Numer projektu: 139
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

NIEZWYKŁE PRZYGODY Z KROPELKĄ WODY

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ostatniej dekadzie miasto Olszyna wielokrotnie dotykała klęska powodzi. Maleńka rzeczka płynąca przez miejscowość okazała się być dla mieszkańców groźnym rywalem.  Niezwykłe przygody z kropelką wody to projekt, który w sposób wielopłaszczyznowy poruszy problem wody. Będzie on skierowany nie tylko do uczniów, ale także pośrednio do społeczności lokalnej. Obejmie różne obszary tematyczne dotyczące wody.
Głównym założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy odbiorców w zakresie współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie im znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby a także wypracowanie szkolnych i lokalnych  sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed suszą i powodzią. 
Projekt Niezwykłe przygody z kropelką wody zintegruje działania podejmowane w ramach  treści różnych przedmiotów nauczania, wdrażanych w trakcie  zajęć głównych i zajęć pozalekcyjnych.
Zadania projektu będą realizowane w  blokach tematycznych – „PRZYGODACH”.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
Ø  Doskonalenie umiejętności obserwacji różnych zjawisk i procesów przyrodniczych.
Ø  Kształtowanie umiejętności planowania działań badawczych i opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z wodą.
Ø  Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki wodą.
Ø  Poznanie rodzajów i specyfiki zawodów związanych z wodą.
Ø  Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez poznanie twórców inspirujących się w swych dziełach wodą.
Ø  Rozwijanie zainteresowań uczniów .
Ø  Uwrażliwianie uczniów i lokalnych mieszkańców na problemy współczesnej gospodarki.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
-rozwija swoją aktywność poznawczą i zainteresowania,
- pogłębia umiejętność pracy w grupie,
-rozwija umiejętność autoprezentacji, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
-kształtuje swoją odpowiedzialność za powierzone mu zadanie,
-pogłębia swoją wiedzę w zakresie problematyki związanej z wodą uwzględniającej m.in. właściwości wody, organizmy żyjące w wodzie, zbiorniki wodne, metody uzdatniania, energia wody, obieg wody w przyrodzie, zjawisko parowania, rola wody w przyrodzie;
- poznaje stan ekologiczny lokalnych zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych badań,
-poznaje historię wody od starożytności do czasów współczesnych,
-utrwala swoją wiedzę na temat ekosystemu wodnego,
-poznaje znaczenie zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy,
-rozważa aspekty związane z niewłaściwą gospodarką wodną (niedobór i nadmiar wody), poznaje sposoby oszczędzania wody oraz zabezpieczenia przed siłą wody,
-poznaje specyfikę zawodów związanych z wodą,
-kształtuje umiejętność planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej,
- poznaje znaczenie wody w życiu człowieka i innych żywych organizmów,
-poznaje artystów inspirujących się w swej twórczości tematyką wody,
-poznaje skutki działania wody w przyrodzie,
-poznaje zasady projektowania ogrodów wertykalnych, zapoznają się z różnymi gatunkami roślin oraz warunkami ich rozwoju,
- doskonali kompetencje matematyczne w zakresie wykorzystywania miar i wag w praktyce,
-poznaje zasady bezpiecznego przebywania nad różnymi zbiornikami wodnymi,
-promuje w środowisku lokalnym problem wody i odpowiedzialność za właściwe nią gospodarowanie.
Plan działania

Plan działania

Zadania projektu będą realizowane w następujących blokach tematycznych – „PRZYGODACH”:
PRZYGODA nr 1  -     Woda, czyli co? H2O – badanie właściwości wody jako związku chemicznego; dokonanie i porównanie biologiczno - chemicznej oceny jakości wód pochodzących z różnych źródeł, w tym z rzeki Olszówka; stany skupienia wody i ich właściwości.
PRZYGODA nr 2 -  Od źródła do kranu - badanie historii wody, w tym sposobów jej wykorzystania do celów gospodarczych: Od starożytności do współczesności (studnie, akwedukty, kanalizacja, oczyszczalnie wód itp.)
PRZYGODA nr 3 -  Co żyje w wodzie? – poznanie roślin i zwierząt wodnych, ich cech adaptacyjnych; badanie wpływu jakości wody na organizmy wodne.
PRZYGODA nr 4 -  Śladami zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy-
ustalenie lokalizacji i wykonanie mapy zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy, określenie ich znaczenia dla mieszkańców;  poznanie metod uzdatniania wód.
 PRZYGODA nr 5 -Woda i człowiek – pierwsze starcie- ukazanie wody jako żywiołu, możliwości wykorzystania  siły wody  do pozyskiwania energii; poznanie sposobów zabezpieczania się przed siłą wody.
PRZYGODA nr 6 - Kto pracuje z wodą?- poznanie różnych zawodów związanych z wodą, ich specyfiki.
PRZYGODA nr 7 - Czy woda biega? – analiza obiegu wody w przyrodzie, badanie zjawiska parowania wody, praca nad problemem „Czy grozi nam susza?”.
PRZYGODA nr 8  -   „Wody, wody dla zdrowia i urody”- badanie wpływu wody na zdrowie człowieka.
PRZYGODA nr 9-  Śladami artystów, którzy zamknęli wodę w obrazie i muzyce, woda naturalnym rzeźbiarzem- wyszukiwanie artystów tworzących obrazy marynistyczne i komponujących muzykę (piosenki) poruszającą temat wody; formy skalne wyrzeźbione przez wodę.
PRZYGODA nr 10 -Woda i matematyka- wykorzystanie tematu wody do utrwalenia jednostek miar i wag oraz obliczeń stężeń procentowych.
PRZYGODA nr 11 - Czy istnieje przyjaźń człowieka z wodą ? –poznanie różnych, w tym ekstremalnych sportów wodnych; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą; poznanie skutków nieprzemyślanych zachowań nad wodą.
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ –PRZYGÓD
Zajęcia w szkole:
- prowadzenie doświadczeń i obserwacji, w tym mikroskopowych,
-stawianie hipotez i formowanie wniosków,
-analiza danych statystycznych, tekstów, schematów, wykresów,
-wyszukiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
- wykorzystanie metod organoleptycznych,
-wykorzystanie metod plastycznych,
- analiza próbek wód,
-wykonywanie notatek, albumów, prezentacji multimedialnych,
-spotkania, warsztaty z osobami zajmującymi się na co dzień z wodą.
Zajęcia terenowe:
- wycieczka do stacji uzdatniania wody (poznanie procesów produkcji i uzdatniania wody),
-wycieczka badawcza nad rzekę,
- wycieczka do oczyszczalni ścieków,
- wyjazdy w celu poznania różnych zbiorników wodnych,
-wyjazdy do instytucji zajmujących się problemem wody.
 Zajęcia laboratoryjne na terenie szkoły i w odwiedzanych placówkach:
- oddzielanie zawiesiny z wody metodą sedymentacji, filtracji,
- określenie stanu ekologicznego wód: biologiczno - chemiczne badanie wody,
- badanie pH  wody.
Inne: 
- Organizacja Dnia Wody.
- zaplanowanie  i utworzenie na terenie przyszkolnym wertykalnego ogrodu  z systemem nawadniającym .
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce działania: teren miasta i gminy Olszyna, Wrocławia, teren byłego województwa jeleniogórskiego.
Czas: od listopada 2019 r. do maja 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za opracowanie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań- przygód; będą współuczestniczyć  w przygotowaniu i organizacji zajęć terenowych; będą odpowiedzialni za terminowość wykonywanych zadań, przewidzianych w harmonogramie.
Nowe umiejętności, które nabędą uczniowie:
-rozwiną swoją umiejętność autoprezentacji, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
-pogłębią swoją wiedzę w zakresie problematyki związanej z wodą uwzględniającej m.in. właściwości wody, organizmy żyjące w wodzie, zbiorniki wodne, metody uzdatniania, energia wody, obieg wody w przyrodzie, zjawisko parowania, rola wody w przyrodzie;
- poznają stan ekologiczny lokalnych zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych badań,
-poznają historię wody od starożytności do czasów współczesnych, 
-poznają znaczenie zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy,
-rozważą aspekty związane z niewłaściwą gospodarką wodną (niedobór i nadmiar wody), poznają sposoby zabezpieczenia przed siłą wody,
-poznają specyfikę zawodów związanych z wodą,
- będą doskonalić umiejętność planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej,
-poznają artystów inspirujących się w swej twórczości tematyką wody, 
-poznają zasady projektowania ogrodów wertykalnych, zapoznają się z różnymi gatunkami roślin oraz warunkami ich rozwoju,
-będą doskonalić  kompetencje kluczowe-kreatywność i przedsiębiorczość.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyte granty chcielibyśmy przeznaczyć na utworzenie ogrodu wertykalnego- zielonej ściany z systemem nawadniającym. Realizacja pomysłu  obejmuje: zakup kratek ogrodowych, doniczek, sadzonek, podłoża, elementów do wykonania systemu gromadzenia wody i nawadniania roślin. Wykonanie pomysłu przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia, a przede wszystkim pokaże uczniom i mieszkańcom  gminy, jak można wykorzystać tzw. deszczówkę do nawadniania działek i ogrodów, oszczędzając przy tym wodę pitną płynącą z kranu. Ogród ten uwzględni również miejsce na informacje z zasadami dotyczącymi właściwej gospodarki wodą.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Poruszanie problemu wody w dzisiejszym świecie nie jest czymś oryginalnym. Większość ludzi mówiąc o wodzie  kojarzy ją jako ciecz płynącą w kranie, która umożliwia wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych i porządkowych. Nikt na co dzień nie zastanawia się nad różnymi dziedzinami życia,  w których woda jest niezbędna. Realizując projekt Niezwykłe przygody z kropelką wody chcemy zwrócić uwagę na interdyscyplinarne podejście do problemu wody, bo tylko ono, według nas, jest w stanie wypracować w ludziach szacunek do wody i nawyki rozsądnego gospodarowania jej zasobami.
Elementami unikatowymi naszego projektu w odniesieniu do rzeczywistości edukacyjnej są:
- praca w grupach zróżnicowanych wiekowo,
-wieloaspektowe podejście do tematu wody,
-interdyscyplinarność działań,
-zaangażowanie ekspertów, specjalistów zewnętrznych i rodziców do działań projektowych,
-wykorzystanie innowacyjnych metod pracy z uczniem,
-wykorzystanie edukacji rówieśniczej,
-zajęcia badawcze w terenie.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU:
https://youtu.be/TZQn715gbyo

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

Adres

Wolności 17 b, 59-830 Olszyna

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów