Numer projektu: 139
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

NIEZWYKŁE PRZYGODY Z KROPELKĄ WODY

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ostatniej dekadzie miasto Olszyna wielokrotnie dotykała klęska powodzi. Maleńka rzeczka płynąca przez miejscowość okazała się być dla mieszkańców groźnym rywalem.  Niezwykłe przygody z kropelką wody to projekt, który w sposób wielopłaszczyznowy poruszy problem wody. Będzie on skierowany nie tylko do uczniów, ale także pośrednio do społeczności lokalnej. Obejmie różne obszary tematyczne dotyczące wody.
Głównym założeniem projektu jest pogłębienie wiedzy odbiorców w zakresie współczesnych problemów związanych z wodą oraz uświadomienie im znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby a także wypracowanie szkolnych i lokalnych  sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed suszą i powodzią. 
Projekt Niezwykłe przygody z kropelką wody zintegruje działania podejmowane w ramach  treści różnych przedmiotów nauczania, wdrażanych w trakcie  zajęć głównych i zajęć pozalekcyjnych.
Zadania projektu będą realizowane w  blokach tematycznych – „PRZYGODACH”.
CELE OGÓLNE PROJEKTU:
Ø  Doskonalenie umiejętności obserwacji różnych zjawisk i procesów przyrodniczych.
Ø  Kształtowanie umiejętności planowania działań badawczych i opisu zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z wodą.
Ø  Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki wodą.
Ø  Poznanie rodzajów i specyfiki zawodów związanych z wodą.
Ø  Rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez poznanie twórców inspirujących się w swych dziełach wodą.
Ø  Rozwijanie zainteresowań uczniów .
Ø  Uwrażliwianie uczniów i lokalnych mieszkańców na problemy współczesnej gospodarki.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
-rozwija swoją aktywność poznawczą i zainteresowania,
- pogłębia umiejętność pracy w grupie,
-rozwija umiejętność autoprezentacji, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
-kształtuje swoją odpowiedzialność za powierzone mu zadanie,
-pogłębia swoją wiedzę w zakresie problematyki związanej z wodą uwzględniającej m.in. właściwości wody, organizmy żyjące w wodzie, zbiorniki wodne, metody uzdatniania, energia wody, obieg wody w przyrodzie, zjawisko parowania, rola wody w przyrodzie;
- poznaje stan ekologiczny lokalnych zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych badań,
-poznaje historię wody od starożytności do czasów współczesnych,
-utrwala swoją wiedzę na temat ekosystemu wodnego,
-poznaje znaczenie zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy,
-rozważa aspekty związane z niewłaściwą gospodarką wodną (niedobór i nadmiar wody), poznaje sposoby oszczędzania wody oraz zabezpieczenia przed siłą wody,
-poznaje specyfikę zawodów związanych z wodą,
-kształtuje umiejętność planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej,
- poznaje znaczenie wody w życiu człowieka i innych żywych organizmów,
-poznaje artystów inspirujących się w swej twórczości tematyką wody,
-poznaje skutki działania wody w przyrodzie,
-poznaje zasady projektowania ogrodów wertykalnych, zapoznają się z różnymi gatunkami roślin oraz warunkami ich rozwoju,
- doskonali kompetencje matematyczne w zakresie wykorzystywania miar i wag w praktyce,
-poznaje zasady bezpiecznego przebywania nad różnymi zbiornikami wodnymi,
-promuje w środowisku lokalnym problem wody i odpowiedzialność za właściwe nią gospodarowanie.
Plan działania

Plan działania

Zadania projektu będą realizowane w następujących blokach tematycznych – „PRZYGODACH”:
PRZYGODA nr 1  -     Woda, czyli co? H2O – badanie właściwości wody jako związku chemicznego; dokonanie i porównanie biologiczno - chemicznej oceny jakości wód pochodzących z różnych źródeł, w tym z rzeki Olszówka; stany skupienia wody i ich właściwości.
PRZYGODA nr 2 -  Od źródła do kranu - badanie historii wody, w tym sposobów jej wykorzystania do celów gospodarczych: Od starożytności do współczesności (studnie, akwedukty, kanalizacja, oczyszczalnie wód itp.)
PRZYGODA nr 3 -  Co żyje w wodzie? – poznanie roślin i zwierząt wodnych, ich cech adaptacyjnych; badanie wpływu jakości wody na organizmy wodne.
PRZYGODA nr 4 -  Śladami zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy-
ustalenie lokalizacji i wykonanie mapy zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy, określenie ich znaczenia dla mieszkańców;  poznanie metod uzdatniania wód.
 PRZYGODA nr 5 -Woda i człowiek – pierwsze starcie- ukazanie wody jako żywiołu, możliwości wykorzystania  siły wody  do pozyskiwania energii; poznanie sposobów zabezpieczania się przed siłą wody.
PRZYGODA nr 6 - Kto pracuje z wodą?- poznanie różnych zawodów związanych z wodą, ich specyfiki.
PRZYGODA nr 7 - Czy woda biega? – analiza obiegu wody w przyrodzie, badanie zjawiska parowania wody, praca nad problemem „Czy grozi nam susza?”.
PRZYGODA nr 8  -   „Wody, wody dla zdrowia i urody”- badanie wpływu wody na zdrowie człowieka.
PRZYGODA nr 9-  Śladami artystów, którzy zamknęli wodę w obrazie i muzyce, woda naturalnym rzeźbiarzem- wyszukiwanie artystów tworzących obrazy marynistyczne i komponujących muzykę (piosenki) poruszającą temat wody; formy skalne wyrzeźbione przez wodę.
PRZYGODA nr 10 -Woda i matematyka- wykorzystanie tematu wody do utrwalenia jednostek miar i wag oraz obliczeń stężeń procentowych.
PRZYGODA nr 11 - Czy istnieje przyjaźń człowieka z wodą ? –poznanie różnych, w tym ekstremalnych sportów wodnych; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą; poznanie skutków nieprzemyślanych zachowań nad wodą.
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ –PRZYGÓD
Zajęcia w szkole:
- prowadzenie doświadczeń i obserwacji, w tym mikroskopowych,
-stawianie hipotez i formowanie wniosków,
-analiza danych statystycznych, tekstów, schematów, wykresów,
-wyszukiwanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
- wykorzystanie metod organoleptycznych,
-wykorzystanie metod plastycznych,
- analiza próbek wód,
-wykonywanie notatek, albumów, prezentacji multimedialnych,
-spotkania, warsztaty z osobami zajmującymi się na co dzień z wodą.
Zajęcia terenowe:
- wycieczka do stacji uzdatniania wody (poznanie procesów produkcji i uzdatniania wody),
-wycieczka badawcza nad rzekę,
- wycieczka do oczyszczalni ścieków,
- wyjazdy w celu poznania różnych zbiorników wodnych,
-wyjazdy do instytucji zajmujących się problemem wody.
 Zajęcia laboratoryjne na terenie szkoły i w odwiedzanych placówkach:
- oddzielanie zawiesiny z wody metodą sedymentacji, filtracji,
- określenie stanu ekologicznego wód: biologiczno - chemiczne badanie wody,
- badanie pH  wody.
Inne: 
- Organizacja Dnia Wody.
- zaplanowanie  i utworzenie na terenie przyszkolnym wertykalnego ogrodu  z systemem nawadniającym .
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce działania: teren miasta i gminy Olszyna, Wrocławia, teren byłego województwa jeleniogórskiego.
Czas: od listopada 2019 r. do maja 2020 r.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za opracowanie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań- przygód; będą współuczestniczyć  w przygotowaniu i organizacji zajęć terenowych; będą odpowiedzialni za terminowość wykonywanych zadań, przewidzianych w harmonogramie.
Nowe umiejętności, które nabędą uczniowie:
-rozwiną swoją umiejętność autoprezentacji, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
-pogłębią swoją wiedzę w zakresie problematyki związanej z wodą uwzględniającej m.in. właściwości wody, organizmy żyjące w wodzie, zbiorniki wodne, metody uzdatniania, energia wody, obieg wody w przyrodzie, zjawisko parowania, rola wody w przyrodzie;
- poznają stan ekologiczny lokalnych zbiorników wodnych na podstawie przeprowadzonych badań,
-poznają historię wody od starożytności do czasów współczesnych, 
-poznają znaczenie zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy,
-rozważą aspekty związane z niewłaściwą gospodarką wodną (niedobór i nadmiar wody), poznają sposoby zabezpieczenia przed siłą wody,
-poznają specyfikę zawodów związanych z wodą,
- będą doskonalić umiejętność planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej,
-poznają artystów inspirujących się w swej twórczości tematyką wody, 
-poznają zasady projektowania ogrodów wertykalnych, zapoznają się z różnymi gatunkami roślin oraz warunkami ich rozwoju,
-będą doskonalić  kompetencje kluczowe-kreatywność i przedsiębiorczość.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyte granty chcielibyśmy przeznaczyć na utworzenie ogrodu wertykalnego- zielonej ściany z systemem nawadniającym. Realizacja pomysłu  obejmuje: zakup kratek ogrodowych, doniczek, sadzonek, podłoża, elementów do wykonania systemu gromadzenia wody i nawadniania roślin. Wykonanie pomysłu przyczyni się do poprawy estetyki otoczenia, a przede wszystkim pokaże uczniom i mieszkańcom  gminy, jak można wykorzystać tzw. deszczówkę do nawadniania działek i ogrodów, oszczędzając przy tym wodę pitną płynącą z kranu. Ogród ten uwzględni również miejsce na informacje z zasadami dotyczącymi właściwej gospodarki wodą.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Poruszanie problemu wody w dzisiejszym świecie nie jest czymś oryginalnym. Większość ludzi mówiąc o wodzie  kojarzy ją jako ciecz płynącą w kranie, która umożliwia wykonywanie codziennych zabiegów higienicznych i porządkowych. Nikt na co dzień nie zastanawia się nad różnymi dziedzinami życia,  w których woda jest niezbędna. Realizując projekt Niezwykłe przygody z kropelką wody chcemy zwrócić uwagę na interdyscyplinarne podejście do problemu wody, bo tylko ono, według nas, jest w stanie wypracować w ludziach szacunek do wody i nawyki rozsądnego gospodarowania jej zasobami.
Elementami unikatowymi naszego projektu w odniesieniu do rzeczywistości edukacyjnej są:
- praca w grupach zróżnicowanych wiekowo,
-wieloaspektowe podejście do tematu wody,
-interdyscyplinarność działań,
-zaangażowanie ekspertów, specjalistów zewnętrznych i rodziców do działań projektowych,
-wykorzystanie innowacyjnych metod pracy z uczniem,
-wykorzystanie edukacji rówieśniczej,
-zajęcia badawcze w terenie.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU:
https://youtu.be/TZQn715gbyo
Opis realizacji

Opis realizacji

Poszukując wciąż nowych sposobów przekazywania wiedzy, rozwijania aktywności poznawczej uczniów, kształtowania umiejętności rozwiązywania różnych problemów i podejmowania wyzwań,  opracowaliśmy i przystąpiliśmy do realizacji projektu Niezwykłe przygody z kropelką wody. Projekt  był skierowany nie tylko do uczniów, ale także pośrednio   do społeczności lokalnej. Swym zasięgiem obejmował  różne obszary tematyczne dotyczące wody. Głównym założeniem projektu było pogłębienie wiedzy odbiorców w zakresie współczesnych problemów związanych z wodą, uświadomienie im znaczenia i roli wody w przyrodzie, dbałości o jej zasoby, a także wypracowanie szkolnych i lokalnych  sposobów skutecznego jej oszczędzania oraz zabezpieczenia się przed suszą i powodzią. 
Już na etapie planowania projektu założyliśmy sobie, że  będzie on elastyczny, a my – opiekunowie- będziemy dbali o to, by utrzymywać stałe zainteresowanie uczniów naszymi działaniami.  Okazało się to niezmiernie cenne, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną kraju, z którą musieliśmy się zmierzyć. Pomimo trudności zewnętrznych z uporem i sukcesem  realizowaliśmy kolejne etapy projektu.  
Działania publikowaliśmy na stronach FB (Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie, Szkolnego Koła Naukowego  SP1 Olszyna, Projektantów edukacji).
Zgodnie z założeniami odbyło się to  w  blokach tematycznych – „PRZYGODACH . Każda przygoda posiada swoją dokumentację, wśród niej fotograficzną. Dla przejrzystości sprawozdania do każdej przygody została ona dołączona  w postaci załączników. 
A co się udało? 
PRZYGODA nr 1  -  Woda, czyli co? H2O – 27 stycznia  po zajęciach wprowadzających wzięliśmy udział w szkolno-terenowych badaniach stanu ekologicznego rzeki „Olszówka”.   Określenie biologicznej jakości rzeki  opierało się na analizie wody przyniesionej z zajęć terenowych. Za pomocą lup, tabel i mikroskopów poszukiwaliśmy w niej „zwierzęcych biowskaźników”. Wybieraliśmy takie rodzaje indykatorów, które posiadały tylko niewielki zakres tolerancji w porównaniu ze zmieniającymi się czynnikami środowiska. Natomiast określenie parametrów chemicznych opierało się  m.in. na  określaniu wartości pH przyniesionej wody. Niezwykle pomocna dla nas w tym zakresie okazała się walizka Eko-badacza. Dzięki jej odczynnikom i tabelom  mieliśmy  możliwość porównań i wyciągania wniosków. Analizowaliśmy  uzyskane wyniki  i na ich podstawie określiliśmy  chemiczną jakość Olszówki. Dodatkowo zbadaliśmy  również stopień twardości naszej rzeki. Dokonaliśmy również  biologiczno - chemicznej oceny jakości wód pochodzących z różnych źródeł z terenu miasta i gminy Olszyna (w tym również wodę wodociągową).
Z wynikami naszych badań można zapoznać się na stronie internetowej naszej szkoły: http://sp1olszyna.superszkolna.pl/wiadomosci/360850/niezwykLa-przygoda-z-wodA  
Pojawiły się one również w specjalnym wydaniu naszej gazetki szkolnej „Lustro”.
W ramach realizacji pierwszej przygody poznaliśmy również właściwości wody, jej stany skupienia. Uwieńczeniem naszej pracy badawczej był wyjazd na lodowisko „Łoś” do Łagowa. Działanie to zostało udokumentowane w postaci filmu, umieszczonego w serwisie You Tube i na stronach FB (jak wspomniano we wstępie). Tę przygodę zrealizowaliśmy jeszcze w czasie nauki w szkole.
Dowody realizacji przygody:
1.     Filmy na You Tube: 
a)     biologiczno – chemiczne badanie wody
https://www.youtube.com/watch?v=Mj5nndqBkWs
b)     badanie właściwości wody i jej stanów skupienia
https://www.youtube.com/watch?v=Y-YjKvWUYRE&t=14s
2.     Posty na stronach  FB 
4.     Artykuł na stronie internetowej szkoły
5.     Artykuł w szkolnej gazetce „Lustro”
6.      Dokumentacja fotograficzna
 
PRZYGODA nr 2 -  Od źródła do kranu 
 
Druga przygoda z kropelką wody dotyczyła historii jej wykorzystania  do celów higienicznych i gospodarczych. Cennym źródłem informacji były filmy z serii Podróże z historią, artykuły prasowe z National Geografic, wirtualne zajęcia w  Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy czy wirtualne zwiedzanie stacji filtrów w Warszawskich Wodociągach.   Na zajęciach omawialiśmy znaczenie higieny od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy. Wchodziliśmy w role ludzi z różnych epok i odgrywaliśmy scenki dramowe, dotyczące higieny i zdrowia. Stworzyliśmy szkolną gablotę " Od źródła do szklanki- skąd się bierze woda pitna" . Opracowaliśmy plakaty przedstawiające historię brudu. Skupiliśmy się również na sposobach  dbania o higienę w czasach starożytnych, w średniowieczu czy podczas wojny. Przy okazji omawiania tematów dotyczących historii Francji poruszyliśmy kwestię  higieny w Wersalu. Na jednej z lekcji wirtualnie przenieśliśmy się do wnętrza warszawskich wodociągów. Skłoniło nas to do poszukania początków wodociągów, akweduktów i kanalizacji w starożytności. Nasze przygody nie ominęły najbliższej okolicy. Wykorzystując zasoby Internetu poznaliśmy historię i funkcję  tam i zapór wodnych  naszego regionu. Efektem wszystkich działań były plakaty, komiksy, ilustracje urządzeń sanitarnych i higienicznych różnych epok, zbiór ciekawostek oraz artykuł do gazetki szkolnej „Jak to z higieną kiedyś było”. Tę przygodę zrealizowaliśmy jeszcze w czasie nauki w szkole.
Dowody realizacji przygody:
Dokumentacja fotograficzna

PRZYGODA nr 3 -  Co żyje w wodzie? 
 Po przypomnieniu sobie podstaw teoretycznych, poznaniu roślin i zwierząt wodnych, wzięliśmy udział w pracach badawczych. Wnikliwie poszukiwaliśmy organizmów, których życie ściśle jest związane z wodą. Na zajęciach biologii założyliśmy hodowlę pantofelka. Takie hodowle zakładali również uczniowie w swoich domach. Miało to formę doświadczenia, ponieważ zależało nam, by zbadać również wpływ jakości wody na życie organizmów wodnych. W realizacji przygody nieodzowna okazała się pomoc ze strony opiekunów świetlicy. Dzięki nim sama obserwacja pantofelka odbyła się już na zajęciach świetlicowych. Uczniowie obserwowali, wypełniali karty pracy, wymieniali się wnioskami i spostrzeżeniami. Zauważyliśmy m. in., że na zagęszczenie pantofelków w wodzie wpływa przede wszystkim dostępność składników odżywczych i światła. W trakcie zdalnej realizacji projektu założyliśmy hodowle roślinne ( fasola, cebula, rzeżucha),  zastanawialiśmy się nad problemem: Czy woda z różną zawartością soli kuchennej ma wpływ na kiełkowanie rzeżuchy i cebuli? W ramach realizacji tej przygody, woda stała się też tematem przewodnim wielu eksperymentów. Tę przygodę realizowaliśmy częściowo w szkole i częściowo w czasie nauki zdalnej.

Dowody realizacji przygody:
1.  Filmy na You Tube: 
a) Niezwykłe przygody z kropelką wody na zajęciach świetlicowych
https://www.youtube.com/watch?v=j0eMuX67V-o
 2. Posty na stronach FB 
3. Posty na stronie internetowej szkoły.

PRZYGODA nr 4 -  Śladami zbiorników wodnych w gminie Olszyna i okolicy
 
Na zajęciach z przyrody, geografii i biologii poznawaliśmy zbiorniki wodne Olszyny i jej okolic, ich lokalizację oraz znaczenie dla człowieka. Stworzyliśmy szkolną gablotę "Wody stojące i płynące okolic Olszyny". Wzięliśmy również udział w obserwacji terenowej, dzieliliśmy się spostrzeżeniami, wyciągaliśmy wnioski. Zwiedziliśmy stacje uzdatniania ścieków, poznaliśmy oczyszczalnię wody. Poznaliśmy metody uzdatniania wód. W ramach realizacji tej przygody zastanawialiśmy się również, w jaki sposób można poprawić jakość naszej wody? Jeszcze w szkole dowiedzieliśmy się na czym polega proces filtracji. Wiedza ta była podstawą do wykonania domowych oczyszczalni wodnych--filtrów wodnych. Sprawdziliśmy ich funkcjonalność, co również udokumentowane. 
Zbiorniki wodne  były dla nas również  inspiracją do poszukiwania w czasie pandemii. Zmierzając „śladami zbiorników wodnych” naszej okolicy, mając na uwadze zasady bezpieczeństwa, obserwowaliśmy najbliższe środowisko przyrodnicze i gromadziliśmy informacje, by pokazać wszystkim,  jak bardzo woda jest obecna w naszym życiu. 
Nasza okolica jest dość bogata w zbiorniki wodne- są to wyrobiska pokopalniane po wydobyciu gliny, pozostałości powulkaniczne wypełnione wodą, stawy hodowlane, oczka wodne,  cieki i rzeka Olszówka wraz z jej dopływem- Biedrzychówką. Odkryliśmy je wszystkie, również i te w pobliżu naszego najbliższego otoczenia, opracowaliśmy makietę zbiorników wodnych, co zostało przez nas udokumentowane. Tę przygodę realizowaliśmy częściowo w szkole i częściowo w czasie nauki zdalnej.

Dowody realizacji przygody:
1. Filmy na You Tube:
a) nasze spotkanie z filtrem wodnym
https://www.youtube.com/watch?v=aP8FuAJjgAI&t=15s
b)śladami zbiorników wodnych w Gminie Olszyna i okolicy
https://www.youtube.com/watch?v=yJUoxjdSxD4&t=8s
2.     Posty na FB 
3.     Dokumentacja fotograficzna
 
 
 PRZYGODA nr 5 -Woda i człowiek – pierwsze starcie
 
Przygoda 5. Jest ściśle związana z klęską powodzi, która w ostatniej dekadzie wielokrotnie nas dotykała.  Maleńka rzeczka płynąca przez miejscowość okazała się być dla mieszkańców groźnym rywalem. W ramach tej przygody zaplanowaliśmy realizację takich działań, które pokażą, jak wyglądała nasza nierówna walka z wodą – strasznym żywiołem. Jeszcze w szkole, na lekcjach fizyki, geografii i techniki poznaliśmy sposoby pozyskiwania energii elektrycznej i opisaliśmy zbiorniki retencyjne, które w przyszłości mają pomóc nam w starciu z wodą. Rozpatrywaliśmy różnorodne sposoby zabezpieczania się przed siłą wody.  W trakcie zawieszenia zajęć szkolnych w systemie klasowo-lekcyjnym, uczniowie wspólnie z rodzicami uczestniczyli w wycieczkach terenowych-poszukiwali miejsc, w których widoczne jest wykorzystanie wody do produkcji energii. Zwiedzali zapory wodne -  tamy: Złotnicką na Złotnickim zbiorniku wodnym i Leśniańską na zbiorniku Czocha. Uczniowie wykonali dokumentację fotograficzną. Część dokumentacji pochodziła z prywatnych zbiorów uczniów. Wielu  bezpośrednio doświadczyliśmy  niszczącej siły wody podczas powodzi-zalane drogi i domy, ogrody, zerwane mosty  i wielki lęk. Takie było nasze starcie z wodą. Dla  jego zobrazowania  uczniowie wykorzystali też zasoby Internetu.
Tę przygodę realizowaliśmy częściowo w szkole i częściowo w czasie nauki zdalnej.
Dowody realizacji przygody:
 1.     Film na You Tube:
Woda - nasza walka z żywiołem
https://www.youtube.com/watch?v=01XbpZDk9wE
2.     Posty na FB  
3.    Posty na stronie internetowej szkoły
4.   Dokumentacja fotograficzna
 
PRZYGODA nr 6 - Kto pracuje z wodą?
 
Z tą przygodą  musieliśmy się zmierzyć  w ramach nauczania zdalnego. W trakcie zajęć z wychowawcą, zajęć plastycznych, doradztwa zawodowego poznaliśmy różne zawody związane z wodą, oraz ich specyfikę. Utworzyliśmy szkolną galerię zawodów związanych z wodą. Wykorzystaliśmy do tego doświadczenia uczniów,  zwłaszcza przy zawodzie nurka. Podczas realizacji tej przygody okazało się, że jeden z naszych uczniów był uczestnikiem kursu nurkowania. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się z nami w formie prezentacji. Informacje i zdjęcia zostały też wykorzystane  do przygody 11.- Czy istnieje przyjaźń człowieka z wodą?. Realizacja tej  przygody pomogła z pewnością niejednemu uczniowi  w planowaniem dalszej edukacji i kariery zawodowej.
 Dowody realizacji przygody:
 1.     Film na You Tube:
Kto pracuje z wodą?
https://www.youtube.com/watch?v=L9X2LnFOmr0&t=10s
 2.     Posty na FB 
 3.     Posty  na stronie internetowej szkoły

PRZYGODA nr 7 - Czy woda biega?  
W trakcie  realizacji tej przygody, poszukiwaliśmy odpowiedzi na interesujące nas zagadnienia, związane z pochodzeniem, obiegiem i transportem  wody.  Część z nich  udało nam się zrealizować jeszcze w ramach zajęć szkolnych. Pracowaliśmy m.in. nad problemami : 
Od źródła do szklanki – skąd się bierze woda pitna? (zajęcia terenowe)  
Jak powstają i topnieją lodowce? (zajęcia laboratoryjne- obserwowaliśmy zjawisko topnienia i parowania) 
Czy grozi nam susza? (wywiad terenowy)
Poznawaliśmy stany skupienia wody w przyrodzie – tworzyliśmy własny lód. Rezultaty swojej pracy udało nam się zaprezentować innym uczniom na apelu szkolnym, jeszcze przed zawieszeniem zajęć. Poruszyliśmy wówczas zagadnienia tematycznie związane  również z innymi przygodami.
W ramach zajęć zdalnych przeanalizowaliśmy zagadnienia związane z transportem  wody w roślinie. Po poznaniu tkankowej budowy roślin postanowiliśmy sprawdzić doświadczalnie tezę: Rośliny pobierają wodę i transportują ją do wszystkich komórek. Efektem  naszej pracy jest film.
Dowody realizacji przygody:
1.     Film na You Tube: 
Badanie kierunku transportu wody w roślinie
https://www.youtube.com/watch?v=GYXHdUxOz2I&t=27s
2.     Posty na FB 
4.     Post  na stronie internetowej szkoły
Dokumentacja fotograficzna.
 
PRZYGODA nr 8  -   „Wody, wody dla zdrowia i urody”
W ramach realizacji tej przygody zastanawialiśmy się, jaki jest wpływ wody na zdrowie ( i urodę) człowieka i rozwój roślin.
Były to cykl zajęć szkolnych, poświęconych problemowi: Co daje picie wody? - wpływ na nasz organizm, zalecana ilość, rodzaje wody. Opracowywaliśmy ulotki, plakaty, pisaliśmy referaty. Udało nam się nawet stworzyć interaktywną wycieczkę po okolicznych uzdrowiskach, zapoznać się z rodzajami wód mineralnych i ich właściwościach leczniczych. Zebraną wiedzę zaprezentowaliśmy w szkolnej gazetce „Lustro”.
Dużą część naszych projektowych zmagań przeznaczyliśmy też na pracę nad problemem: Czy woda ma cudowne właściwości i czy jej jakość jest czynnikiem warunkującym życie roślin?  Tu badaliśmy wpływ słonej wody na owoce-winogron. W tym doświadczeniu odwołaliśmy się do zjawiska zachodzącego w Morzu Martwym,  najbardziej zasolonym zbiorniku wodnym na świecie. W nim nawet ludzie, którzy nie potrafią pływać, unoszą się na  powierzchni jego wody. Długo jednak w takiej wodzie  nie można przebywać. Sól w niej zawarta  "wyciąga wodę" z organizmu człowieka i naraża jego  skórę na uszkodzenia. 
 Czy kwaśna woda ma wpływ na kiełkowanie roślin?. Sprawdziliśmy również eksperymentalnie: Czy ilość wody ma wpływ na kiełkowanie roślin? Czy woda może być klejem? oraz Czy winogron może być magiczny? Przekonaliśmy, że kwaśna i słona woda nie jest dobra dla  roślin. Niektórzy rodzice pamiętają jeszcze (o czym informowali uczniowie) czasy katastrofy ekologicznej, kiedy to kwaśne deszcze zniszczyły drzewostan Gór Izerskich. Część efektów naszej pracy pokazaliśmy w opublikowanym przez nas filmie „Magia wody”.
Dowody realizacji przygody:
1.     Filmy na You Tube: 
2.     Posty na FB szkoły
3.  Posty na stronie internetowej szkoły
4.  Dokumentacja fotograficzna
5.  Artykuł w szkolnej  gazetce „Lustro”
 
PRZYGODA nr 9-  Śladami artystów, którzy zamknęli wodę w obrazie i muzyce, woda naturalnym rzeźbiarzem
W ramach realizacji tej przygody, którą zaczęliśmy jeszcze realizując naukę w szkole, udało nam się odkryć, jak często woda była i jest motywem przewodnim dzieł artystów.  Odszukaliśmy artystów tworzących obrazy marynistyczne i komponujących muzykę (piosenki) poruszającą temat wody. Sami też staliśmy się artystami. Stworzyliśmy piękne prace, które stały się treścią naszych publikacji. Niektórzy z nas zaprezentowali piosenki o wodzie we własnym wykonaniu i interpretacji. W realizację tej przygody, zwłaszcza w część muzyczną i literacką zaangażowali  się również najmłodsi uczniowie naszej szkoły, śpiewając piosenkę o wodzie (uczennica klasy II ) oraz pisząc bajkę o przygodach kropelki wody (uczennica klasy I, plik w załączniku).
Dowody realizacji przygody:
1.     Filmy na You Tube:
2.     Posty na FB 
3.     Post na stronie internetowej szkoły
4.     Dokumentacja fotograficzna
5. Prezentacja pptx. "Bajka o kropelce"

PRZYGODA nr 10 -Woda i matematyka
 
Treści dotyczące wody wykorzystaliśmy również w zadaniach matematyczno-chemicznych. Utrwaliliśmy jednostki miar i wag oraz rozwiązywaliśmy  karty pracy  związane z obliczeniami  stężeń procentowych roztworów. Posiadając wiedzę wyjściową, zgromadzoną w ramach zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym, porównaliśmy  rozpuszczalność różnych  substancji w wodzie ( z wykorzystaniem odpowiedniej ich  proporcji  wagowej). Zapoznaliśmy wszystkich z wynikami naszych doświadczeń i nasze działania w tym zakresie opublikowaliśmy.
Dowody realizacji przygody:
1.     Film na You Tube: 
Badamy rozpuszczalność substancji w wodzie
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0RCNclZhM
2. Post na FB 
3. Dokumentacja fotograficzna

 PRZYGODA nr 11 - Czy istnieje przyjaźń człowieka z wodą ? 
 Realizacja tej przygody pozwoliła nam –poznać  różne, w tym ekstremalne sporty wodne. W ramach zdalnych zajęć wychowawczych utrwaliliśmy zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz poznaliśmy skutki nieprzemyślanych zachowań nad wodą. W tej przygodzie wykorzystaliśmy doświadczenia ze szkoły nurkowania, jednego z naszych uczniów. Nurkowanie to nie tylko zawód, ale także pasja.
Na opublikowanym przez nas filmie pokazaliśmy, że przyjaźń człowieka z wodą naprawdę istnieje, ale wymaga bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  Dowody realizacji przygody:
1.     Filmy na You Tube
Czy istnieje przyjaźń człowieka z wodą?
https://www.youtube.com/watch?v=V11JpJN_5VY
 2.     Posty na FB 
  4.     Post na stronie internetowej szkoły
 Wszelkie publikacje odnosiły się nie tylko  do lokalnej grupy odbiorców, lecz również publikowane były w postach FB Projektantów Edukacji. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Sytuacja pandemii, która rozwinęła się nie tylko na świecie, ale dotknęła też Polskę, postawiała przed nami nie lada wyzwanie. Z jednej strony nie chcieliśmy rezygnować z realizacji projektu, a z drugiej- jego realizacja stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Nasze obawy dotyczyły tego, jak uczniowie poradzą sobie z nauką zdalną, czy będą mieli chęć wykonywania doświadczeń i innych zadań związanych z projektem. Na szczęście nasze obawy się rozwiały. Okazało się, że uczniowie chętnie brali udział w działaniach projektowych. Do działań włączyli się też ich rodzice. Aktywność uczniów i zaangażowanie sporej grupy rodziców przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ich zaangażowania i aktywności. Okazuje się, że pandemia obwarowana surowymi zaleceniami nie jest przeszkodą do rozwijania aktywności poznawczej, zainteresowań i zaangażowania uczniów, a nawet ich rodziców.
Wyzwania:
a)     W obliczu ogólnie trudnej sytuacji w   kraju, zawieszenia zajęć szkolnych w systemie klasowo-lekcyjnym, zmuszeni zostaliśmy nieco zmodyfikować sposoby realizacji naszych przygód.  
b)     Początkowo wstrzymaliśmy też prace nad ogrodem wertykalnym (mieliśmy  już jego projekt, osoby współpracujące przy jego tworzeniu, podział zadań, pozyskaliśmy przychylność Urzędu Miejskiego w Olszynie). 
c)      Pozyskanie sprzymierzeńców w zakresie szkoleń tematycznych dla opiekunów w zakresie lokalnych działań  adaptacyjnych do zmian klimatu (chcieliśmy pozyskać wiedzę wyjściową, niezbędną do budowy ogrodu wertykalnego).
W efekcie udało nam się przystąpić do projektu  p.n „Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu” i 19 listopada wzięliśmy udział  w wizycie studyjnej p.n „Dobre praktyki zielonej i niebieskiej infrastruktury jako odpowiedź na zmiany klimatu”, w rejonie Goerlitz po stronie niemieckiej.
Wizyta studyjna pokazała nam również dobre  przykłady rozwiązań z zakresu zieleni, wykorzystania obszarów przyrodniczych,  zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych na terenie miejsko-wiejskim. Zdobytą wiedzę przekazaliśmy wykorzystaliśmy w trakcie realizacji naszego projektu.
d)     Planowane przez nas obchody Światowego  Dnia  Wody niestety zmuszeni zostaliśmy odwołać. 
e)     Sytuacja, w której się znaleźliśmy zmusiła nas również do odwołania zaplanowanej na  28 kwietnia 2020r. regionalnej konferencji p.n. „H2O pod lupą, czyli cała prawda o wodzie”. 
Pracując w zespole nauczyciele -rodzice- pracownicy obsługi, opracowaliśmy agendę, pozyskaliśmy prelegentów, wysłaliśmy stosowne zaproszenia. Swoją obecność w roli prelegentów potwierdzili m.in.:
-p.Irena Krukowska,  Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Temat wystąpienia: Ekologiczne podejście do tematu wody, wykorzystanie w praktyce obiegu wody w przyrodzie (nawiązanie  do ogrodów wertykalnych i in.)
-p. Leszek Leśko, Burmistrz Olszyny
Temat wystąpienia: Sytuacja wodna Miasta Gminy Olszyna w odniesieniu do  przeżytych klęsk powodziowych. 
-  p.T. Sumara, Naczelnik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu 
Temat wystąpienia: Powodzie na terenie powiatu lubańskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Olszyna, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych (w tym suchych) itp. 
- p.E. Jarosz-geolog, Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Temat wystąpienia: Wody znajdujące się na terenie powiatu lubańskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Olszyna w ujęciu geologicznym.
- p. Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Temat wystąpienia: Rola wody w organizmie ludzkim. Rodzaje i znaczenie wód mineralnych dla zdrowia człowieka. Wykorzystanie wód mineralnych w leczeniu różnych schorzeń.
Konferencja nie miała szans na realizację, ale kiedy już wszystko wróci do normalności, będziemy się starać, aby doszła do skutku.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Zanim przejdziemy do szczegółowego opisu, czego nauczyli się nasi uczniowie, chcemy podkreślić, że jesteśmy z nich bardzo dumni, bo w trudnym dla wszystkich czasie pokazali, że zależy im na zdobywaniu wiedzy, aktywności. Wielu z nich bardzo się usamodzielniło w zmaganiach z nauką, wielu pokonało barierę bierności i nieśmiałości; wielu bardzo aktywnie działało.  Cieszymy się też, że dzięki dzieciom, w realizację zadań projektowych zaangażowali się rodzice. 
W ramach zajęć szkolnych w systemie klasowo-lekcyjnym, jak też nauczania zdalnego uczniowie rozwinęli swoją aktywność poznawczą i zainteresowania, podnieśli poziom swoich kompetencji kluczowych, w szczególności kreatywności i przedsiębiorczości, nauczyli się podtrzymywania relacji rówieśniczych i współdziałania w utrudnionych warunkach, bardzo udoskonalili wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej do dokumentowania doświadczeń i innych działań.
Poza tym:
-pogłębili swoją wiedzę w zakresie problematyki związanej z wodą, uwzględniającej m.in. właściwości wody, organizmy żyjące w wodzie, zbiorniki wodne, metody uzdatniania, energia wody, obieg wody w przyrodzie, zjawisko parowania, rola wody w przyrodzie, historia wody;
- poznali przykłady mikroadaptacji na terenie przyszkolnym, w tym zagadnienia: gromadzenie wód opadowych, zasilanie wodami opadowymi zbiornika i zielonej ściany, wykorzystanie deszczówki do podlewania wysokiej grządki,
-nauczyli się planowania działań badawczych, opisywania zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z wodą, prowadzenia doświadczeń i obserwacji, w tym mikroskopowych, stawiania hipotez i formowanie wniosków,
-nauczyli się analizowania danych statystycznych, tekstów, schematów, wykresów, wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł,
- poznali  stan ekologiczny lokalnych zbiorników wodnych, na podstawie przeprowadzonych badań, wykorzystania metod badawczych do prowadzenia obserwacji, w tym organoleptycznych, analizowania próbek wód,
-poznali historię wody od starożytności do czasów współczesnych,
 -utrwalili swoją wiedzę na temat ekosystemów wodnych  i  ich znaczenia w gminie Olszyna i okolicy,
 -poznali sposoby oszczędzania wody oraz zabezpieczenia przed siłą wody,
- poznali zasady  gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie powodzi, suszy i podtopień
 -poznali rodzaje i specyfikę zawodów związanych z wodą,
 - poznali znaczenie wody w życiu człowieka i innych żywych organizmów,
 -poznali artystów inspirujących się w swej twórczości tematyką wody, rozwinęli swoją  wrażliwość artystyczną, poznali sposoby wykorzystania metod plastycznych,
 -poznali skutki działania wody w przyrodzie,
 - nauczyli się wykorzystywać miary i wagi w praktyce,
 -poznali zasady bezpiecznego przebywania nad różnymi zbiornikami wodnymi,
 -udoskonalili sposoby wykonywania notatek, albumów, posterów, prezentacji multimedialnych i filmów, 
 -nauczyli się zasad projektowania ogrodu wertykalnego (w tym też przydomowego) ,poznali różne  gatunki roślin oraz warunki ich rozwoju,
 - pogłębili swoją  umiejętność pracy w grupie, 
- nauczyli się też indywidualnej pracy nad zadaniami,
-rozwinęli umiejętność autoprezentacji, dzielenia się swoją wiedzą z innymi,
 -stali się  odpowiedzialni  za powierzone im  zadanie,
 - nauczyli się zasad planowania  swojej dalszej edukacji i kariery zawodowej,
-  nauczyli się pracować w grupach zróżnicowanych wiekowo(również w systemie zdalnym),
 -zmienili swoje podejście do tematu wody na wieloaspektowe,
 -zdobyli przeświadczenie o interdyscyplinarności przedmiotów szkolnych i  działań nauczycieli,
 -zdobyli umiejętność pracy z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi, a w szczególności metod związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
  - stali się bardziej odpowiedzialni za siebie i za środowisko, w którym żyją.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasz projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem, nie tylko ze strony uczniów, ale także całej społeczności lokalnej (w tym również powiatowej). Przychylność ta była widoczna już podczas I etapu konkursu w uzyskanej liczbie głosów, co w konsekwencji przełożyło się na sukces naszego projektu.
Realizacja projektu wpłynęła na zacieśnienie współpracy pomiędzy naszą szkołą a lokalną społecznością. Zauważyło się pewnego rodzaju  lokalną solidarność mieszkańców.
Realizacja projektu przyniosła  społeczności lokalnej wymierne korzyści, a mianowicie :
a)     obserwuje się wzrost zainteresowania mieszkańców  stanem ekologicznym naszego środowiska. 
b) wiele osób zaczęło budować przydomowe ogrody wertykalne i poziome ,co udowodniła realizacja innego projektu szkolnego, edukacyjnego - "Tworzymy ogrody - pozostając w domu też można mieć kontakt z naturą" . 
 c) dzieci, młodzież i ich rodziny stali się bardziej wrażliwi na dbanie o estetykę swojego otoczenia, co pokazała realizacja kolejnego szkolnego projektu edukacyjnego „Dobry uczynek dla Ziemi”. 
d)     pogłębiła się wiedza mieszkańców w zakresie problematyki związanej z wodą,
e)     zauważa się wzrost  zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży a także rodziców tematyką przyrodniczą, ogrodniczą,
f)     poprzez włączenie w realizację projektu rodziny (nauka zdalna, wspólne planowanie budowy ogrodu wertykalnego) wzmocniły się i zacieśniły relacje:  rodzic – szkoła ,rodzic – dziecko, dziecko- szkoła,  
g)     wzrosło zaufanie rodziców do działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
Projekt przyczynił się do promocji naszej miejscowości, a także do promocji naszej szkoły. 
Do chwili realizacji projektu niewielu z mieszkańców  na co dzień zastanawiało się nad różnymi dziedzinami życia,  w których woda jest niezbędna. Realizacja projektu pozwoliła na ukazanie (przede wszystkim uczniom)  tematu  wody  w sposób  interdyscyplinarny.  Dzięki realizacji zadań projektowych udało nam się wypracować w ludziach szacunek do wody i nawyki rozsądnego gospodarowania jej zasobami, co widać po komentarzach na szkolnym FB, polubieniach, opiniach słyszanych podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa  jesteśmy szczególnie dumni z tego, że:
- nasz projekt wyszedł poza mury szkoły- już w pierwszym etapie pozyskał ogromną życzliwość lokalnych mieszkańców, o czym może świadczyć uzyskana liczba głosów; poza tym, jak zaobserwowaliśmy na szkolnym FB, lokalni mieszkańcy śledzili realizację każdej przygody/ zadania związanej z projektem „Niezwykłe przygody z kropelką wody”; lokalni mieszkańcy zgłaszali nawet  problemy, które powinny być poruszone podczas  naszej regionalnej konferencji p.n. „H2O pod lupą, czyli cała prawda o wodzie” ;
- nasi uczniowie wykazali się sprawną i szybką adaptacją do nowych warunków pracy, nie zniechęcili się, wykazali się wysoką aktywnością;
- pozyskaliśmy sprzymierzeńców spoza gminy i powiatu; możemy tu wymienić fundacje ekologiczną „Zielona Akcja”, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu, Karkonoską Państwową Wyższą Szkołę w Jeleniej Górze;
- projekt pozyskał także przychylność władz samorządowych, które wspierały nas w przygotowywaniu konferencji, pozyskiwaniu niektórych prelegentów; ogromnego wsparcia udzieliły także przy tworzeniu ogrodu wertykalnego; ponadto konferencję objął honorowym patronatem Burmistrz Olszyny, Pan Leszek Leśko; konferencja wprawdzie nie doszła do skutku, ale wszystkie ustalenia i plany, czekają na najbliższą możliwość ich realizacji;
- realizacja końcowego efektu projektu- ogrodu wertykalnego, na który przeznaczyliśmy otrzymany grant- zaspokoiła przynajmniej w pewnej części naszą potrzebę posiadania „zielonego” otoczenia (wcześniej nasza szkoła zajmowała budynek położony w przepięknym parku); utworzenie ogrodu będzie inspiracją do dalszych pomysłów aranżacji terenu przyszkolnego. Cieszy nas też fakt, iż nad naszym ogrodem umieszczony został  baner z logo Projektantów Edukacji i naszej szkoły.
 Poza tym ilość przesłanych zdjęć i filmów w ramach szkolnego projektu edukacyjnego  "Tworzymy ogrody - pozostając w domu też można mieć kontakt z naturą" dowodzi jak bardzo wpłynął nasz projekt na działania lokalnych mieszkańców. Publikując efekty pracy zdalnej uczniów w tym zakresie, zainspirowaliśmy również innych mieszkańców do przyjęcia aktywnej postawy proekologicznej.  
- realizacja projektu  sprowokowała uczniów  do pogłębienia umiejętności w zakresie pracy z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjno- informatycznych, poznanie nowych aplikacji i programów do obróbki zdjęć, nagrywania filmów, tworzenia prezentacji multimedialnych, komunikacji poprzez komunikatory internetowe (nauczyciel -uczeń, nauczyciel-rodzic i odwrotnie). Było to dla nas szczególnie ważne w okresie  zawieszenia zajęć. Przesyłane przez uczniów prezentacje, filmiki z przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, zdjęcia prac zaprezentowaliśmy we wszystkich filmach opublikowanych przez nas w serwisie YT. 
Jesteśmy dumni także i z tego, że potrafiliśmy dostosować realizację naszego projektu do nowych, bardzo ograniczonych warunków, które, jak się okazało nie zniechęciły uczestników do działania; wręcz przeciwnie- podniosły aktywność i pomysłowość  bardzo wielu uczniów. Do realizacji zadań aktywnie włączyli się także rodzice i dziadkowie, wspierając  dzieci w ich działaniach projektowych.
Realizacja projektu wypracowała w uczniach, ich rodzicach, a także lokalnych mieszkańcach, już nie potrzebę a nawyk bezinteresownego dbania o środowisko. Wiele osób, udając się na spacer do lasu, w drodze powrotnej zabierało z niego różne śmieci i odpady. 
Jesteśmy dumni z tego, że mimo trudnej sytuacji udało nam się zrealizować wszystkie przygody, choć musieliśmy modyfikować sposób ich realizacji.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Uważamy , że nasz projekt zrealizowaliśmy w 100%. Dzięki nietypowej sytuacji w której się znaleźliśmy zarówno my, jak i uczniowie wyposażeni zostaliśmy w  dodatkowe umiejętności, dzięki którym stało się to możliwe. Chodzi tu przede wszystkim o elastyczność działań, umiejętność dostosowania sposobów realizacji do zaistniałych okoliczności oraz o solidarność nauczycielsko- uczniowską.
 Na nią właśnie chcielibyśmy zwrócić uwagę innych nauczycieli. Jeśli uczeń widzi, że nauczyciel jest zaangażowany i robi coś z pasją, to i on lepiej się stara i pracuje. Ważne jest też docenianie tego, co robi uczeń.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach i wprowadzenie nauki zdalnej:
a)     okazało się, że pełna realizacja naszego  projektu w czasie zawieszenia zajęć nie będzie  możliwa. W związku z tym zmuszeni zostaliśmy zawiesić realizację zajęć terenowych, laboratoryjnych, spotkań warsztatowych z ekspertami, wycieczek tematycznych. Realizowaliśmy zadania, związane z wyszukiwaniem informacji w różnych źródłach, nabywaniem określonej przygodami wiedzy, wykonywaniem dodatkowych prac indywidualnie w domu, doświadczeń, eksperymentów, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, filmów, itp.
b)     zmuszeni zostaliśmy zmienić narzędzia, metody i formy realizacji niektórych przygód, 
c)     sądziliśmy, że nie uda nam się zbudować ogrodu wertykalnego, gdyż zakładaliśmy, iż w działaniu tym wezmą udział również nasi uczniowie. Jednak dzięki wsparciu władz samorządowych, p. Dyrektor oraz ogromnemu zaangażowaniu pracowników obsługi naszej szkoły udało nam się zbudować ogród wertykalny - zieloną ścianę z systemem nawadniającym; uczniowie natomiast pracowali w swoich własnych ogródkach przydomowych; bardziej też zaczęli dbać o rośliny w domu. Pozyskana w tym zakresie wiedza uczniów będzie nam bardzo przydatna przy pracach w ramach rozbudowy naszego ogrodu wertykalnego.
d)     zmuszeni zostaliśmy zmodyfikować Obchody Światowego Dnia Wody.
Nawiązaliśmy współpracę z PAH. Otrzymaliśmy od niej cenne pomoce dydaktyczne, które wykorzystaliśmy 22 kwietnia na zdalnych zajęciach wychowawczych. Pojawiły się na nich również interaktywne gry tematyczne. Na stronie FB naszego koła umieściliśmy  również wpis tematyczny, przypominający m.in. o tym, że wodę trzeba szanować. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczyliśmy  na utworzenie ogrodu wertykalnego- zielonej ściany z systemem nawadniającym. Było to: zakup ściennych płyt ogrodowych, rynien, sadzonek, podłoża, donic drewnianych, farby, elementów do wykonania systemu gromadzenia wody i nawadniania roślin. Część środków przeznaczyliśmy też na zakup baneru promującego projekt (uwzględniającego logo projektantów i logo szkoły). Został on umieszczony  nad  naszym ogrodem wertykalnym.
Załączniki

Załączniki

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

Adres

Wolności 17 b, 59-830 Olszyna

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów