Numer projektu: 1044
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Aus Liebe zur deutschen Sprache

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym celem jest aktywna kampania "Aus Liebe zur deutschen Sprache", która ma na celu promowanie nauki języka niemieckiego w polskich przedszkolach i szkołach.
Od kilku lat weszły w życie zmiany programowe w polskich szkołach; w każdym polskiej szkole podstawowej będą nauczane dwa języki obce, a nie jeden, jak do tej pory. Dyrektorzy szkół muszą wybrać drugi język, który będzie wykładany w ich szkole. Dlatego wszelkie materiały i kampanie promujące języki obce są bardzo cenne. W większości szkół język angielski jest językiem wiodącym, a drugi język obcy, np. niemiecki, często narzuca dyrekcja danej placówki. Podejmując naukę uczniowie nie mają więc możliwości wyboru drugiego języka. Czy istnieje zatem szansa, że polubią język naszych zachodnich sąsiadów? Czy nauczyciele mogą sprawić, żeby młodzi Polacy podchodzili z przyjemnością do nauki języka niemieckiego? Od 20 lat pracuję w technikum. Cały czas staram się zwiększyć motywację młodych ludzi do nauki swojego przedmiotu. Tłumaczę im, że płynne posługiwanie się językiem angielskim już nikogo dzisiaj nie dziwi ani nie zachwyca. Dobrze jest znać inny język obcy, np. język niemiecki, na dobrym poziomie. Podaję uczniom argumenty, które jeszcze bardziej mają ich zachęcić do uczenia się niemieckiego. Jednym z nich jest fakt, że Niemcy są naszym zachodnim sąsiadem i znając dobrze ich język, młodzi ludzie mogą podróżować i zwiedzać różne regiony tego pięknego kraju. Mogą też łatwiej znaleźć pracę za naszą zachodnią granicą, jeśli będą biegle posługiwać się językiem tamtejszych mieszkańców. Przedstawione przeze mnie argumenty, choć rzeczowe i przekonujące, nie zawsze jednak trafiają do młodzieży, która zazwyczaj jako kontrargument podaje większą przydatność angielskiego w dzisiejszym świecie. Nie zamierzam zmieniać myślenia uczniów ani na siłę przekonywać ich do swoich racji, które mogłyby okazać się nieobiektywne. Próbuję jednak mimo wszystko zmotywować młodych ludzi do nauki niemieckiego i pokazać im, że jest to język piękny, a może też być łatwy, jeśli zmienimy swoje nastawienie. Dla wszystkich uczniów organizuję w szkole w trakcie roku szkolnego wiele konkursów o różnorodnej tematyce. Każdy może znaleźć dla siebie coś, co go zainteresuje. Wielu uczniów często nie radzi sobie z nauką języka niemieckiego, gdyż ma zbyt duże zaległości z wcześniejszego etapu edukacyjnego. Tacy uczniowie mogą jednak liczyć na pomoc, którą oferuję w ramach konsultacji lub zajęć wyrównawczych. Uczniowie uczestniczą w tych zajęciach, a odpowiednio pokierowani, są w stanie w szybkim czasie nadrobić zaległości i poprawić oceny. Częste pochwały pomagają im uwierzyć we własne możliwości i wzmacniają ich motywację do dalszej pracy.
Do innych konkursów organizowanych przeze mnie należą: konkurs Zungenbrecher (niemieckie łamańce językowe), Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, konkurs na prezentację multimedialną o Niemczech, Austrii lub Szwajcarii i konkurs plastyczny.
Oprócz zachęcania młodych ludzi do systematycznej i intensywnej pracy na lekcjach języka niemieckiego, staram się angażować ich też w różne działania pozaszkolne.

 

Plan działania

Plan działania

Działania które zostaną podjęte w trakcie realizacji projektu:
1. Uczniowie Zespołu Szkół im. prof. J.Groszkowskiego wykonają własnoręcznie przypinki w barwach Niemiec dla uczestników warsztatów z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu ( będą to kotyliony  z bibuły w czarno- czerwono-żółtych barwach lub wykonane przez dzieci zabawki z korków i zakrętek w narodowych barwach Niemiec)
2. W trakcie warsztatów przedszkolaki będą kolorowali flagę i godło Niemiec
3. Następnie uczniowie ZS przeprowadzą konkurs wśród przedszkolaków na znajomość postaci z bajek braci Grimm, najlepsi otrzymają drobne upominki
4. W trakcie warsztatów przedszkolaki będą uczyły się podstawowych słówek w j.niemieckim (dzień dobry, proszę, dziękuję) w formie zabawy: rymowanki, piosenki
5. Na zakończenie zajęć wykonane zostanie artystyczne zdjęcie wszystkich uczestników warsztatów w koszulkach w narodowych barwach niemieckich.
 Na pamiątkę zrealizowanego projektu przedszkolaki za swoją ciężką pracę i pozytywne nastawienie otrzymają drobne upominki zakupione w ramach przyznanego grantu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania projektowe zaplanowane są w trakcie II semestru w Zespole Szkół im. prof. J.Groszkowskiego. W działaniach tych będą brali udział uczniowie II i III klasy technikum, podczas zajęć dodatkowych poza zajęciami szkolnymi. W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować systematyczne spotkania uczniów służące zarządzaniu i koordynowaniu projektem. Praca w grupach odbywać się będzie również popołudniami w domach w celu opracowania zebranych materiałów oraz przygotowania ich do publikacji.
Duża część działań projektowych zostanie przeprowadzona poza szkołą, w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Mielcu. Realizacja projektu odbywać się będzie w trakcie ferii zimowych, a więc w drugiej połowie stycznia na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

CELE GŁÓWNE: Celem głównym projektu jest rozwijanie komunikacyjnych umiejętności językowych i interkulturowych uczniów oraz wzmacnianie kompetencji nauczycieli w otwieraniu się na różnorodność językową i kulturową
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności
w zjednoczonej Europie
- poprawienie świadomość istnienia i szacunku dla wszystkich języków,
- zwiększenie motywacji do ustawicznego kształcenia języków także w formach
pozaszkolnych,
- ukazanie bogactwa kultury Niemiec i języka niemieckiego.
- rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i innych.
- integracja klas przygotowujących imprezę, szczególnie drugich klas.
W czasie nauki uczestnicy projektu rozwijają umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Bardzo dobra znajomość języków obcych sprawia że uczniowie są gruntownie przygotowani do pracy w firmach krajów angielsko- lub niemieckojęzycznych, zorientowanych na polski rynek oraz polskich firmach współpracujących z innymi krajami. Jest to grupa uczniów bardzo zdolnych, pracowitych i ambitnych, którzy narzucają tempo i styl pracy. Są to uczniowie wzorowo wypełniający obowiązki, osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce, bardzo dobrze zachowujący się, kreatywni i wykazujący się inicjatywą własną, mają ogromną swobodę myślenia i są bardzo kreatywni
1.   Uczestnicy projektu są lepiej  przygotowani do przyszłego zawodu, wzrasta ich kompetencja oraz zaspokojone są oczekiwania przyszłego pracodawcy; znajomość języka zawodowego będzie dodatkowym atutem absolwentów. Celem nauczania jest przygotowanie uczniów do przyszłej pracy.
2.  Wzrasta motywacja uczniów do uczenia się, ponieważ nauczanie jest praktyczniejsze i bardziej atrakcyjne.
3.  Wzrasta autorytet nauczyciela, gdy uczniowie zauważają, że nauczyciel realizuje zagadnienia, które są tematem ich zainteresowań, studiów.
 Piosenka, jako narzędzie dydaktyczne, w połączeniu z nowymi technologiami, została wykorzystana do tworzenia mostów młodzieży z małymi dziećmi z przedszkola, które pomagają łączyć wiedzę, szybciej kojarzyć, rozumieć zasady gramatyczne, fonetyczne, morfologiczne, a także rozumieć kulturę, z którą dany język jest związany. Podejmując się wyżej wymienionych zadań uczniowie samodzielnie zdobędą nową wiedzę i umiejętności; będą szukać informacji, analizować je i opracowywać, podejmować adekwatne działania, a na koniec – publicznie przedstawiać efekty swojej pracy. Różnorodność zaplanowanych działań pozwoli na sprawdzenie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz będzie kształtować postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Podjęte działania służą zdobywaniu wiedzy przez uczniów poprzez własną aktywność, doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie i samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 Otrzymany grant zostanie wykorzystany m.in. do: 
-  wyposażenia sali językowej. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego, słowniki, książki w języku niemieckim (w celu stworzenia biblioteczki szkolnej) i wiele, wiele innych niemieckojęzycznych gadżetów. 
- organizacja wystawy fotograficznej w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, zakup gablot wystawienniczych, wykonanie zdjęć
- zakup drobnych upominków dla dzieci z przedszkola, zakup materiałów do wykonania ulotek w języku niemieckim o projekcie, przygotowanie i opublikowanie broszury informującej o projekcie

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Opisałam tu różne przedsięwzięcia podejmowane przeze mnie w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych w celu zachęcenia uczniów do polubienia języka niemieckiego i do efektywnej i świadomej nauki tego języka. Zaproponowałam szeroką gamę działań, które realizuję z uczniami w zależności od ich kompetencji językowych, zainteresowań i oferty zewnętrznych instytucji wspierających proces edukacji w szkole. Chciałam pokazać, że to nauczyciel kieruje procesem dydaktycznym ucznia i ma duży wpływ na zaangażowanie swoich podopiecznych w proces nauczania i ich osiągnięcia końcowe. To głównie od nauczyciela zależy, czy uczniowie będą chętnie uczestniczyć w prowadzonych przez niego zajęciach szkolnych i dodatkowych. Dla wielu nauczycieli sprawą priorytetową i wyznacznikiem zdobytej przez ucznia wiedzy i kompetencji jest podstawa programowa. Dlatego też kurczowo trzymają się zagadnień zaproponowanych przez wydawnictwa językowe w planach wynikowych czy rozkładach materiałów. Jednak nawet całkowita realizacja podstawy programowej nie jest gwarantem osiągnięcia pełnego sukcesu edukacyjnego. W oczach osób nadzorujących naszą pracę będziemy pedagogami, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i nie marnują czasu na lekcji na dodatkowe rzeczy. Czy jednak rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez konkursy, wyjazdy zagraniczne i ciekawe wyjścia pozaszkolne do różnych instytucji promujących naukę języka niemieckiego to strata czasu? Osobiście uważam, że nie. Te właśnie formy aktywności sprawiają, że młodzi ludzie pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. Mają poczucie, że są traktowani przez nauczyciela podmiotowo, a nie przedmiotowo, co zwiększa ich zainteresowanie językiem i motywację do nauki. Uczniowie, dzięki wielostronnemu zaangażowaniu w różne działania, uczą się chętniej, szybciej i efektywniej, osiągając lepsze wyniki, a na tym przecież nam, nauczycielom, powinno bardzo zależeć.

Opis realizacji

Opis realizacji

 Działania które zrealizowano w trakcie projektu:
1. W trakcie warsztatów przedszkolaki kolorowali flagę i godło Niemiec
2. Następnie uczniowie ZS przeprowadzili konkurs wśród przedszkolaków na znajomość postaci z bajek braci Grimm, najlepsi otrzymali drobne upominki
3. W trakcie warsztatów przedszkolaki uczyły się podstawowych słówek w j.niemieckim (dzień dobry, proszę, dziękuję) w formie zabawy: rymowanki, piosenki
4. Na zakończenie zajęć wykonane zostało artystyczne zdjęcie wszystkich uczestników warsztatów w koszulkach w narodowych barwach niemieckich.
 Na pamiątkę zrealizowanego projektu przedszkolaki za swoją ciężką pracę i pozytywne nastawienie otrzymali drobne upominki zakupione w ramach przyznanego grantu. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jedynym poważniejszym aspektem realizacji działań który wymagał naszej uwagi był termin realizacji warsztatów w Przedszkolu Miejskim. Wymagało to współpracy i uzgodnień między obydwoma instytucjami. Jednak problem ten został szybko rozwiązany .

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Realizując projekt uczniowie wykorzystali wiedzę zdobytą na różnych przedmiotach, wsparli się na praktycznych umiejętnościach zdobytych poza szkołą, aby osiągnąć zamierzony cel danego projektu. Sposób ich pracy przypominał działania pracowników podczas tworzenia i realizacji projektów firmowych. Podczas realizacji projektu uczniowie mieli okazję do nabycia i rozwijania umiejętności koniecznych w nowoczesnym zarządzaniu i organizacji pracy takich jak:określanie celów działania, wyznaczanie i podział zadań, planowanie i układanie harmonogramów działań, poszukiwanie sojuszników, partnerów do realizacji zadań, przewidywanie trudności i radzenie sobie z nimi, ocena skuteczności działań.

Podejmując się zadań projektowych uczniowie samodzielnie szukali informacji, analizowali je i opracowywali, podejmując adekwatne działania, a na koniec – publicznie przedstawili efekty swojej pracy w trakcie wizyty w Przedszkolu. Różnorodność zaplanowanych działań pozwoliło na sprawdzenie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości z j.niemieckiego podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów oraz kształtowało postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Podjęte działania służyły zdobywaniu wiedzy społecznej przez uczniów przede wszystkim poprzez własną aktywność, doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie, odkrywanie i samodzielne rozwiązywanie problemów znanych z codziennego życia
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie Zespołu Szkół im.prof.J.Groszkowskiego w Mielcu, jak również pośrednio społeczność lokalna, która brała udział w działaniach projektowych. Projekt miał za zadanie zintegrować społeczność lokalną. W pracę zaangażowani będą uczniowie, nauczyciele ZS a także dzieci przedszkolne i nauczyciele PM nr8 w Mielcu. Szkoła wyszła poza swoje mury i poszerzyła swoją działalność poprzez współpracę z instytucjami społeczności lokalnej. Końcowym elementem podjętych działań była prezentacja naszych działań na spotkaniach Rady Pedagogicznej ZS, zamieszczanie informacji w prasie lokalnej i mediach społecznościowych. Tak szeroko pojęta współpraca ze środowiskiem lokalnym to nowe wyzwanie dla szkoły i dodatkowe obciążenie dla jej pracowników. Warto jednak podjąć wysiłek, aby zrobić coś tak dla siebie, jak i społeczności, w której się żyje.

 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Projekt miał na celu ukazać, że mamy pracowitą i ambitną młodzież, która może być wzorem do naśladowania dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, dumą rodziców i  nauczycieli. Chcemy promować wzorową postawę, zachęcać do wyboru naszej szkoły i jednocześnie zwrócić uwagę, że język niemiecki jest ważnym narzędziem komunikacji w siłach zbrojnych. 

Elementy unikatowe:

  • Niekonwencjonalna nauka języka niemieckiego
  • Prezentacja klas ZS w środowisku lokalnym
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wszystkie działania projektowe odbyły się zgodnie z harmonogramem. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w prace projektowe, natomiast dzieci przedszkolne chętnie realizowała przygotowane dla nich zadania. 

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt został zrealizowany jeszcze w trakcie zajęć edukacyjnych w szkole, nie było żadnych odstępstw od harmonogramu realizacji działań.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W ramach grantu zakupione zostały materiały biurowe (papier biały, kolorowy, klej, flamastry, nożyczki) oraz opłacono usługi introligatorskie. Zakupione zostały słowniki niemiecko- polskie i polsko – niemieckie, jak również techniczne słowniki tematyczne – młodzież korzystała z tych pomocy naukowych w czasie dodatkowych zajęć. Na bieżąco aktualizowano gazetkę ścienną, co było możliwe dzięki zakupieniu nowych gablot do klasopracowni językowej. Uczestnicy projektu otrzymali nagrody zakupione z funduszu projektu (ksiązki, długopisy, notesy).

Szkoła

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu

Adres

Kilińskiego 24, 39-300 Mielec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów