Numer projektu: 219
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

POMYSŁ NA FIRMĘ TURYSTYCZNĄ

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

„Uczniowie w szkołach mają uczyć się kreatywności, a także postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Możliwe będzie to dzięki wykorzystaniu w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych”[1].

Większość polskich pracodawców ma trudności ze zrekrutowaniem odpowiadających im pracowników. Przyczyną tego zjawiska jest niedostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do potrzeb rynku pracy.  Pracodawcy poszukują pracowników wyposażonych w tzw. umiejętności kluczowe, tj.: zaradność, pewność siebie, otwartość, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność budowania relacji z klientem, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność, znajomość języka obcego, kreatywność, asertywność, pozytywne nastawienie do świata, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w grupie, empatię, samodzielność oraz odpowiedzialność. 

Aby dać szansę uczniom szkół turystycznych na pozyskanie w przyszłości atrakcyjnej pracy konieczne jest kształtowanie uniwersalnych umiejętności zawodowych uczniów. Umiejętności te uczniowie powinni zdobywać w warunkach nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych niemal autentycznych przedsiębiorstw, tj.  w tzw. pracowniach symulacyjnych. Najbardziej korzystnym i perspektywicznym rozwiązaniem dla szkół zawodowych jest ich także ścisły kontakt z pracodawcami oraz wprowadzanie specjalizacji kształcenia zawodowego. 
Bardzo ważne jest też nabycie przez uczniów umiejętności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Wykształcenie tzw. umiejętności kluczowych wśród uczniów szkół o profilu turystycznym sprawia, że stają się oni poszukiwani na rynku pracy. 

[1] https://reformaedukacji.men.gov.pl/tag/innowacje-pedagogiczne

Źródła:                                                                
  1. materiały archiwalne pochodzące z Centrali Firm Symulacyjnych „Cenzym” w Zielonej-Górze
  2. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf
  3. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
Plan działania

Plan działania

Etapy projektu:
1.      Przygotowanie: nauczyciel prezentuje temat projektu: 

„Pomysł na własną firmę turystyczną”.

Projekt realizowany przez klasę II Technikum Obsługi Turystycznej.

Powstają zespoły zadaniowe – metodą losowania przez nauczyciela, celem integracji uczniów wśród wszystkich w klasie;

Uczniowie podpisują z nauczycielem kontrakt na wykonanie projektu oraz otrzymują arkusze z kryteriami ocen (materiały dla ucznia).

2.      Planowanie: uczniowie formułują cele, planują proces osiągania założonych celów,  wybierają metody realizacji zadania,  określają skąd pozyskają niezbędne materiały, literaturę i wiedzę, tworzą szczegółowy scenariusz działań. Przebiega proces formowania się grupy, wybierani się liderzy grup.

3.       Działanie: Uczniowie pracują w czasie godzin lekcyjnych , mając do dyspozycji 20 laptopów, internet, kamerę, laminarki, bindownice, drukarki, kserokopiarki, zestaw podręczników, dostęp do materiałów biblioteki szkolnej. Ich zadaniem jest wykonanie części teoretycznej  projektu - zbadanie rynku, obserwacja konkurencji, określenie pomysłu na własną firmę turystyczną, wybór formy organizacyjno-prawnej, wypełnienie kompletu dokumentów rejestrowych. Zbierają informacje i nawiązują współpracę z ekspertami i przedstawicielami branży turystycznej. Uczniowie analizują przeprowadzone działania, wyciągają wnioski oraz  dokonują weryfikacji i wyboru optymalnych rozwiązań. Na koniec tworzą część praktyczną projektu – prezentują argumenty uzasadniające trafność dokonanego wyboru i przewidywane szanse na sukces. To prezentacja ich kreatywności, umiejętności wykorzystania innowacyjnych  technologii w  promocji pomysłu na własną firmę. Część praktyczna może mieć bardzo różnorodną formę, np. strony internetowej nowo utworzonej firmy turystycznej, prezentacji wykonanej analizy strategicznej, multimedialnego folderu reklamowego, opracowanych i wydrukowanych wizytówek firmy, wywiadu telewizyjnego z grupą na temat wizji firmy turystycznej itp. W trakcie zajęć uczniowie pracują w zespołach. Nauczyciel obserwuje fazy formowania się grup. Obserwuje i doradza. Lepiej poznaje uczniów, ich mocne i słabe strony, możliwości i talenty. Nie występuje w  roli wykładowcy, lecz koordynatora pracy uczniów, aktywizując ich do działań twórczych, stosuje pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. 

Czas realizacji pierwszych trzech etapów projektu to około 8-9  godzin lekcyjnych.
4.      Prezentacja i ocena pierwszej części projektu: Ocena dokonywana jest przez komisję złożoną z pracodawcy, nauczyciela-koordynatora projektu, zaproszonych nauczycieli i liderów każdej z grup. Nauczyciel odwołuje się do kryteriów oceny ustalonych na etapie planowania. Ocena obejmuje treść merytoryczną oraz zaprezentowanie projektu, ale również współpracę zespołu oraz wkład każdego ucznia. Preferowane będą projekty wykorzystujące nowoczesne technologie multimedialne, trendy i badania rynku do określenia pomysłu na firmę oraz te, które wprowadzają specjalizację na turystykę jako istotny czynnik aktywizacji osób (np. seniorów oraz osób niepełnosprawnych). 

5.      Duży wpływ na ocenę grup ma zdanie zaproszonego do komisji pracodawcy. Odpowiedzialność za prezentację efektów pracy biorą na siebie sami uczniowie. Każda grupa prezentuje  swój projekt podczas tzw. „Obrony projektu”  wg schematu: 15 minut – prezentacja pomysłu na własną firmę turystyczną, po zakończeniu wszystkich prezentacji zwoływane są obrady komisji i następuje wyłonienie zwycięskiej grupy projektowej. 

Przy ogłaszaniu wyników  pamiętać o podkreślaniu mocnych stron u każdej z grup w trosce o dobrą atmosferę klasy.

https://rst.ng.pl/rst/index.php?option=com_content&view=article&id=612:projekt-pomysl-na-firme&catid=9&lang=pl&Itemid=121


6.                  Grupy przechodzą do kolejnego etapu projektu, trwającego do końca roku szkolnego – realizacji pomysłu na własną firmę turystyczną:
Zwycięska grupa staje się kadrą zarządzającą i kierownictwem,  lider grupy – dyrektorem nowopowstałego symulacyjnego biura turystycznego.

 Kadra zarządzająca ogłasza nabór na stanowiska pracy wśród pozostałych uczniów, tak, aby zapewnić realizację wszystkich prac charakterystycznych dla wymyślonego przez siebie biura turystycznego.

Pozostali uczniowie są przyjmowaniu do pracy  po uprzednim przesłaniu dokumentów aplikacyjnych i  rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną w charakterze „symulacyjnego pracodawcy” przeprowadza zwycięska grupa projektowa a jest obserwowana  przez nauczycieli języka obcego i przedsiębiorczości. Gwarantuje to jej profesjonalizm  a także może być prowadzona w języku obcym. Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie zostają zatrudnieni na odpowiednim dla siebie stanowisku i podpisują „symulacyjną umowę o pracę”. Są  zobowiązani do wzajemnej współpracy, zwłaszcza między stanowiskami wzajemnie od siebie w pracy zależnymi, do przestrzegania dyscypliny pracy i podporządkowania się wybranemu przez siebie kierownikowi. Za swoją pracę otrzymują „symulacyjne wynagrodzenie” na swoje „symulacyjne konta bankowe”.

W strukturze nowego symulacyjnego biura turystycznego powinno być kilka komórek organizacyjnych. Uczniowie mają za zadanie zaliczenie pracy na każdym stanowisku.

Wszystkie działania w symulacyjnym biurze podróży powinny być niemal autentyczne do rzeczywistych a związane z nimi czynności gospodarczo-administracyjne są zgodne z normami prawnymi. „Wzorcowa pracownia symulacyjna to wielki teatr przypominający firmę”.

Nauczyciel pełni rolę symulacyjnego klienta, który składa zamówienie na imprezę turystyczną, podpisuje symulacyjne umowy-uczestnictwa, prowadzi stosowną korespondencję do biura. W symulacyjnym biurze podróży od chwili zamówienia imprezy turystycznej aż do jej przygotowania, sprzedaży i rozliczenia wszystkie działania są rzeczywiste. Jedynym nierzeczywistym działaniem jest realizacja imprezy turystycznej. 

W zakresie wyposażenia symulacyjne biuro podróży powinno w pełni utożsamiać się z najnowocześniejszym autentycznym biurem turystycznym.

7.      Ocena drugiej części projektu: każdy uczeń - pracownik zatrudniony w symulacyjnym biurze podróży otrzymuje na zakończenie projektu „symulacyjne świadectwo pracy”, podpisane przez symulacyjnego dyrektora i sygnowane pieczątką symulacyjnego biura podróży. Jest to „certyfikat” umiejętności zawodowych ucznia, dający mu przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Źródła:                                                                
  1. materiały archiwalne pochodzące z Centrali Firm Symulacyjnych „Cenzym” w Zielonej-Górze
  2. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf
  3. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Czas realizacji: 
rok szkolny 2019/2020:

- temat projektu, materiały dla ucznia, kontrakt i kryteria oceny projektu - przekazanie uczniom na początku roku szkolnego,

-  wyznaczenie godzin konsultacji do pracy nad pierwszą częścią projektu,

- 22.11.2019 - wybór najlepszego pomysłu (Prezentacja pomysłu na firmę turystyczną), 

- realizacja prac firmy turystycznej - do końca roku szkolnego.
Miejsce realizacji: Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Cele projektu:
- dostosowanie kwalifikacji przyszłych pracowników w turystyce do potrzeb rynku pracy,

- rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz wskazywanie możliwości i potrzeb dalszego kształcenia,

- kształtowanie postaw zawodowych uczniów, jak: zaradność, pewność siebie, otwartość, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, znajomość języka obcego, kreatywność, asertywność, pozytywne nastawienie do świata, wysoki poziom kultury osobistej, empatię, samodzielność oraz odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

-  kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych:  umiejętność budowania relacji z klientem, umiejętność współpracy w grupie oraz pracy w zakresie organizacji pracy małych zespołów, 

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego,

 - upowszechnienie wiedzy na temat branży turystycznej,

- aktywizacja uczniów do działania projektowego,

- promowanie osiągnięć i prezentowanie trendów rozwojowych branży turystycznej, w tym trendów związanych z technologiami multimedialnymi.

Cele szczegółowe projektu:
1.         nabycie przez ucznia umiejętności kluczowych, które wyróżniają go na rynku pracy oraz umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy turystycznej,

2.         sporządzania dokumentów, poznanie ich obiegu oraz treści dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

3.         poznanie przez ucznia praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę, przestrzeganie zasad regulaminu pracy,

4.         zdobycie umiejętności pracy w grupie, jak również samodzielne rozwiązywanie problemów,

5.         opanowanie umiejętności prowadzenia negocjacji w kontaktach handlowych,

6.         poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa w powiązaniu z tzw. światem zewnętrznym – urzędy, instytucje (ZUS, urząd skarbowy itd.),

7.         nabycie umiejętności podejmowania trafnych decyzji, odpowiedzialności za każdą decyzję,

8.         nabycie przez uczniów umiejętności prezentacji kwalifikacji, zdobytych umiejętności oraz pozytywnego wizerunku własnej osoby w kontaktach z przyszłym pracodawcą,

9.         opanowanie umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, obsługi komputera, skanera, faksu, kserokopiarki, itp.

10.       nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.

Cele projektu są skorelowane z podstawą programową w zawodzie Technik Obsługi Turystycznej.


Korzyści dla uczniów:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości przygotowania zawodowego uczniów szkół średnich o profilu turystycznym do pracy w szeroko rozumianej turystyce oraz zwiększenie stanu liczebnego przyszłych pracowników o profilu zawodowym. Uczeń biorący udział w projekcie rozwija swoją pasję i zainteresowania, kształtuje swoje umiejętności kluczowe, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych,  umiejętność prezentacji siebie, grupy i podjętych działań. Projekt zakłada że każdy uczeń dąży do stania się perfekcjonistą.  Uczniowie nabywając wiedzę uczą się ją z entuzjazmem prezentować. Mają być aktywni w kontakcie z klientem, przekonani, że wykonują najciekawszy zawód świata a ich praca jest ważna i to od niej zależą zyski firmy. Uczą się, jakie umiejętności wymagane są na poszczególnym stanowisku  pracy. Uczeń przekonuje się, że jego praca jest elementem produktu  firmy i to od niego zależy stopień zadowolenia klienta. Powinien być przekonany, iż istnieje ogromna spójność wymagań, pomiędzy stawianymi wymaganiami przez pracodawcę w zakładzie pracy, a wymaganiami, które są stawiane podczas procesu kształcenia zawodowego w trakcie realizacji projektu.
Realizacja podstawy programowej metodą projektu kompleksowo przygotowuje ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Źródła:                                                                
  1. materiały archiwalne pochodzące z Centrali Firm Symulacyjnych „Cenzym” w Zielonej-Górze
  2. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf
  3. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze uzyskane z grantu zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu uczniów na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Wzorcowa firma symulacyjna w Regionalnej Szkole Turystycznej jest zakładana metodą projektu rokrocznie przez kolejne roczniki uczniów i funkcjonuje od kilku lat. Projekty łączy wspólna nazwa: Symulacyjne Biuro Podróży „Alibaba-tour” sp. z o.o. Biuro świadczy usługi organizatora i agenta turystycznego zgodnie z pomysłem kolejnej zwycięskiej grupy. Aktywna i systematyczna współpraca Regionalnej Szkoły Turystycznej z Biurem Podróży Rainbow sprawiła, że objęło ono honorowy patronat nad pracownią i zawodem Technik Obsługi Turystycznej. Patronat Rainbow umożliwił przyjęcie specjalizacji Animacja czasu wolnego w ramach podstawy programowej dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej i i zmodyfikowanie kształcenia, zgodnie z trendami rynku pracy, wykorzystując przy tym optymalnie potencjał i doświadczenie szkoły, jej bazę dydaktyczną i kadrę pedagogiczną. Baza dydaktyczna pracowni symulacyjnej, w dużej części doposażona przez Biuro Podróży Rainbow w ramach zrealizowanego  projektu „Animacja czasu wolnego – wsparcie uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców” współfinansowanego ze środków europejskich, jest wykorzystywana w czasie funkcjonowania firmy symulacyjnej i służy w prowadzeniu instruktażu i ćwiczeń w czasie zajęć modułowych.

Inni nauczyciele współpracując z nauczycielami zawodu zatrudnionymi w pracowni symulacyjnej, zwracają uwagę na właściwe planowanie rozkładu nauczania, umożliwiające wprowadzenie treści teoretycznych wykorzystywanych przez uczniów podczas pracy w firmie symulacyjnej.
 Projekt służy realizacji podstawy programowej zgodnie z oczekiwaniami  honorowego patrona kształcenia zawodowego  dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej w Regionalnej Szkole Turystycznej - Biura Podróży Rainbow Tours, które rozszerzają i wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów o specjalność Animator czasu wolnego.
Projekt odpowiada na potrzeby rynku pracy
i  umożliwia przygotowanie profesjonalnych  kadr na potrzeby rozwoju turystyki. 

 
Źródła:                                                                
  1. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
Opis realizacji

Opis realizacji

NASZE DOKONANIA:

I. Prezentacja i ocena pierwszej części projektu:
 22.11.2019 r. w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w klasie II Technikum Obsługi Turystycznej odbyła się prezentacja pomysłów na firmę turystyczną. Duma, satysfakcja, poczucie, że z moimi uczniami można osiągnąć wszystko. I uroczyste, wzruszające ogłoszenie werdyktu, iż zwycięską drużyną projektu "Pomysł na firmę" została grupa VI w składzie: Natalka, Hania i Kuba. To był wspaniały pomysł,  pełen kreatywności, rzeczowej argumentacji i wiedzy. Zwycięska grupa stała się tym samym kadrą zarządzającą Symulacyjnego Biura Podróży Alibaba-tour. W grupie tej został  wybrany dyrektor i kierownicy działów, którzy ogłosili oferty pracy na stanowiskach w Symulacyjnym Biurze Podróży Alibaba-tour.
 Bardzo dziękuję wszystkim drużynom uczestniczącym w projekcie - KAŻDY POMYSŁ BYŁ FANTASTYCZNY!
Prezentacja projektu to czas, kiedy ustępuje ze stanowisk kierowniczych  poprzednia kadra. Dziękując im należy podkreślić ich ogromne zaangażowanie oraz docenić wszystkich pracowników biura z klasy III TOT i najbardziej doświadczonych pracowników - klasie IV TOT. Wszyscy jesteście wyjątkowi i wnieśliście do biura swoje niezwykłe pomysły. Dziękuję też  Komisji, Pani Dyrektor i Wicedyrektor, Trenerowi Akademii Rainbow , Pani Wychowawczyni  oraz nauczycielowi współtworzącemu ten projekt.
Wszystkim Państwu dziękuję za wsparcie merytoryczne i obiektywizm. 

II. Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim do Symulacyjnego Biura Podróży odbyła się 23.01.2020r.. Komisja rekrutacyjna - kadra kierownicza biura (Natalka, Hania i Kuba) oraz nauczyciele: Pani Wicedyrektor RST, nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel przedmiotów turystycznych, w obecności zaproszonej klasy III TOT, dokonali oceny dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności kandydatów. Profesjonalizm komisji oraz realne odtworzenie warunków rozmowy kwalifikacyjnej sprawiło, że kandydaci musieli zmierzyć się z umiejętnością pokonania stresu. Wszystkie autoprezentacje wypadły znakomicie. Wszystkim życzyliśmy pomyślnych wyników rekrutacji oraz rozwijania swoich talentów w nowej pracy!

III. Zatrudnienie pracowników, podpisanie symulacyjnych umów o pracę, przyznanie symulacyjnych wynagrodzeń, założenie teczek akt osobowych.

IV. Praca w symulacyjnym biurze podróży - klasa 2 TOT. Tworzenie dokumentacji biura. Zaangażowanie pracowników w wytyczone przez dyrekcję zadania, profesjonalizm i wspaniała organizacja pracy. Nauczyciel pełni rolę symulacyjnego klienta, który składa zamówienie na imprezę turystyczną, podpisuje symulacyjne umowy-uczestnictwa, prowadzi stosowną korespondencję do biura. W symulacyjnym biurze podróży od chwili zamówienia imprezy turystycznej aż do jej przygotowania, sprzedaży i rozliczenia wszystkie działania są rzeczywiste. Jedynym nierzeczywistym działaniem jest realizacja imprezy turystycznej. 

V. Praca zdalna w symulacyjnym biurze turystycznym - klasa 2 TOT. Projektowanie i organizacja imprez turystycznych w oparciu o przesyłane symulacyjne zlecenia od klientów, działalność biura podróży działającego w charakterze organizatora turystycznego. Powstaje kompletna i profesjonalna dokumentacja imprez zleconych przez symulacyjnych klientów. 


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem dla uczniów było zrozumienie zasad współpracy nauczyciel-koordynator a uczeń. Planowanie czasu i zadań to niezwykle ważna umiejętność, którą zwykle wykonuje za uczniów nauczyciel.  Tymczasem podejście projektowe i samodzielność działań wymusza na uczniu ustawiczne stawianie i poszukiwanie odpowiedzi na szereg pytań umożliwiających z jednej strony realizację zadania, a z drugiej ocenę planowanej koncepcji firmy. Projekt wymaga od ucznia samokontroli i ciągłej analizy przebiegu realizacji zadań na każdym jego etapie. Eliminuje ryzyko niepowodzenia ze względu na symulacyjny charakter działań, ale umożliwia  samoocenę i   szybką identyfikację błędów. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Zrealizowaliśmy wszystkie założone cele edukacyjne projektu, tj. :
1.       uczniowie nauczyli się umiejętności kluczowych, które wyróżniają ich na rynku pracy oraz umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy,

2.        potrafią sporządzać dokumenty, poznali ich obieg oraz treści  pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,

3.       znają  prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę, przestrzegają zasad regulaminu pracy,

4.         mają umiejętności pracy w grupie, jak również potrafią samodzielne rozwiązywanie problemów,

5.         opanowali umiejętności prowadzenia negocjacji w kontaktach handlowych,

6.         znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w powiązaniu z tzw. światem zewnętrznym – urzędy, instytucje (ZUS, urząd skarbowy itd.),

7.         potrafią podejmować samodzielne, trafne decyzje  i potrafią ponieść za nie odpowiedzialność,

8.         posiadają umiejętności prezentacji kwalifikacji, zdobytych umiejętności oraz pozytywnego wizerunku własnej osoby w kontaktach z przyszłym pracodawcą,

9.         nauczyli się umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń biurowych, obsługi komputera, skanera, faksu, kserokopiarki, itp.

10.       nabyli umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt daje szansę uczniom szkół turystycznych na pozyskanie w przyszłości atrakcyjnej pracy, ponieważ kształtuje uniwersalne umiejętności zawodowe uczniów. 
Największą korzyścią projektu dla lokalnej społeczności i samych uczniów jest to, że dostosowuje on kwalifikacje i umiejętności pracowników do potrzeb lokalnego rynku pracy.  Uczniowie zostali wyposażeni we wszystkie umiejętności, które są  poszukiwane przez wszystkich pracodawców, tj.: zaradność, pewność siebie, otwartość, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność budowania relacji z klientem, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność, znajomość języka obcego, kreatywność, asertywność, pozytywne nastawienie do świata, wysoki poziom kultury osobistej, umiejętność pracy w grupie, empatię, samodzielność oraz odpowiedzialność. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako nauczyciel jestem dumna z tego, że moi uczniowie pracując w Symulacyjnym Biurze Podróży wykazują prawdziwą i szczerą potrzebę rozwoju. Wykonują to co kochają  najbardziej i realizują swoje marzenia. W każdym ich działaniu można zobaczyć ogromną pasję, zamiłowanie do turystyki i podróżowania. Entuzjazm, zaangażowanie, utożsamianie się z rolą pracownika biura turystycznego, samodzielność w  wykonywaniu zadań, odpowiedzialność. Mam przekonanie, iż są  niemal idealnym zespołem świetnie współpracujących pracowników.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

"Najważniejszym aspektem kreatywności jest pozbycie się lęku przed porażką" 
Dr Edwin Land
Potencjał uczniów biorących udział w projekcie umożliwia rzeczywiste, a nie tylko symulacyjne przygotowywanie produktów turystycznych. Bardzo realne na przyszłość jest zatem stworzenie Szkolnego Biura Turystycznego "Alibaba-tour". 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Wprowadzenie zdalnej nauki zmieniło system projektu pod względem możliwości technicznych. Niestety,  sprzęt, który oferuje symulacyjne biuro podróży, jest obecnie w warunkach domowych niedostępny dla wielu uczniów naszej klasy, co utrudnia realizację zadań.
Filmy

FilmySzkoła

Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum im. Jana Pawła II

Adres

Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów