Numer projektu: 221
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

DZIEŃ TEMATYCZNY DLA DZIECI

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

  Opis projektu:
Animator czasu wolnego to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego.  Animator prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych, organizuje mini disco, gry i zabawy rekreacyjne, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, stretching, gry terenowe, zajęcia taneczne, prowadzi wycieczki, dba o dobre relacje z gośćmi, wspiera innych pracowników obiektu i wykonuje wiele innych zadań.

Metoda projektu wykorzystuje pomysły uczniów na przeprowadzenie bloków tematycznych dla dzieci w oparciu o dzień tematyczny.

Źródła: 
 1. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
 2. „Realizacja efektów kształcenia Prowadzenie animacji czasu wolnego” – materiały Akademii Rainbow
Plan działania

Plan działania

  Etapy projektu:
1.    Przygotowanie: nauczyciel prezentuje temat projektu: 

Zaprezentuj pomysł na dzień tematyczny, określ jego nazwę, formę zabaw, rodzaj aktywności, dokonaj wyboru potrzebnych gadżetów, napisz scenariusz i zaprezentuj go podczas prezentacji.  Metodą losowania dokonuje podziału uczniów na grupy. 

Projekt realizowany przez klasę I Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji Animator czasu wolnego.

Uczniowie podpisują z nauczycielem kontrakt na wykonanie projektu oraz otrzymują arkusze z kryteriami ocen (materiały dla ucznia).

2.    Planowanie: uczniowie wybierają metody realizacji zadania,  szacują zasoby – budżet  i koszty potrzebne do realizacji bloków animacyjnych, określają skąd pozyskają niezbędne materiały i środki, tworzą szczegółowy scenariusz działań. Przebiega proces formowania się grupy, wybierani się liderzy grup.
3.    Działanie: Uczniowie pracują w czasie godzin lekcyjnych, mając do dyspozycji zasoby plastyczne i kreatywne szkoły, do tego 20 laptopów z dostępem do internetu, zestawy głośnikowe z mikrofonem, chusty animacyjne oraz bogatą biblioteczkę opisującą zabawy i gry dla dzieci. Ich zadaniem jest przygotowanie scenariusza a następnie przeprowadzenie dnia tematycznego dla dzieci. Uczniowie zbierają informacje, analizują przeprowadzone działania, wyciągają wnioski oraz  dokonują weryfikacji i wyboru optymalnych rozwiązań. Na koniec tworzą część praktyczną projektu tworzą scenariusze animacji tematycznych. To prezentacja ich kreatywności, umiejętności wykorzystania niebanalnych pomysłów na zabawy z dziećmi.  Część praktyczna może mieć bardzo różnorodną formę, dniem tematycznym może być dzień związany ze sportem (np. „olimpiada sportowa”), z motywem podróży (np. „poszukiwacz skarbów”), dzień kulinarny (np. „master chef”), dzień przygód (np. „dzień indiański”), dzień ulubionej postaci bajkowej (np. „dzień minionka”), dzień mody (np. „dzień Violetty”), mini disco. Projekt zakłada wykorzystanie do przygotowanie budżetu programu komputerowego Excel, zaprojektowanie i wykonanie strojów, stylizację gier i zabaw tematyką projektu, np.  z  ulubionymi postaciami dzieci, przygotowanie nagród, dyplomów, medali i  wyróżnień dla dzieci, ułożenie choreografii tańców animacyjnych, przygotowania i obsługę komputera, sprzętu nagłaśniającego i mikrofonu.
Nauczyciel wspiera działania uczniów. Obserwuje i doradza. Dzięki temu lepiej poznaje uczniów, ich mocne i słabe strony, możliwości i talenty. Aktywizuje ich do działań twórczych oraz rozwija nowe pomysły.

Czas realizacji pierwszych trzech etapów projektu to około 3-4 godziny lekcyjne.

4.    Prezentacja i ocena: Jedna grupa przeprowadza  swój projekt podczas 1 godziny lekcyjnej wg schematu: 5 minut – przygotowanie  do animacji, 35 minut –przeprowadzenie animacji dla dzieci z oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju, 5 minut - określenie mocnych i słabych stron grup animacyjnych. Uczniowie podczas animacji mogą przeprowadzić warsztaty animacyjne takie jak:

dzień związany ze sportem (np. „olimpiada sportowa”),

dzień z motywem podróży (np. „poszukiwacz skarbów”,

dzień kulinarny (np. „master chef”)

dzień przygód (np. „dzień indiański”),

dzień ulubionej postaci bajkowej (np. „dzień minionka”),

dzień mody (np. „dzień Violetty”),

mini disco, itp.

Po analizie mocnych i słabych stron przeprowadzonych warsztatów dokonywana jest ocena przez komisję złożoną z nauczyciela-koordynatora projektu i liderów każdej z grup. Nauczyciel odwołuje się do kryteriów oceny ustalonych na etapie planowania. Ocena obejmuje nie tylko samo zaprezentowanie projektu, ale również współpracę zespołu oraz wkład każdego ucznia. Przy ocenie należy unikać krytyki ze strony innych uczniów w trosce o dobrą atmosferę zespołu. Należy przyjąć zasadę akceptacji sytuacji z błędami, które, podobnie jak podczas projektu, będą występować zapewne podczas prowadzenia autentycznych zadań animacyjnych.

Źródła: 
 1. materiały archiwalne pochodzące z Centrali Firm Symulacyjnych „Cenzym” w Zielonej-Górze
 2. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf
 3. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
 4. „Realizacja efektów kształcenia Prowadzenie animacji czasu wolnego” – materiały Akademii Rainbow
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Listopad 2019- marzec 2020, Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, instytucje dla dzieci 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Cele projektu:
- współpraca z lokalnymi instytucjami, 

-doskonalenie warsztatu pracy przyszłych animatorów czasu wolnego,

- dostosowanie umiejętności i kwalifikacji uczniów pod kątem oczekiwań przyszłych pracodawców na rynku pracy,

- rozwijanie zainteresowań zawodowych oraz wskazywanie możliwości i potrzeb dalszego kształcenia,

− kształtowanie postaw zawodowych uczniów, jak: odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

- nabywanie kompetencji personalnych i społecznych oraz umiejętności w zakresie organizacji pracy małych zespołów,

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego,

- kształcenie dyscypliny i porządku oraz dbałości o bezpieczeństwo uczniów,

-wykorzystanie idei wolontariatu i dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi.

Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności animatora czasu wolnego;

- nabycie umiejętności organizowania imprez i usług turystycznych;

- nabycie umiejętności obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

-nabycie umiejętności planowania i rozliczania kosztów imprez i usług turystycznych.

Cele projektu są skorelowane z podstawą programową w zawodzie Technik Organizacji Turystyki.


 Korzyści dla uczniów:
Projekt rozwija pasję i zainteresowania uczniów, kształtuje ich bezinteresowność – uczniowie widząc radość i uśmiech dzieci mają ogromną satysfakcję z przeprowadzanych animacji, uczą się odpowiedzialności, zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych,  umiejętności prezentacji siebie, grupy i podjętych działań. Uczniowie doskonalą swój warsztat pracy animatora w praktyce, poznają swoje mocne i słabe strony. Mają być uśmiechnięci i otwarci w kontakcie z dziećmi, przekonani, że wykonują najciekawszy zawód świata a ich praca jest ważna i to od niej zależy radość dzieci. 

Źródła: 
 1. materiały archiwalne pochodzące z Centrali Firm Symulacyjnych „Cenzym” w Zielonej-Górze
 2. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/Jak_pracowac_metoda_projektow.pdf
 3. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
 4. „Realizacja efektów kształcenia Prowadzenie animacji czasu wolnego” – materiały Akademii Rainbow


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze uzyskane z grantu zostaną przeznaczone na zakup materiałów kreatywnych na potrzeby warsztatów animacyjnych przeprowadzanych w ramach wolontariatu dla dzieci  w Polanicy-Zdroju. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Regionalna Szkoła Turystyczna jest pierwszą ponadgimnazjalną w Polsce, w której honorowy patronat nad zawodem Technik Obsługi Turystycznej (aktualna nazwa zawodu: Technik Organizacji Turystyki) objęło Biuro Podróży Rainbow.

           Patronat Rainbow umożliwił przyjęcie specjalizacji Animacja czasu wolnego w ramach podstawy programowej dla zawodu Technik Obsługi Turystycznej  (Technik Organizacji Turystyki) i zmodyfikowanie kształcenia, zgodnie z trendami rynku pracy, wykorzystując przy tym optymalnie potencjał i doświadczenie szkoły, jej bazę dydaktyczną i kadrę pedagogiczną. Program nauczania wzbogacony o efekty kształcenia preferowane przez honorowego patrona kształcenia zawodowego, baza dydaktyczna szkoły, w dużej części doposażona przez Biuro Podróży Rainbow w ramach zrealizowanego  projektu „Animacja czasu wolnego – wsparcie uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców” współfinansowanego ze środków europejskich, gwarantuje najwyższą jakość  warsztatów i ćwiczeń w czasie zajęć animacyjnych.  W ramach umowy patronackiej uczniowie odbywają dofinansowaną przez Rainbow wycieczkę dydaktyczną, która ma w programie między innymi animacje dla dzieci, animacje dla dorosłych, projektowanie animacji oraz treningi umiejętności animacyjnych

Animatorzy Regionalnej Szkoły Turystycznej aktywnie działają w lokalnym środowisku instytucji dla dzieci. Od kilku lat prowadzą animacje dla dzieci w Przedszkolu Publicznym w Polanicy-Zdroju, w zespołach zerowych i w starszych klasach Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy-Zdroju, w Miejskim Centrum Kultury w Polanicy-Zdroju.
Projekt umożliwi realizację wielu warsztatów animacyjnych dla dzieci umożliwiając doskonalenie umiejętności animatorów, ale przede wszystkim przyniesie wiele radości i niezapomnianych wrażeń maluchom.

Źródła: 
 1. materiały „Projekt klas patronackich” Akademia Rainbow
 2. „Realizacja efektów kształcenia Prowadzenie animacji czasu wolnego” – materiały Akademii Rainbow

Szkoła

Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum im. Jana Pawła II

Adres

Wojska Polskiego 23, 57-320 Polanica-Zdrój

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów