deszczówkę), spływającą z rynny. Przy budynku szkoły zostanie zainstalowany zbiornik na deszczówkę o pojemności 500 litrów. Uczniowie, szczególnie kierunków rolniczych, będą wykorzystywać zebraną deszczówkę do podlewania roślin na rabatach przy szkole, a pracownicy do podlewania roślin doniczkowych w budynku. Do projektu zaprosimy osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Św. Józefa w Oleszycach, które zaprojektują oraz przygotują dekoracje około zbiornikowe ( ceramiczne i drewniane ozdoby). Otoczenie zbiornika zostanie również obsadzone odpowiednio dobranymi gatunkami roślin, które nie wymagają dużej ilości wody, co będzie przykładem sposobu oszczędzania wody w ogrodzie. 

Plan działania

Plan działania

Działania zostaną poprzedzone spotkaniami edukacyjnymi w grupie projektowej w celu poszerzenia wiedzy na temat retencji i możliwości oszczędzania wody. Grupa dokona wyboru odpowiedniego zbiornika i roślin.

1. Zakup zbiornika retencyjnego o pojemności 500 litrów wraz z kranikiem i zbieraczem wody z filtrem

2. Przygotowanie stabilnej podstawy pod zbiornik.   

3. Zamontowanie zbiornika przy budynku szkoły, 

4. Zakup odpowiednich gatunków roślin, zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, opisanie gatunków na tablicach informacyjnych

5. Wykonanie dekoracji ceramicznych i drewnianych przez podopiecznych WTZ

6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej z realizacji zadań w celu upowszechnienia akcji wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej

7. Zaprezentowanie „deszczowni” uczniom szkół podstawowych oraz przedszkolakom

7. Wykorzystanie pozyskanej deszczówki do podlewania rabat podczas zajęć praktycznych 

8. Zorganizowanie spotkania z pracownikiem hydroforni 

9. Rozpropagowanie idei oszczędzania wody w gospodarstwach domowych wśród uczniów na przykładzie wykonanej instalacji

10. Wykonanie gazetki szkolnej promującej akcję Do(ceń) wodę oraz przygotowanie materiału filmowego z przebiegu działań

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły w roku szklonym 2020/2021. Projekt rozpocznie się w styczniu 2021. Planowany koniec prac - początek czerwca 2021.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej w terminie, który wskazaliśmy do realizacji projektu, część teoretyczną projektu będziemy realizować z wykorzystaniem możliwości platformy MS Teams (Notes zajęć – obszar współpracy) pozwalającej na pracę w grupie w czasie rzeczywistym. Wszelkie zakupy są możliwe do zrealizowania internetowo. Część wykonawczą projektu zaplanujemy na pierwszy możliwy termin (planujemy luty 2021).

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie :

  • nauczą się samodzielnego planowania i wykonywania zadań 
  • zdobędą doświadczenie w zakresie projektowania przydomowej hydroforni, które będą mogli wykorzystać w przyszłości
  • rozpropagują idee akcji w środowisku rówieśniczym i lokalnym
  • zwiększą świadomość obywateli w zakresie proekologicznych zachowań
  • zaktywizują do współpracy osoby niepełnosprawne z WTZ 
  • nauczą się samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania oraz współdziałania z innymi 
  •  rozwiną umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi służącymi do tworzenia materiałów filmowych, gazetki szkolnej oraz prezentacji dokumentujących przebieg projektu
  • poszerzą wiedzą przyrodniczą z zakresu botaniki
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Otrzymaną kwotę przeznaczymy na pokrycie kosztów związane z zakupem zbiornika na deszczówkę, rur doprowadzających wodę, zaworów, kranika, zbieracza wody z filtrem      i innych urządzeń hydraulicznych, odpowiednich gatunków roślin filtrujących wodę, materiałów do wykonania ozdób ceramicznych oraz tablic informacyjnych.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest unikatowy i nowatorski w środowisku lokalnym. Uczniowie będą propagować niezmiernie ważne idee proekologiczne oraz podejmą konkretne działania na rzecz oszczędzania wody. Zwiększy to z pewnością poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego, nauczy racjonalnego korzystania z zasobów wody, uświadomi konieczność wspólnego działania na rzecz dbania o naturę. Realizacja zadań wymagać będzie od młodzieży pomysłowości, zaangażowania, umiejętności planowania i współpracy oraz włączenia do działania osób niepełnosprawnych, co stanie się okazją do integracji. Część wykonawcza przedsięwzięcia realizowana będzie przez uczniów z branży rolniczej w ramach zajęć praktycznych, a część związana             z planowaniem i projektowaniem w trakcie spotkań zespołu.

Opis realizacji

Opis realizacji

Pracując nad pomysłem projektu staraliśmy się osiągnąć 2 cele: pierwszy to zbudowanie dobrego zespołu, w ramach którego młodzież nauczyłaby się współpracy
 i działania na rzecz innych. Drugi to cel ekologiczny – woda jest cenna i wcale nie mamy jej zbyt dużo. Branża rolnicza i gastronomiczna (dominujące w naszej szkole) wykorzystuje sporo wody. Każdy przyszły pracownik powinien mieć świadomość, że należy ją doceniać.

W warunkach nauczania zdalnego udało nam się stworzyć niewielki, ale solidny zespół złożony z młodzieży, która przez jakiś czas miała stacjonarne zajęcia praktyczne. Jak się później okazało, pozostała młodzież uczestnicząca w zajęciach, chętnie pomagała. Nie poprzestaliśmy na tym – rozpropagowaliśmy pomysł w środowisku i zaprosiliśmy do współpracy podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Józefa w Oleszycach. Dzięki uprzejmości pani dyrektor WTZ Izabeli Szychter udało nam się włączyć grupę osób niepełnosprawnych do działania (WTZ mieści się w budynku internatu szkoły) 
i skorzystać z ich doświadczenia w dziedzinie ceramiki i stolarki.

Od początku, czyli od pomysłu i rejestracji do I etapu konkursu, sprzyja nam pani dyrektor ZS w Oleszycach Maria Baran, której bardzo dziękujemy za wsparcie i włączenie pracowników szkoły do projektu. Okazało się to niezbędne, o czym przekonaliśmy się realizując szczegółowe zadania.

Osiągniecie drugiego celu związane było z zainteresowaniem całej naszej społeczności szkolnej problemem ochrony wody. W związku z pracą zdalną postanowiliśmy ogłosić konkurs na projekt graffiti pod hasłem „Doceń wodę” . Konkurs miał zwrócić uwagę młodzieży na projekt, został opublikowany na stronie internetowej szkoły i na profilu społecznościowym Facebook. 

Do kalendarza imprez szkolnych wpisaliśmy otwarcie naszego „kącika” poświęconego ochronie wody pod hasłem „Przystanek woda”. W czasie otwarcia nakręcimy filmik edukacyjny pod tytułem „Doceń wodę”. Mamy nadzieję, że uda nam się zamknąć projekt zgodnie z naszymi założeniami, tzn. do czerwca 2021r.

Teren został już dokładnie pomierzony, zaplanowaliśmy rozmieszczenie zbiornika, roślin, donic, opisy stanowisk. Dokonaliśmy zakupów: zbiornik 500l, nasiona, materiał na donice, farba/spray na graffiti, korę oraz żwir. Donice zostaną przeznaczone na rośliny, które zostaną wykopane z terenu i wykorzystane w kompozycjach florystycznych umieszczonych w drewnianych donicach.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W czasie pracy zespołu projektowego często dochodziło do „burzy mózgów” w związku z wyzwaniami a także problemami, których na etapie pomysłu nie przewidzieliśmy. Pierwszym wyzwaniem okazało się odpowiednie zabezpieczenie zbiornika przed nadmiarem wody spływającej z dachu, czyli wykonanie odpowiedniego odpływu wody. 
Z pomocą techniczną przyszli nam pracownicy i ostatecznie wybraliśmy zbiornik 
o pojemności 500 l (zgodnie z założeniami) z odpływem awaryjnym, który w razie potrzeby odprowadzi wodę z powrotem do rynny. Zamiast wcięcia do już istniejącej rynny pracownicy zamontują dodatkową rynnę o mniejszym przekroju zasilającą zbiornik. Jest to konieczne, bo opady bywają gwałtowne i wówczas w rynnach gromadzi się zbyt dużo wody. 

Umiejscowienie zbiornika na tle ściany to dobry pomysł, ale problematyczna okazała się ściana. Przyglądając się bardzo zabrudzonej ścianie, wpadliśmy na pomysł wykonania graffiti pod hasłem „Doceń wodę”. 

Długo zalegająca pokrywa śnieżna i niska temperatura, ponowne całkowite przejście na nauczanie zdalne uniemożliwiły nam prace na zewnątrz. Nie zostało jeszcze wykonane poletko na kwietną łąkę, podstawa betonowa pod zbiornik, która jest konieczna ze względu na bardzo dużą wagę zbiornika wypełnionego wodą i nie jest przygotowana ściana pod graffiti.

Niestety problemem, z którym musimy się zmierzyć, jest zabezpieczenie zbiornika przed kradzieżą. Na to zwrócili nam uwagę pracownicy szkoły. Niestety, monitoring szkolny nie obejmuje tej wnęki.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zaangażowani w projekt zauważyli, że praca w zespole przynosi dużo korzyści i jest źródłem wielu ciekawych rozwiązań i pomysłów.Wspólne działanie okazało się też najlepszą metodą uczenia się. Młodzież uświadomiła sobie jak ważne jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz oszczędzania wody. Wśród uczestników projektu wzrosła świadomość ekologiczna oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wnęka zagospodarowana w ramach projektu jest dobrze widoczna od strony ulicy. Z pewnością zwróci uwagę mieszkańców pobliskiego osiedla i wszystkich, którzy odwiedzą szkołę. Grafitti umieszczone na ścianie budynku przyciągnie wzrok przechodniów i będzie popularyzowało ideę projektu. Zagospodarowane przez nas miejsce przewidziane jest do celów edukacyjnych dla wszystkich, którzy zechcą odbywać tu lekcje na temat ochrony zasobów wodnych. Szkoła jest otwarta na uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, instytucji ekologicznych.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych uczniów w działania w ramach projektu, cieszy nas współpraca z podopiecznymi i terapeutami z Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Mamy świadomość, że jesteśmy pierwszą szkołą w regionie, która podejmuje konkretne działania proekologiczne w zakresie dbałości o zasoby wody. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Dla innych nauczycieli: Zbyt wiele zaplanowanych działań może spowodować, że projekt zamiast ulepszenia, nie zostanie zrealizowany w czasie. 
 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Najistotniejsza część projektu, czyli zbiornik na deszczówkę, została zachowana. Za namową partnerów z Warsztatów Terapii Zajęciowej zastąpiliśmy ozdoby ceramiczne drewnianymi donicami i tabliczkami informacyjnymi wypalanymi w drewnie. Ozdoby ceramiczne szybko się niszczą, drewno odpowiednio zabezpieczone jest trwalsze. Donice i tabliczki podopieczni WTZ wykonali własnoręcznie.

Z uwagi na cenę postanowiliśmy również zamienić rośliny sadzone zwykle przy zbiornikach filtrujących wodę na kwietną łąkę. Łąka z powodzeniem zastępuje trawniki. Nie trzeba jej kosić , nie wymaga podlewania i jest pożyteczna dla owadów. W ten sposób uzyskaliśmy kolejny „przystanek” informujący o sposobach oszczędzania wody oraz o gatunkach roślin, które tej wody potrzebują mniej.

Ze względów estetycznych postanowiliśmy też zamalować brudną ścianę za zbiornikiem. Umieszczone zostanie na niej grafitti, będące artystycznym wyrazem idei projektu.

Mimo obaw o losy nauczania wpisaliśmy do kalendarza imprez szkolnych otwarcie kącika pod hasłem „Przystanek woda” Mamy zamiar nakręcić filmik edukacyjny promujący wykorzystanie zbiorników na deszczówkę i pomysł zakładania kwietnej łąki zamiast trawników. Materiały na temat „Przystanku woda” będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Dokonaliśmy zakupów: zbiornik 500l na deszczówkę, nasiona łąki kwietnej, materiał na donice, farba/spray na graffiti, korę oraz żwir. Donice zostaną przeznaczone na rośliny, które zostaną wykopane z terenu i wykorzystane w kompozycjach florystycznych umieszczonych w drewnianych donicach. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4207183109292029&id=488373724506338

Szkoła

Zespół Szkół w Oleszycach

Adres

Zielona 1 a, 37-630 Oleszyce

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów