Numer projektu: 300
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Czytaj wiersz i licz!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki i malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od ukochanych książek do wielkiej poezji{…}, bez tego mostu owe dwie krainy dzieliłaby przepaść – pisał kiedyś Jan Brzechwa. W projekcie, który będzie przez nas realizowany zakładamy „zbudowanie” mostu, po którym mali czytelnicy niepostrzeżenie będą przechodzić od dziecięcej poezji do świata liczb. Całe przedsięwzięcie polegać będzie na połączeniu ze sobą tych dwóch, jakże różnych od siebie, dziedzin – poezji i matematyki po to, aby nie tylko zmniejszyć dzielącą je przepaść, ale przede wszystkim uwrażliwić dzieci na piękno matematycznego obcowania z wierszem. 
Projekt będzie zbiorem 28 spotkań z poezją Natalii Usenko, w których wykorzystamy wiersze autorki do zaprojektowania konkretnych pomocy matematycznych (liczmanów). Każdy tekst wiersza będzie wycięty ze zutylizowanych podręczników do matematyki  „Nasza szkoła.” Następnie kartka z danym wierszem zostanie zalaminowana, a w dalszej kolejności przyklejona do wieka odrębnego pudełka, w którym znajdować się będą wykonane do konkretnego wiersza liczmany. Liczmany to nic innego, jak drobne kartonowe przedmioty, wykonane przez dzieci, które pomogą im zobrazować, zrozumieć i rozwiązać matematyczną zagadkę.
Realizacja projektu zakłada przygotowanie konkretnych pomocy dydaktycznych, które będą stanowiły integralną część danego wiersza. Każdy, kto sięgnie po dany utwór będzie mógł nie tylko go przeczytać, ale równocześnie będzie mógł go zwizualizować, wykorzystując do tego celu konkretne pomoce. Projekt wychodzi więc naprzeciw tzw. wstępnej matematyzacji, o którą powinien zadbać nauczyciel w nauczaniu początkowym przy rozwiązywaniu przez dzieci zadań tekstowych. Wstępna matematyzacja to nic innego, jak wizualizacja zadania tekstowego, polegająca na manipulowaniu przedmiotami lub obiektami zastępczymi, która dopiero w końcowej fazie podlega zapisowi rozwiązania za pomocą działania matematycznego.
Celem projektu jest przede wszystkim zachęcenie dzieci, zwłaszcza tych, które mają problem z matematyką do przezwyciężania trudności, jakie niesie za sobą zrozumienie zadania z treścią i jego poprawne rozwiązanie.  
Dodatkowo do każdego wiersza będzie podany komentarz metodyczny, który ułatwi nauczycielowi pracę nad opracowywaniem utworu.
Gotowe "matematyczno – poetyckie pudełka" będą stanowić pomoc dydaktyczną nie tylko dla dzieci z naszej szkoły. Dodatkowy komplet siedmiu „pudełkowych wierszy” przekażemy do sąsiedniej placówki edukacyjnej. 
Matematyczne wiersze mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli nie tylko podczas edukacji matematycznej czy polonistycznej, ale równie dobrze mogą stanowić gotowy materiał do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, kompensacyjno – korekcyjnych, jak i zajęciach wyrównawczych, gdzie ćwiczymy m.in. czytanie ze zrozumieniem, redagowanie form wypowiedzi i  rozwiązywanie zadań tekstowych. 
Projekt „Czytaj wiersz i licz!” to kontynuacja, ale w nieco innej odsłonie, projektu „Drugie życie starych książek”, który był realizowany w naszej szkole w latach 2019/2020 i zdobył grant jury przez kapitułę Nowej Ery w konkursie Projektanci edukacji. Można więc powiedzieć, że projekt „Drugie życie starych książek” zacznie „żyć” po raz kolejny, ale zupełnie innym, bo matematyczno - poetyckim życiem. 
Plan działania

Plan działania

Praca nad jednym wierszem będzie obejmować 4 godziny lekcyjne. Każdy wiersz będzie opracowywany zgodnie z poniższym planem.
1.     Godzina lekcyjna 
·       Zapoznanie z tematyką wiersza - czytamy wiersz
·       Redagowanie wybranej formy wypowiedzi
2.     Godzina lekcyjna 
·       Rysujemy treść wiersza
·       Przedstawiamy rozwiązanie wiersza za pomocą działania matematycznego
3.     Godzina lekcyjna 
·       Wykonanie pomocy do wiersza (liczmanów)
4.     Godzina lekcyjna 
·       Wykonanie pomocy do wiersza (liczmanów)
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt w całości będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Dursztynie, raz w tygodniu, na zajęciach rozwijających kreatywność. Projekt zakłada opracowanie 7 wierszy Natalii Usenko. Realizacja całego projektu obejmie łącznie 28 godzin lekcyjnych. W związku z tym na  opracowanie jednego wiersza zostaną przeznaczone 4 godziny lekcyjne.
1.     Ciotki i kotki - wrzesień
2.     Pocztówka – październik 
3.     Wielki bal – listopad
4.     Bombonierka - grudzień
5.     Królewna sprząta - styczeń
6.     Skarby królewny - luty
7.     Tulipany – marzec
8.     Podsumowanie projektu. Przekaz wierszy wraz z liczmanami do sąsiedniej szkoły – kwiecień. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego nasze zajęcia będą prowadzone online za pomocą platformy edukacyjnej Teams. Po wspólnym opracowaniu wiersza na dwóch pierwszych lekcjach uczniowie indywidualnie w domu będą przygotowywać potrzebne materiały (liczmany), które następnie przyniosą do szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą:
  • opisywać matematyczne zagadnienie zawarte w wierszu,
  • rozwiązywać w nieszablonowy sposób zadania z treścią,
  • analizować zadania i rozwiązywać je za pomocą symulacji,
  • przekładać czynności na język znaków i działań matematycznych,
  • wykonywać schematyczne rysunki do zadań,
  • tworzyć potrzebne liczmany do rozwiązania zadania, które ułatwiają zrozumieć zagadkę matematyczną,
  • stosować własne strategie rozwiązywania zadań, 
  • współpracować w grupie,
  • redagować różne formy wypowiedzi, 
Poza tym uczniowie uświadomią sobie, że matematyka jest wokół nich i towarzyszy im na co dzień.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wykonując własnoręcznie pomoce dydaktyczne, które mają nie tylko zachęcić do nauki matematyki, ale przede wszystkim pomóc ją zrozumieć chcemy przeznaczyć wygrane pieniądze na  zakup zestawu programów multimedialnych rozwijających kompetencje matematyczne.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wyjątkowość i oryginalność projektu polega na łamaniu stereotypów myślenia i wychodzenia poza utarte ramy obcowania z literaturą i matematycznego rachowania, bo przecież poezja i matematyka na ogół nie idą ze sobą w parze. W naszym projekcie spróbujemy połączyć ze sobą te dwie dyscypliny, budując między nimi most, po którym mali czytelnicy niepostrzeżenie będą przechodzić od dziecięcej poezji do świata liczb, nieźle się przy tym bawiąc. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Stworzyliśmy interdyscyplinarny projekt, który połączył edukację matematyczną z edukacją polonistyczną, społeczną, plastyczną, techniczną oraz z zajęciami komputerowymi. Wykonaliśmy pudełka, w których zamknęliśmy własnoręcznie wykonane pomoce do rozwiązania każdej z siedmiu matematycznych zagadek. W trakcie trwania projektu szlifowaliśmy również redagowanie pisemnych wypowiedzi, rozmieszczanie tekstu na kartce oraz wykorzystaliśmy narzędzia i aplikacje internetowe do opracowana w formie komputerowej następujących form wypowiedzi: 
1. Życzenia - „Ciotki i kotki”.
2. Redagowanie i adresowanie kartki pocztowej - „Pocztówka”. 
3. Zaproszenie - „Wielki bal”. 
4. Przepis - „Bombonierka”. 
5. Ogłoszenie - „Królewna sprząta”. 
6. List z opisem - „Skarby królewny”. 
7. Opis - „Tulipany”. 
Platformę GENIALLY wykorzystaliśmy do nagrań tekstów wierszy. To był trafiony pomysł, ponieważ przećwiczyliśmy nie tylko dykcję i płynność czytania, ale jednocześnie ośmieliliśmy tremę, wstyd i zakłopotanie. Udział w projekcie zadziałał więc również terapeutycznie, bo pozwolił przezwyciężyć nasze słabe strony, a także uwypuklił zalety naszej całej grupy projektowej. Bardzo się cieszymy, że nasze pudełka z zagadkami matematycznymi „pojechały” do kolegów i koleżanek z sąsiedniej szkoły (tak jak założyliśmy na wstępnie projektu). Pudełkowe wiersze będą stanowiły materiał dydaktyczny dla nauczycieli, którzy wraz ze swoimi uczniami będą mogli korzystać z niego nie tylko na zajęciach rozwijających kreatywność, ale również na zajęciach wyrównawczych, które pomagają wyrównywać braki uczniów z różnych dziedzin. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Praca w grupie uczy współpracy, wzajemnego działania i szanowania siebie nawzajem. Jednak czasem w długoterminowym zespołowym przedsięwzięciu pojawiają się pewne starcia i odmienne spojrzenia na ten sam problem. Skłaniało nas to do stawiania czoła emocjom i uczenia się ich kontrolowania lub wyciszania.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Udział w projekcie był niepowtarzalną okazją do rozwoju kompetencji zarówno interpersonalnych, jaki i intrapersonalnych. Podczas realizacji projektu uczniowie nauczyli się przede wszystkim zarządzania czasem oraz przydzielonymi im zadaniami i własnymi zasobami, które zostały przed nimi postawione. Biorąc udział w całym przedsięwzięciu zrozumieli co to jest planowanie pracy, terminowość, ustalanie priorytetów, stawianie celów i ich zespołową realizację. Udział w projekcie to także mini kurs odpowiedzialności, wytrwałości i samodzielności. To wszystko niewątpliwie wpłynęło na usprawnienie procesu komunikacji, dyskutowanie, wyrażanie własnych sądów i słuchania opinii innych. Praca nad projektem rozwinęła zainteresowania naszych podopiecznych, zintegrowała ich i nauczyła jednej ważnej rzeczy, że przez działanie i tworzenie w grupie można osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę. W trakcie trwania projektu przeważały metody praktyczne, a przyswajanie wiedzy odbywało się w sposób niekonwencjonalny i niesztampowy. Dzieci nauczyły się twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Metody te spowodowały, że uczniowie mieli realny wpływ na to, co się działo na zajęciach i sami byli projektantami edukacji.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Udział w projekcie to pewien sposób na promocję naszej małej ojczyzny, którą jest Dursztyn i zwrócenie uwagi na to, że będąc skromną i niewielką jednostką, można się rozwijać, mieć głowy pełne pomysłów i próbować zdobywać nowe cele (najpierw malutkie, a potem, kto wie?!). Społeczność lokalna zyskała bardziej zaangażowanych młodych ludzi (z własnym zdaniem), którym sprawia radość działanie, mających wpływ na otoczenie i na jego zmianę.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szkoła, w której na co dzień uczymy się i pracujemy, jest miejscem, w którym obecnie zdobywa wiedzę niespełna 70 uczniów. Udział w samym projekcie i wyróżnienie przez jury w I etapie, dało nam poczucie własnej godności i wartości oraz ogromną satysfakcję z tego, co stworzyliśmy. Okazało się, że nie warto mieć kompleksy i trzeba udowadniać sobie i innym, że to, co niewielkie i nierokujące dobrze, może stać się przyszłościowe i konstruktywne. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że pomoce (które wykonaliśmy w ramach projektu) wyglądają bardzo estetycznie, mimo że zrobione zostały w całości tak naprawdę tylko z resztek kolorowego papieru i książek. Daliśmy drugie życie rzeczom, które zostałyby wyrzucone do pojemnika na makulaturę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wykonaliśmy wspaniałe pomoce dydaktyczne, które będą służyć dzieciom, mającym nie tylko problemy z nauką matematyki, ale również i tym, które interesują się tą dziedziną wiedzy. Nie ukrywamy również, że jesteśmy szczególnie dumni z tego, że zostaliśmy docenieni przez jury w I etapie konkursu, co z całą pewnością pomogło nam dołączyć do grona ambitnych szkół, które rozwijają zainteresowania oraz pasje swoich uczniów.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Przy opracowywaniu ostatniego wiersza zrodził się pomysł, aby zorganizować spotkanie poetyckie z autorką matematycznych wierszy Panią Natalią Usenko. Bardzo żałujemy, że idea zorganizowania takiego wydarzenia nie zakiełkowała w nas jeszcze podczas planowania zamysłu projektowego, bo byłaby to z pewnością przysłowiowa wisienka na torcie.
Jako grupa projektowa chcemy zwrócić uwagę innych nauczycieli na jedną (według nas, bardzo ważną rzecz), żeby szukać pomysłów, a wręcz wykopywać je z dna naszych pokładów wyobraźni, bo to one dają nam energię do zmiany, działania i tworzenia. Należy także pamiętać o jednym, że pomysł jest dobry, pod warunkiem, że u jego podstaw leżą wartości, które na co dzień szanujemy.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Bardzo się cieszymy, bo udało się nam zrealizować projekt do końca i to w  takiej formie, jak to sobie założyliśmy na początku roku szkolnego.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Dzięki grantowi zakupiliśmy program multimedialny do nauki matematyki.

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Dursztynie

Adres

Pienińska1, 34-433 Dursztyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów