Numer projektu: 18
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa
Liczba głosów: 4

Dźwiękowa mapa Sosnowca

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest stworzenie nietypowego przewodnika po  Sosnowcu. Stworzą go z nami ludzie, którzy nigdy nie widzieli miasta, choć są jego mieszkańcami. Realizacja projektu będzie polegać na wspólnym odwiedzaniu i dokumentowaniu miejsc, które dla nich – osób niewidomych – mają wyjątkowe znaczenie. Owocem współpracy będzie katalog miejsc, które spróbujemy ukazać za pomocą opisu, dźwięku i fotografii lub filmu. Zebrane informacje umieścimy na stronie internetowej projektu.

Chcielibyśmy, aby osoby niewidome opowiedziały nam o miejscach, które są dla nich ważne - jak je postrzegają, jak je sobie wyobrażają, jak owe miejsca zmieniały się na przestrzeni lat, czy są dla nich przyjazne. 

Już na etapie realizacji, przewodnik będzie zaproszeniem do odbycia podróży w dwóch wymiarach. Po pierwsze, zachętą do rewizyty i skonfrontowania się z miejscami dobrze znanymi. Po drugie, zaproszeniem do otwarcia się na inną perspektywę postrzegania, bo choć wszyscy jesteśmy zanurzeni w świecie dźwięków, nasze poznanie zdominowane jest przez obraz. 

Plan działania

Plan działania

Zamierzamy nawiązać współpracę z Kołem Terenowym Sosnowiec Polskiego Związku Niewidomych.

Chcemy spotkać się z osobami niewidomymi, poznać ich historie, razem z nimi na nowo odkryć inny wymiar miasta, otworzyć się na jego kakofonię, usłyszeć jego pulsację, poczuć rytm. Jednak w założeniu, realizacja projektu nie ogranicza się wyłącznie do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miasto, którego nie widać. Chcemy, aby uczniowie i, docelowo, mieszkańcy Sosnowca mogli usłyszeć głos osób niewidomych, poznać ich i lepiej zrozumieć ich codzienność. 

Projekt ma służyć promowaniu postawy społecznego zaangażowania wśród młodzieży, kształtująco wpłynąć na ich życiową postawę, poprzez akcentowanie samodzielności i współpracy, otwartości i dialogu. Dla uczniów zaangażowanych w realizację projektu,będzie miał on także wymiar praktyczny. Ma bowiem służyć zdobywaniu doświadczeń, z których uczniowie będą czerpać na polu zawodowym jako przyszli realizatorzy nagrań. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Planujemy rozpocząć pracę nad projektem w styczniu 2022 r.

Trwanie projektu jest ściśle uzależnione od jego skali. Ta z kolei, zależy od ilości osób, które uda nam się zachęcić do wzięcia udziału w projekcie oraz od ich dyspozycyjności. 

Realizacja projektu przebiega w kilku fazach:

1.    Nawiązanie współpracy z osobami niewidomymi.
2.    Zapoznanie ich z założeniami projektu.
3.    Rejestracja opowieści o mieście i stworzenie biogramów uczestników projektu.
4.    Rejestracja krajobrazów dźwiękowych miasta związanych z miejscami opisanymi  przez uczestników projektu.
5.    Wykonanie dokumentacji fotograficznej/filmowej miejsc.
6.    Stworzenie strony internetowej projektu.
7.    Promocja projektu w mieście.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nie zakładamy konieczności wprowadzenia modyfikacji w przypadku wprowadzenia nauki hybrydowej/zdalnej. Założenia projektu można realizować bez spotkań w pełnym gronie. Kluczem do sukcesu jest przypisane uczniom konkretnych zadań, za które są odpowiedzialni. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1.   Prowadzenie rozmów z osobami niewidomymi 
2.   Rejestracja i montaż nagrań
3.   Stworzenie dokumentacji projektu w postaci zdjęć i nagrań filmowych
4.   Stworzenie strony internetowej

Projekt nie tylko promuje zainteresowania uczniów, ale także wspomaga ich wszechstronny rozwój i wdraża do samodzielności. Uczniowie nauczą się planować swoją pracę w czasie, działać indywidualnie oraz pracować w zespole, a także rozwiną umiejętności porządkowania i przetwarzania informacji. Ponadto, zyskają okazję zastosowania swojej wiedzy w praktyce, podczas procesu rejestrowania i obróbki dźwięku. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczylibyśmy na zakup mikrofonu koniecznego do realizacji projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Najbardziej niewidomy jest ten, kto nie chce widzieć. Projekt ma służyć spotkaniu z drugim człowiekiem wyposażonym w te same instrumenty doświadczania rzeczywistości, ale o innej skuteczności i czułości niż te, które my posiadamy. Doświadczenie inności, wejście w świat człowieka, który tłumaczy niedostrzegalne na słyszalne to podjęcie próby wartościowania, transkrypcji znaczeń, uzgadniania sensów. To także zaproszenie do bardziej uważnego i świadomego, wielozmysłowego odbioru świata. 

Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się nie tylko zrealizować wszystkie działania zaplanowane w zgłoszeniu do I etapu Konkursu ale także - co z mojej nauczycielskiej perspektywy szczególnie cenne - rozwinąć i wzbogacić projekt o treści wynikające z inicjatywy samych uczniów, zgodne z ich wizją dotyczącą jego ostatecznego kształtu. W efekcie, treści projektu mocno zyskały na dojrzałości.

Oto lista działań, które udało się nam zrealizować:

 1. Nawiązaliśmy owocną współpracę z Kołem Polskiego Związku Niewidomych w Sosnowcu, którego zarząd udzielił nam kredytu zaufania i od początku służył nam wszelką pomocą.

 2. Zaprosiliśmy do współtworzenia projektu członków Koła, a także jego prezes oraz instruktora orientacji przestrzennej [inicjatywa uczniów].

 3. Zarejestrowaliśmy pejzaże dźwiękowe miasta, uzupełnione o dokumentację fotograficzną i materiały wideo.

4. Przeprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy rozmowy z bohaterami projektu i osobami wspierającymi ich. Interesował nas nie tylko sposób postrzegania miasta przez pryzmat bodźców dźwiękowych, ale także sposób, w jaki miasto odpowiada na podstawowe potrzeby swoich niewidomych lub słabowidzących mieszkańców, tzn. jakie konkretne udogodnienia gwarantują im samodzielnie i bezpiecznie poruszanie się po mieście. [inicjatywa uczniów]

5.  Zorganizowaliśmy i zarejestrowaliśmy krótkie szkolenie dotyczące podstaw bezpiecznego poruszania się z białą laską. [inicjatywa uczniów]

6. Stworzyliśmy stronę internetowę projektu - zse.edu.pl/miasto-dzwiekow

7. Projekt zrealizowaliśmy pod Patronatem Miasta Sosnowiec.

8. Udało nam się rozpocząć akcję promocyjną w mieście. Nota informacyjna o projekcie ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta   https://www.sosnowiec.pl/2022/04/edukacja/dzwiekowa-mapa-sosnowca/?fbclid=IwAR3tEKuIEt9K_XI09X08DZUK0-G3LWQrT9D-KFqUtUOX6POATkk2KtHIvok

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Głównym wyzwaniem i podstawowym źródłem trudności okazały się sztywne ramy czasowe dotyczące realizacji projektu, przewidziane regulaminem Konkursu oraz inne ograniczenia, wynikające z obostrzeń pandemicznych oraz z kalendarza roku szkolnego [termin ferii]. W rezultacie projekt realizowaliśmy w bardzo krótkim czasie, od 8 marca do 20 kwietnia.   
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt realizowali uczniowie klasy III technikum o 2 profilach - technik realizacji nagrań oraz technik programista. Uczniowie udoskonalili swoje umiejętności dotyczące rejestracji i obróbki materiału audio-wideo oraz tworzenia designu i stron internetowych, zdobywane w cyklu kształcenia.
Co równie istotne, uczniowie udoskonalili swoje kompetencje miękkie, komunikując się [coraz bardziej skutecznie] z bohaterami projektu i sobą nawzajem, przejmując inicjatywę, negocjując zasady współpracy, rozdzielając zadania do wykonania i wspólnie szukając rozwiązań pojawiających się trudności. Działania podjęte w trakcie realizacji projektu i możliwość realnego wpływu na jego kształt w każdej fazie, wdrożyły uczniów do samodzielności i, w pewnym sensie, samosterowności. Świadomość ograniczenia czasu skutkowała koniecznością rozsądnego zaplanowania pracy, zmobilizowała do odpowiedzialnej i efektywnej współpracy. Co więcej,  z moich obserwacji wynika, że działania przeprowadzone w ramach projektu pozytywnie wpłynęły na relacje w grupie. Dla uczniów, budująca była możliwość zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności oraz komplementarność ich kompetencji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu umieszczonego na stronie internetowej projektu w sekcji "PODSUMOWANIE". [www.zse.edu.pl/miasto-dzwiekow] Członkowie grupy projektowej dzielą się w nim osobistymi przemyśleniami dotyczącymi korzyści poznawczych, płynących bezpośrednio ze spotkań z bohaterami projektu i podejmują próbę ich wartościowania. Głos uczniów to najlepszy, najbardziej wiarygodny dowód na celowość pochylania się z uczniami nad trudnymi tematami, które pozornie nie dotyczą ich bezpośrednio.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt uwrażliwił społecznie nie tylko samych członków grupy projektowej, ale także całą społeczność klasy, która uczestniczyła w otwierających go zajęciach warsztatowych. Otworzył nam oczy na to jak wygląda codzienność osób z dysfunkcją wzroku, z jakimi wyzwaniami mierzę się one na co dzień jako mieszkańcy miasta (i nie tylko), oraz jak nieść im pomoc  z głową, gdy tego potrzebują. Uświadomił nam także, że wszelkie ograniczenia istnieją głównie w naszych głowach i, co było dla nas sporym odkryciem, że osoby niewidome i słabowidzące, jeśli tylko chcą, mogą czerpać z życia pełnymi garściami. Pozytywny przekaz płynący z rozmów z bohaterami projektu, może inspirować młodych ludzi do poszukiwania pozytywów w ich własnym życiu.

Zarząd Koła PZN w Sosnowcu dostrzegł w naszym projekcie szansę na to, by głos niewidomych i słabowidzących mieszkańców miasta mógł zostać usłyszany. Prezes Koła podkreślała, że cieszy ją to, że jest ktoś, kto pamięta o osobach niewidomych i chce z nimi i dla nich zrobić coś dobrego. 

Promocja projektu w mieście dopiero się rozpoczęła, dlatego na temat rzeczywistej skali jego oddziaływania na społeczność miasta, będzie można wypowiedzieć się dopiero w późniejszym czasie. Przed nami jeszcze m.in. kontakt z lokalną prasą i telewizją regionalną, dzięki którym spróbujemy dotrzeć do świadomości szerokiego grona odbiorców projektu - osób widzących. Zarówno my jako grupa projektowa, jak i cała społeczność Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, którą reprezentujemy, oraz członkowie Koła PZN w Sosnowcu, wiążemy z tą akcją promocyjną wielkie nadzieje.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako opiekun projektu jestem dumna z tego, że moi uczniowie umieją zgodnie współpracować, realizując ambitne cele. Jestem dumna z tego, że są ucieleśnieniem hasła TEAM - Together Everyone Achieves More.

Jako grupa projektowa cieszymy się z poszerzenia horyzontów myślowych, z zawarcia nowych znajomości i perspektywy dobrych owoców, jakie projekt może przynieść wszystkim Sosnowiczanom z dysfunkcją wzroku, reprezentowanym przez bohaterów naszego projektu.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybyśmy dysponowali dłuższym czasem na realizację projektu, z pewnością nasza "Dźwiękowa mapa Sosnowca" wzbogaciłaby się o wiele różnorodnych pejzaży dźwiękowych miasta, przedstawiających jego złożoną, niejednorodną brzmieniową naturę. Z pewnością, udałoby się nam również zaprosić do współpracy kolejnych, równie interesujących bohaterów, których opowieści pozwoliłyby nam pełniej pokazać sposób w jaki osoby z dysfunkcją wzroku organizują i oswajają miejską przestrzeń, zmieniając ją w siatkę miejsc o określonej tożsamości, utkanych z osobistych doświadczeń, wspomnień, odczuć i znaczeń. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na etapie opracowania założeń projektu zaplanowaliśmy wykorzystanie grantu na zakup mikrofonu, ale z czasem dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła dysponuje potrzebnym sprzętem, toteż ostatecznie wszystkie środki przeznaczyliśmy na zakup:

- kart pamięci SANDISK Extreme Pro micro SDXC 128GB 

- statywu Hama Star 63 do aparatu fotograficznego

- torby CAMROCK City X38 na aparat fotograficzny

- blendy fotograficznej

- lampy SOFTBOX MonoHead Doble 50x70 z 2 żarówkami 85W i 2 statywami 230cm

Wszystkie zakupione przedmioty pomogły nam w realizacji zaplanowanych zadań i będą służyły uczniom w kolejnych realizowanych przez nich projektach.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy, umieszczonymi na stronie internetowej projektu "Dźwiękowa mapa Sosnowca," dostępnej pod adresem zse.edu.pl/miasto-dzwiekow

Szkoła

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Adres

Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów