Numer projektu: 179
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Etnograficzna podróż dookoła województwa śląskiego.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł związany jest z realizacją edukacji regionalnej, a konkretnie regionu, z którego pochodzę, czyli Górnego Śląska. Projekt dotyczy poznania tego obszaru z różnych aspektów: historia, język, stroje, tańce, zwyczaje, zabawy. Warsztaty, które chcę zaproponować uczniom mają łączyć naukę z twórczym działaniem, samodzielnym poszukiwaniem, doskonaleniem umiejętności pracy w grupie, a przede wszystkim chciałabym się skupić na budowaniu więzi emocjonalnych z ,,małą ojczyzną".
Plan działania

Plan działania

W opracowanym projekcje przewiduję następujące kręgi tematyczne:
 • Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie pokrótce z historią Śląska, sławnymi ludźmi z tego regionu, położeniem na mapie Polski, zwyczajami, jej zasobami - Podział uczniów na grupy i stworzenie w końcowej fazie ,,Albumu o Śląsku".
 • Lekcja gwary śląskiej.
 • Regionalne ubieranki - poznanie tradycyjnego stroju śląskiego i zaprojektowanie kiecki śląskiej.
 • Legendy Górnego Śląska,
 • Wspólna nauka trojaka - tańca śląskiego.
 • Poznanie tradycyjnych zabaw śląskich.
 • Wycieczka do  Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, 17.01.2022 rozpocznie się realizacja projektu a zakończy się 20.04.2022. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie. W projekcie będą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas I-III, czyli 17 dzieci. W zależności od realizowania poszczególnych działań podopieczni będą pracować z: całą grupą, indywidualnie lub w małych grupach. Projekt będzie realizowany na terenie Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz w Jackowie i w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej lub hybrydowej, tematy będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem za pośrednictwem platformy edukacyjnej Google Classroom, do której uczniowie mają dostęp. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach poprzez: 
 • pracę ze źródłami: prasa, ilustracje, książki, fotografie, albumy, internet,
 • pracę z mapą i atlasem geograficznym,
 • prace plastyczne,
 • gromadzenie materiałów gwarowych i folklorystycznych,
 • wykorzystanie metody projektu,
 • formułowanie własnych sądów,
 • gry dydaktyczne,
 • burze mózgów,
 • dramy, 
 • słuchanie muzyki śląskiej,
 • oglądanie prezentacji,
 • tworzenie fiszek z gwarą śląską,
 •  ćwiczenie trojaka,
 • uczestnictwo w tradycyjnych zabawach śląskich.


W trakcie udziału w projekcie uczniowie będą:
 • kształtować własną tożsamość lokalną,
 • potrafili korzystać z różnych źródeł informacji o Górnym Śląsku,
 • rozróżniać charakterystyczne elementy krajobrazu Górnego Śląska,
 • wiedzieli, gdzie leży na mapie Śląsk,
 • znali herb i flagę województwa śląskiego,
 •  znali ważne wydarzenia z historii Górnego Śląska,
 • potrafili określić podstawowe cechy gwary śląskiej,
 • umieli zatańczyć trojaka - tradycyjny śląski taniec,
 • bawić się w tradycyjne zabawy śląskie,
 • znali popularne na Górnym Śląsku zwyczaje i obrzędy,
 • zgodnie współpracować w grupie nad realizacją wspólnego projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant pozwoliłby na zakup:
 •  tzw. materiałów biurowych potrzebnych do wykonania „Albumu o Śląsku”: segregatory, koszulki, długopisy, mazaki, bloki rysunkowe, bloki techniczne, bloki z kolorowymi kartkami papieru;
 • pendrive, na którym zapisywałabym materiały potrzebne do realizacji zajęci i zdjęcia z lekcji;
 • książek o Śląsku, aby stworzyć „Kącik regionalny”;
 • przejazdu i biletów wstępu do  Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Uważam, że mój pomysł powinien zdobyć uznanie Komisji Konkursowej ze względu na to, że moim celem jest promowanie i przybliżanie uczniom zagadnień z ich małej ojczyzny. Udział w takich zajęciach jest dodatkową okazją do realizowania zagadnień z edukacji regionalnej. Pokazanie i przybliżenie Im tego, co najpiękniejsze, tego, co ich otacza. Każdy człowiek powinien najpierw dobrze poznać swoje korzenie, aby móc zdobywać świat.
Opis realizacji

Opis realizacji

Aby zrealizować cele, które sobie założyłam podzieliłam projekt na następujące bloki tematyczne:
– Uwarunkowania geograficzne i historyczne – Mój Region – Górny Śląsk,
– Lekcja gwary śląskiej  – Ślonsko godka,
– Śląski strój ludowy – Regionalne ubieranki,
– Poznanie tradycyjnych zabaw śląskich – Bajtle lubiom skokać
Podjęłam z uczniami następujące działania: 
 • zbudowaliśmy wspólnie na wzór logo projektu pociąg z klocków, który rozpoczął naszą wspólną przygodę związaną z poznawaniem naszego regionu – Górnego Śląska, 
 • wspólnie oglądaliśmy mapy Polski z zaznaczonymi regionami geograficzno-historycznymi. Odszukaliśmy Śląsk oraz dokonaliśmy podziału na Górny i Dolny,
 • omówiliśmy symbole regionu: herb i flagę województwa śląskiego,
 • zapoznaliśmy się z legendami Górnego Śląska oraz najbardziej znanymi zwyczajami i obrzędami poznawanego regionu, 
 • kolorowaliśmy na karcie pracy przedstawiającej mapę Polski – Śląsk i zaznaczaliśmy serduszkami naszą miejscowość,
 • wysłuchaliśmy fragmentu „Niedźwiodek Puch. Kubuś Puchatek po śląsku”  Alana Alexsandra Milne,
 • stworzyliśmy „fiszki”: ilustracje do znaczenia wyrazów z kategorii – członkowie rodziny, 
 • dzieci dokonywały autoprezentacji w gwarze śląskiej, 
 • rozwiązywaliśmy rozsypanki zdaniowe zapisane gwarą śląską,
 • nauczyliśmy się wyliczanki i „klaskanek”  po Śląsku,
 • wspólnie rozwiązywaliśmy krzyżówkę, której hasła były zapisane w gwarze śląskiej,
 • oglądaliśmy prezentację dotyczącą tradycyjnego stroju śląskiego, 
 • zrobiliśmy karty pracy „Ubieranki-wycinanki”, „Labirynt”, 
 • graliśmy w „Memo”,
 • zaprojektowaliśmy kiecki śląskie z wykorzystaniem dostępnych materiałów,
 • zorganizowaliśmy szkolne zawody sportowe: „Haziel”, „Kestle”, „Knefle”, „Knepcie”, „Kulanie felgi”, „Wyścigi kapsli”,
 • nauczyliśmy się tradycyjnego tańca śląskiego „Trojak” i zaprezentowaliśmy się społeczności szkolnej umieszczając filmik z tego wydarzenia na Facebooku Szkoły, YouTube oraz stronie internetowej Szkoły,
 • przygotowaliśmy „Kącik regionalny” i stworzyliśmy „Album o Śląsku” ze zgromadzonych przez cały okres trwania projektu materiałów, 
 • pojechaliśmy na wycieczkę do Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie na audycję umuzykalniająca dla dzieci pt. ,,Tylko polska muzyka. Wielcy polscy kompozytorzy” oraz udaliśmy się do Ratusza na stałą wystawę historyczną „Dzieje Miasta Częstochowy”. Relacja z tego wyjazdu również została umieszczona na Facebooku Szkoły, YouTube oraz stronie internetowej Szkoły,
 • dokonaliśmy podsumowania i naszej wiedzy z prowadzonych zajęć w ramach projektu.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem był czas. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w dodatkowych zajęciach. Dopytywały się na przerwach, kiedy będzie ćwiczony tradycyjny taniec śląski „Trojak”. Spowodowało to zwiększenie częstotliwości zajęć. Według pierwotnego pomysłu warsztaty miały odbywać się co dwa tygodnie. Jednak odpowiadając na potrzeby dzieci i zaangażowanie często miały one miejsce raz w tygodniu a nawet częściej. Wyzwaniem było również stosowanie obostrzeń związanych z Covid 19. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 • Zdobyli wiedzę dotyczącą województwa śląskiego,
 • nauczyli się tańczyć „Trojaka”,
 • współpracy, 
 • odpowiedzialności za wspólne działanie, 
 • kształtowali własną tożsamość regionalną, 
 • poznali zasady pisowni wielką i małą literą wyrazu Śląsk,
 • rozwijali swoją percepcję, ekspresję twórczą, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i przedsiębiorczość w podejmowanych działaniach,
 • uczyli się zbierać informacje z różnych dostępnych źródeł, aby wspólnie stworzyć „Album o Śląsku”, 
 • utrwalili zasady bezpieczeństwa oraz przestrzegania ustalonych reguł, 
 • „nowych zabaw” z podwórka swoich dziadków, 
 • budowania poprzez wspólne zabawy prawidłowych relacji w grupie, 
 • zapoznali się z tradycyjnymi śląskimi zabawami, a przez  to z kulturą regionu,
 • poprawiali swoją sprawność przez aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych,
 • zintegrowały się, 
 • obcowania z kulturą poprzez wycieczkę. Większość uczniów po raz pierwszy miała okazję zobaczyć te miejsca (Filharmonia i Ratusz).
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

 • Dzieci na pierwszych zajęciach zostały poproszone, aby porozmawiali w swoich domach o tradycjach kultywowanych w ich domach, o zabawach swoich rodziców oraz dziadków. Dla wielu z nich było wielkim zaskoczeniem pozyskanie informacji, że wiele osób wykonywało zawody związane z koleją,
 • podtrzymanie kultury regionalnej poprzez wspólną zabawę, 
 • umacnianie więzi rodzinnych i umiejętności współpracy poprzez wspólne poszukiwania dzieci z rodzicami i dziadkami informacji dotyczących województwa śląskiego: historii, jedzenia, stroju, zwyczajów, sławnych Ślązaków, ciekawych miejsc do odwiedzenia, 
 • poznanie dawnych zabaw i gier zespołowych oraz wyliczanek śląskich stało się nowym sposobem spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej, 
 • zaprezentowanie tańca szerszej publiczności lokalnej podczas najbliższej uroczystości,
 • integracje dzieci z klas I-III. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

 • Ze wspólnego wyjazdu do Filharmonii i Ratusza w Częstochowie, 
 • z nauki tańca śląskiego „Trojak”,
 • z kącika regionalnego przedstawiającego kulturę Górnego Śląska,
 • wspólnie wykonanego „Albumu o Śląsku”,
 • z atmosfery życzliwości, zaangażowania. Miło i przyjemnie wspólnie spędzałam czas z uczniami smakując między innym typowych słodyczy z regionu Górnego Śląska: „KRÓWKI CZARNE ŚLĄSKIE” i „ŚLĄSKIE OBLATY TRADYCYJNE”.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Kiedy ma się ograniczony czas na realizację projektu, powinno się dobrze przemyśleć zakres materiału, który chce się przekazać uczestnikom zajęć.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na:
 • zakupów materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zajęć i wykonania „Albumu o Śląsku”, takich jak: segregator, koszulki, bibuła, papier ksero, bloki techniczne, bloki z motywami folklorystycznymi, nożyczki, taśma klejąca dwustronna, kleje w sztyfcie, magnesy, pinezki tablicowe, patyczki drewniane kwadratowe, kostka klejona kolorowa, 
 • pendrive – do zapisywania materiałów i efektów pracy na zajęciach,
 • pozycje książkowe, które zostaną przekazane po realizacji projektu do szkolnej biblioteki: „Dawne gry i zabawy na Górnym Śląsku” Ewelina Krajewska, Adrianna Hess, „Niedźwiodek Puch. Kubuś Puchatek po śląsku”, Alan Alexsander Milne, „Wihajster do Godki. Lekcje śląskiego” Barbara Szmatloch, „Elementarz śląski” Marek Szołtysek, 
 • gra planszowa „QDIZAJN”, która zasili wkrótce zbiory świetlicy szkolnej, 
 • „ŚLĄSKIE OBLATY TRADYCYJNE”, 
 • przejazd do  Filharmonii im. Bronisława Hubermana i Ratusza w Częstochowie.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Link do filmu z „Wycieczki uczniów klas I-III do Częstochowy”:
https://youtu.be/R4uyRXZhrS0
https://www.facebook.com/100041705564167/videos/651703755925335/

Link do filmu „Trojak w wykonaniu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ” :
https://www.youtube.com/watch?v=3HSxT6ULKzM
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pQcuofsMyjMTHnpAbj8XUA94JsANDAuKuX97wyv1HdbYqezquzXqUKMYb6aAKka4l&id=100041705564167

Szkoła

Szkoła Podstawowa Fundacji ,,Elementarz"

Adres

Szkolna 3, 42-282 Jacków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów