Numer projektu: 213
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Projekt – Mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Otrzymany przez szkołę sprzęt w ramach Laboratoriów Przyszłości oraz to, że rok 2023 został przez Senat RP ustanowiony rokiem Mikołaja Kopernika, skłonił nas do rozbudzenia w naszych uczniach kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) i wykorzystania otrzymanych 8 robotów Photon do stworzenia mobilnego modelu Układu Słonecznego.
Projekt polega na wykonaniu mobilnego modelu Układu Słonecznego z robotami Photon i SkryBot, odwzorowanego w skali zapewniającej rozlokowanie wszystkich planet na niewielkiej przestrzeni – np.: sali gimnastycznej. Model Układu Słonecznego ułatwi dziecku przyswojenie nazw, wyglądu i kolejności planet krążących wokół Słońca. 
Większość książek i innych powszechnie dostępnych materiałów pokazuje planety w skali, ale tylko względem siebie (tj. wielkości), bez zachowania ich relatywnej odległości od siebie. Przez to część dzieci zna w przybliżeniu relatywne wielkości planet między sobą, ale mało kto zdaje sobie sprawę ze znacznej odległości między planetami. Pokazanie tego na fizycznym modelu, w dużej skali, będzie oddziaływało na wyobraźnię i skłaniało do refleksji, a przedstawienie każdej planety w postaci poruszającego się po zadanej orbicie robota Photon, wyposażonego w makietę danej planety będzie pełnić funkcję edukacyjną dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Plan działania

Plan działania

1. Przedstawienie na lekcjach fizyki w klasach VII i VIII oraz w czasie dodatkowych zajęć w klasie IIIA projektu „Mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkryBot” oraz zebranie grupy uczniów, która weźmie udział w projekcie i pokazach w szkole i poza nią - wrzesień 2022 – luty 2023 rok.
2. Zapoznanie uczniów klas młodszych z robotami Photon i SkryBot – przeprowadzenie copiątkowych pokazów w czasie których uczniowie uczyć się będą programować roboty oraz poznawać planety Układu Słonecznego – październik 2022 – luty 2023 rok,
3. Zebranie potrzebnych materiałów oraz budowa makiet planet potrzebnych do projektu w ramach zajęć plastycznych w klasie 3A, opracowanie scenariusza pokazu z podziałem na role – luty 2023 rok, 
4. Przeprowadzenie serii pokazów „Mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkryBot” w wybranych szkołach miasta Olsztyn (min. 5) – maj - czerwiec 2023 rok, promujących Rok Kopernikowski.
5. Ewaluacja przeprowadzonych pokazów w zakresie klarowności prezentowanych treści, atrakcyjności pokazu i zaangażowania publiczności w celu wprowadzenia poprawek.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Czas realizacji projektu:  do końca roku szkolnego 2022/2023
Miejscem realizacji ww. projektu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie – laboratorium fizyki sala nr 115 oraz pracownia klasy 3A i aula szkolna. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 8 grup, każda grupa reprezentująca kolejne planety Układu Słonecznego. Ich zadaniem będzie wyszukiwanie, selekcja i opracowanie informacji potrzebnych do stworzenia bazy danych na temat Układu Słonecznego oraz zbudowanie w ramach zajęć plastycznych modeli poszczególnych planet w odpowiedniej skali, które następnie zostaną umocowane na robotach Photon. Uczniowie klas starszych opracują na bazie strony internetowej – kalkulator wielkości astronomicznych - https://thinkzone.wlonk.com/SS/SolarSystemModel.php, wielkości orbit i średnicę poszczególnych planet. 
Uczniowie napiszą programy, które pozwolą Photonom na odbywanie podróży po określonych orbitach w zależności od planety oraz stworzą modele planet w odpowiadającej skali. Robot SkriBot będzie centrum Układu Słonecznego – czyli Słońcem a roboty Photon 8 planetami.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

 W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej będziemy spotykać się za zgodą rodziców na terenie szkoły - dzieci będą przyprowadzane do szkoły i zajęcia będą odbywać się wspólnie z udziałem rodziców. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

1. Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka),
2. Rozwijanie zainteresowań przedmiotami (fizyka, plastyka, technika, informatyka, astronomia itp.) i podnoszenie ich atrakcyjności,
3. Budzenie wśród uczniów pasji poznawczej i aktywności,
4. Popularyzacja wśród młodzieży postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale również zapoczątkował rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata,  kształtowanie umiejętności właściwego postrzegania zjawisk i procesów przyrodniczo - technicznych,
5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą techniczną przy rozwiązywaniu nietypowych problemów zjawisk przyrodniczych, astronomicznych i fizycznych (teoretycznych i praktycznych),
6. Budowanie dobrych relacji w grupie, uczenie dzieci współdziałania, dzielenia z innymi i wspólnego opracowywania zagadnienia. Uzmysłowienie, że to najlepsza okazja, by spędzić miło czas w gronie kolegów i koleżanek ze szkoły,
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W przypadku otrzymania grantu, pieniądze zamierzamy spożytkować  na dodatkowe wyposażenie, stworzonej w szkole tzw.: „Strefy Wyciszeń”, gdzie każdy uczeń może w ciszy i spokoju spędzić przerwę, przeczytać książkę lub rozwiązać krzyżówkę oraz złapać oddech przed następną lekcją.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Uważamy, że nasz pomysł jest oryginalny i w nowatorski sposób ukazuje, jak ważną rolę w naszym codziennym życiu odegrało odkrycie naszego wielkiego uczonego – Mikołaja Kopernika. Model naszego Układu Słonecznego będzie niewątpliwie ogromną inspiracją oraz poszerzy wiedzę na temat otaczającego nas świata.
Myślimy, że dzięki pracy nad „Mobilnym modelem Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot”  będziemy mogli odpowiedzieć na wiele pytań związanych z astronomią i nie tylko, skierowanych do Rodziców i nauczycieli, na przykład:
· Dlaczego Słońce świeci?
· Czym jest Słońce, Księżyc, planety?
· Co to znaczy, że „Kopernik wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”? 
· Czym są nowe technologie oraz kompetencje przyszłości?
· Czy szkoła sprosta wyzwaniom jutra?
Mamy nadzieję, że efekty pracy z dziećmi niekonwencjonalnymi metodami to dużo większe zaangażowanie uczniów, lepsze opanowanie materiału i chęć dalszej nauki.
Opis realizacji

Opis realizacji

Pomysł, który przedstawiliśmy w I etapie konkursu, ewaluował w miarę rozwijania się projektu. Dzięki zachowaniu elastyczności mogliśmy nie tylko zrealizować wszystkie działania, których się podjęliśmy, ale również rozwijać i wzbogacać projekt o treści i pomysły wynikające zarówno z inicjatywy nauczycieli oraz samych uczniów. To właśnie ten element projektu uważany za najważniejszy, najbardziej cenny z perspektywy całości podjętych czynności. Działania, które udało nam się zrealizować można podzielić na dwie główne grupy, to jest aktywność uczniów klasy 3A oraz działania wybranej pięcioosobowej grupy uczniów klas 8. Zgodnie z zasadą, że dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, jak i przez doświadczenie wykorzystano metodę pracy STEAM, która łączy te dwa aspekty. Połączenie sił obydwu grup w tym projekcie skutkowało następującymi efektami:
Z perspektywy uczniów klasy 3A:
1.     Wykonanie kreatywnych Lapbooków o Mikołaju Koperniku w ramach zajęć plastycznych.
2.     Wykonanie plakatów z ciekawostkami i informacjami dotyczącymi poszczególnych planet Układu Słonecznego.
3.     Wykonanie przez uczniów oraz ich Rodziców modeli Układu Słonecznego.
4.     Wykonanie masek dla robotów Photon.
5.     Napisanie opowiadania „Kosmiczna przygoda”.
6.     Uczestniczenie w cotygodniowych próbach związanych z projektem. W tym czasie uczniowie realizowali wiele działań, w tym:
a.      poznawali zasady poruszania się robota Photon,
b.     złożyli samodzielnie robota SkriBot,
c.      poznawali scenariusz pokazów Układu Słonecznego,
d.     złożyli modele planet Układu Słonecznego z puzzli 3D,
e.      pogłębiali wiedzę o Układzie Słonecznym
f.       uczestniczyli w pokazach organizowanych w ramach projektu.
7.     Uczestniczenie w Kosmolekcjach w Planetarium w Olsztynie – „Ziemia w Układzie Słonecznym”.
Z perspektywy uczniów klasy 8:
Młodzież zajęła się przede wszystkim rozwiązywaniem problemów technicznych związanych z realizacją projektu, a do najważniejszych zaliczyć należy:
1.     Pomoc dla Rodzica ucznia klasy 3A oraz nauczyciela informatyki w zaprojektowaniu: w programie Z-Suite modeli planet Układu Słonecznego do wydrukowania w drukarce 3D, uchwytów na tablety i spychaczy do robotów Photon.
2.     Stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu oraz Laboratoriów Przyszłości - https://wakelet.com/@sp6olsztyn.
3.     Opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej pracy nad naszym projektem.
4.     Opracowanie trzech sposobów poruszania się robota Photon, po określonej orbicie danej Planety Układu Słonecznego: PhotonDraw, PhotonBlocks i Scretch.
5.     Zaprojektowanie i opracowanie programu, który umożliwia robotowi SkriBot na podążanie wzdłuż czarnej linii.
6.     Pomoc w prowadzeniu cotygodniowych zajęć i prób wspólnie z uczniami klasy 3A.
7.     Uczestnictwo w pokazach Układu Słonecznego w macierzystej szkole oraz placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie miasta Olsztyna.
Jedną z najważniejszych rzeczy, które udało się w czasie trwania projektu zrealizować, była jego promocja na terenie miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego. Dzięki wspólnym działaniom: Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców naszej szkoły udało się wypromować nasz projekt w kilku mediach lokalnych takich jak:
·        TVP 3 Olsztyn (relacje telewizyjna),
·        Gazeta Olsztyńska, Wiadomości Gazeta Warmińska, Olsztyn Twoje Miasto oraz Radio Plus (nota informacyjna dotycząca projektu: „Olsztyńska podstawówka pośród projektantów edukacji”),
·        Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta Olsztyna.
Wszystkie działania związane z projektem zostały skatalogowane i udokumentowane nie tylko na stronie internetowej szkoły na Wakelecie, ale również na YouTube oraz dysku Google – wspomniano o tym w dalszej części opisu II etapu projektu.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Realizacja projektu mobilnego modelu Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot w naszej szkole przyniosła nam wiele wyzwań i problemów, ale jednocześnie była to wspaniała okazja do nauki, refleksji i rozwoju. Napotkane trudności wiązały się przede wszystkim z problemami  technicznymi, które obejmowały konfigurację i programowanie robotów, oraz zapewnieniem stabilnego połączenia między nimi. Okazało się, że zasadnicze znaczenie dla poruszania się urządzeń po określonych orbitach ma podłoże, po którym poruszają się roboty-Planety. Ze względu na to, że roboty-Planety posiadają dwa oddzielne, niezależne napędy na dwa koła podłoże, po którym się poruszają ma ogromne znaczenie dla kształtu orbity. Z tego też względu uczniowie klas 8 opracowali trzy modele poruszania się robotów po określonych orbitach danej Planety Układu Słonecznego: PhotonDraw, PhotonBlocks i Scretch. 
Drugim bardzo istotnym problemem było zaprogramowanie oraz wydruk planet w drukarce 3D. Okazało się, że filament PLA nie jest optymalnym rozwiązaniem w zakresie wydruku planet. Z tego też względu zastosowaliśmy filament ABS, który jest bardziej łatwy w formowaniu i trwalszy podczas obróbki np. szlifowaniu. Należy zaznaczyć, że czas wydruku jednej połówki planety, w zależności od jej wielkości, trwał od 25 do 30 godzin w drukarce Zortrax M200 Plus.
Kolejnym wyzwaniem było przekonanie uczniów, aby wzięli aktywny udział w projekcie i zainwestowali swój czas i wysiłek w jego realizację. Pokazy organizowane poza szkołą niejednokrotnie odbywały się w soboty, czyli dni wolne od nauki, co generowało konieczność ich zaangażowania w czasie wolnym. Musieliśmy zachęcać ich i mobilizować do pracy, przekonując, że projekt jest warty ich poświęcenia i pomoże im zdobyć nowe umiejętności.
Mimo wszystkich tych wyzwań, udało nam się zrealizować projekt z powodzeniem. Dzięki niemu uczniowie zdobyli wiele nowych umiejętności, takich jak programowanie robotów, projektowanie i budowa modelu, a także umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji pomysłu na mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot uczniowie mogli zdobyć wiele cennych umiejętności oraz wiedzę z różnych dziedzin życia. Do najważniejszych zaliczyć należy:
1.     Stworzenie funkcjonalnego modelu Układu Słonecznego – poświęcili oni wiele czasu i wysiłku, aby stworzyć model Układu Słonecznego, który był nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale również funkcjonalny. Model składa się z robotów Photon i SkriBot, które zostały zaprogramowane w taki sposób, aby oddawały ruch planet wokół Słońca.
2.     Programowanie robotów - uczniowie nauczyli się programować roboty Photon i SkriBot w programie PhotonDraw, PhotonBlocks i Scretch. Dzięki temu mieli okazję zrozumieć, jak działa programowanie i jakie korzyści może przynieść w codziennym życiu.
3.     Praca w grupie - projekt wymagał od uczniów pracy w zespole i umiejętności poszukiwania kompromisów i dyskusji w trakcie realizacji kolejnych zadań. Każdy uczestnik musiał wypełnić swoją rolę i współpracować z innymi, aby osiągnąć wspólny cel. Dzięki temu wzmocnili kompetencje związane z: komunikowaniem, podziałem zadań oraz rozwiązywaniem problemów. 
4.     Kreatywność i innowacyjność - projekt wymagał od uczniów pomysłowości i innowacyjnego myślenia. Musieli oni zaprojektować i zbudować modele planet oraz zaprogramować roboty w sposób, który jak najlepiej oddawałby charakterystykę każdej planety. Dzięki temu nauczyli się myśleć poza schematami i szukać nowatorskich rozwiązań.
5.     Wiedza na temat układu słonecznego - uczniowie mieli okazję nauczyć się wiele o naszym Układzie Słonecznym. Projekt pozwolił im lepiej zrozumieć strukturę i właściwości planet, jak również ich rozmieszczenie w Układzie Słonecznym. Dzięki temu nabrali większej wiedzy z zakresu astronomii i fizyki.
6.     Umiejętność pracy z narzędziami i technologiami - projekt wymagał od uczniów pracy z różnymi narzędziami i technologiami, takimi jak roboty Photon i SkriBot, komputery i tablety oraz oprogramowanie do programowania robotów. Dzięki temu mieli okazję nauczyć się korzystać z nowych narzędzi i technologii.
7.     Przygotowanie prezentacji multimedialnej - uczniowie musieli przygotować prezentację swojego projektu, która została zaprezentowana przed całym gronem szkolnym. Dzięki temu nauczyli się jasno i skutecznie prezentować swoje pomysły i wyniki pracy.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Realizacja pomysłu na mobilny model Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot przyniosła kilka korzyści dla lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:
1.     Popularyzacja nauki i promocja Roku Kopernikowskiego - projekt pomógł w rozpowszechnieniu wiedzy i zainteresował uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli oraz mieszkańców lokalnej społeczności zagadnieniami związanymi z kosmosem. Dzięki modelowi Układu Słonecznego z robotami Photon i SkriBot, ludzie mogli wzmocnić swój poziom wiedzy na temat funkcjonowania planet, ich trajektorii oraz na temat pojęć związanych z kosmosem. 
2.     Edukacja techniczna (STEAM) - projekt przyczynił się do rozwoju edukacji technicznej w lokalnej społeczności. Uczniowie, którzy pracowali nad projektem, zdobyli praktyczne umiejętności związane z programowaniem, budową i zaprogramowaniem robotów. Dzięki temu mogą w przyszłości wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności np. w pracy zawodowej.
3.     Wzrost zainteresowania robotyką - projekt wpłynął na zwiększenie zainteresowania robotyką wśród uczniów szkół które odwiedziliśmy i mieszkańców lokalnej społeczności. Dzięki temu mogą oni poznać nowoczesne technologie i w przyszłości rozwijać swoje umiejętności w zakresie robotyki. 
4.     Integracja lokalnej społeczności - projekt przyczynił się do tego poprzez wspólnie podejmowane działania. Współpraca między uczniami, nauczycielami, Rodzicami i mieszkańcami Olsztyna umożliwiła wymianę doświadczeń i wiedzy oraz okazję do nawiązania nowych kontaktów.
5.     Promocja szkoły - projekt pomógł w promocji szkoły, która była inicjatorem projektu. Dzięki temu placówka stała się bardziej rozpoznawalna w lokalnej społeczności, co może przyciągnąć nowych uczniów oraz zapewnić szkole pozytywny wizerunek.
6.     Odbywające się pokazy naszego Projektu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnych mediów, szkół oraz placówek edukacyjnych miasta Olsztyna. Uczestniczyliśmy również w warsztatach wymiany polsko–niemieckiej w szkołach podstawowych SP nr 34 i SP nr 101 w Olsztynie.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako opiekun i główny koordynator Projektu jestem dumny przede wszystkim z ogromnego zaangażowania uczniów oraz Rodziców klasy 3A jak również wybranych do projektu pięciu uczniów klasy 8. Praca dzieci i młodzieży była bardzo ważna, ponieważ kształtowała ich charakter, pozwalała na rozwijanie umiejętności oraz nabycie doświadczenia. Jeśli dzieci i młodzież osiągają sukcesy w swojej pracy, to jest to powód do dumy, ponieważ pokazują, że potrafią się skoncentrować na celu i zrobić coś wartościowego. Jestem z nich bardzo dumny.
Zaangażowanie Rodziców w Projekt było również bardzo ważne, ponieważ pozwoliło na stworzenie dobrego środowiska do rozwoju tych dzieci i młodzieży i do pracy nad projektem. Kiedy Rodzice są zaangażowani w życie swoich dzieci, wspierają je emocjonalnie i duchowo, a także pomagają w realizacji ich celów nic piękniejszego nie można chyba sobie wyobrazić. To z kolei pomogło tym młodym ludziom na budowaniu pewności siebie i pozytywnego podejścia do życia. Dziękuję Wam drodzy Rodzice.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że zawsze coś można zrobić jeszcze lepiej. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Modyfikacją wprowadzoną po zdobyciu grantu to zgłoszenie projektu do udziału uczniów klasy 3A w Ogólnopolskim Konkursie „Nauki Przyrodnicze na Scenie” na UAM w Poznaniu w kategorii:  Astronomia i eksploracja kosmosu w edukacji STEM we wrześniu 2023 roku i prezentacja projektu na tym ogólnopolskim festiwalu pod Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Cały czas jednak pracujemy nad udoskonaleniem projektu. Zmieniamy scenariusz, poprawiamy oprogramowanie dla torów ruchu robotów, doskonalimy elementy pokazu itp. Systematyczne jesteśmy zapraszani do placówek edukacyjnych miasta Olsztyna aby zaprezentować w praktyce nasz projekt w czasie pokazów. Najbliższe pokazy to zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Rusi oraz Przedszkola „Promyczek” w Olsztynie i Szkoły Podstawowej nr 101 w Olsztynie.
Jak to mówią – „Trening czyni Mistrza”.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant w wysokości 2000 zł został przez nas przeznaczony na:
•      Wyposażenie szkolnej „Strefy Wyciszeń”,
•      Klasową wycieczkę do Planetarium w Olsztynie,
•      Zakup filamentu ABS do drukarki 3D,
•      Zakup magnesów neodymowych do połączenia połówek planet,
•      Zakup farb akrylowych do wymalowania planet, 
•      Zakup chusty animacyjnej z otworami.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

1.     Wszystkie nasze działania udostępniam dla Państwa szczegółowo na dysku Goole w folderze – „Projektanci Edukacji_materiały_dla_Jury_Olsztyn”, który posiada następujący link: 
Znajduje się tam kilka folderów w których są zdjęcia, filmy oraz prezentacje z naszych poczynań.   
2.     Strona internetowa szkoły wykonana przez uczniów na platformie Wakelet o adresie: https://wakelet.com/@sp6olsztyn
Znajdują się tam również wszelkie materiały dotyczące projektu jak również wykorzystania sprzętu w ramach Laboratoria Przyszłości.
3.     Wszystkie filmy nakręcone w czasie trwania projektów znajdują się również na kanale YT, które znajdują się w folderze – Projektanci edukacji – Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie pod linkiem: 
Na obu kanałach Google i YT zlokalizowana jest również prezentacja wykonana w PowerPoint – zgrana do relacji wideo pt.: „Mobilny model układu słonecznego z robotami Photon i SkriBot” -sprawozdanie.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

Adres

Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów