Numer projektu: 1009
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Wyczaruję piękne dzieło, które ze zmysłów początek wzięło.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie uczą się dzieci niepełnosprawne. Niektóre mają większe trudności  w nauce niż ich rówieśnicy z masowych szkół,  inne problemy z czytaniem,  pisaniem, zawiązywaniem sznurowadeł, chodzeniem, więc czasem poruszają się na wózkach. Niektóre dzieci wykazują problemy z emocjami i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Jeszcze inne mają zaburzenia w odbiorze bodźców poprzez zmysły. W szkole pracują z nimi nauczyciele i terapeuci, którzy pomagają rozwiązać ich problemy za pomocą różnych metod oraz terapii.
Jedną z terapii jest terapia wg Tomatisa. Są to zajęcia,  podczas których dzieci niepełnosprawne słuchają muzyki Mozarta i Chorałów gregoriańskich przez specjalne słuchawki. Terapia trwa dwie godziny dziennie. Efektem słuchania jest niwelowanie zaburzeń mowy i komunikacji, trudności szkolnych oraz poprawa koncentracji uwagi   i pamięci. Podczas terapii dzieci mogą się bawić, odrabiać zadanie domowe lub wykonywać wszelkie prace manualne takie jak rysowanie, malowanie, lepienie           z ciastoliny, wyklejanie itp. 
Dwie godziny zegarowe  to dla dzieci niepełnosprawnych z klas I-III bardzo długo, więc aby „zabić nudę”,  zaplanowaliśmy zajęcia, dzięki którym dzieci zdobędą nową wiedzę i umiejętności oraz spędzą czas terapii na świetnej zabawie.  
Projekt będzie miał szeroki zakres i charakter interdyscyplinarny. Założeniem projektu będzie połączenie terapii wg Tomatisa z elementami arteterapii oraz z zastosowaniem technik multimedialnych, np. projektowania graficznego z użyciem tabletów, a także poszerzenie wiedzy uczniów z tematyki ekologii.
Arteterapia jest skutecznym sposobem na pracę z grupą uczniów niepełnosprawnych  z różnymi deficytami, gdyż działanie przez sztukę jest ważnym elementem procesu rewalidacyjnego. Sprzyja ogólnemu rozwojowi dzieci, ich integracji, łagodzeniu napięcia u uczniów nadpobudliwych i pobudza do działania dzieci apatyczne               i wycofane. 
Dodatkowym atutem  zajęć plastycznych będzie wykorzystanie surowców wtórnych,   a co za tym idzie uwrażliwienie uczniów na dbałość o środowisko naturalne poprzez zastosowanie upcyklingu i recyklingu. Na terenie szkoły segregowane są śmieci do pojemników oznaczonych odpowiednimi kolorami dla szkła, papieru i plastiku. Dodatkowo uczniowie zbierają w szkole plastikowe zakrętki po napojach dla lokalnego Stowarzyszenie SCI, które działa charytatywnie na terenie Cieszyna. Środki pieniężne pozyskane z zakrętek przeznaczane są na zakup potrzebnych rzeczy dla dzieci z oddziału  pediatrycznego w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. 
Surowce  wtórne ( takie jak makulatura, plastik) zostaną pozyskane z pojemników     do segregacji odpadów znajdujących się na terenie placówki, a pozostałe materiały    w postaci włóczek czy resztek tkanin zostaną przyniesione przez dzieci i nauczycieli z domu oraz zakupione z pozyskanych środków.
Praca z użyciem tabletów będzie polegała na zaprojektowaniu i namalowaniu w programie Paint dekoracji lub ozdób zanim te zostaną wykonane.
Projekt bazuje na poznawaniu świata zmysłami, czyli stymulacji polisensorycznej, czyli  wszystkim tym, co się wokół nas znajduje – drewnie, papierze, odpadach, foli, farbach, włóczkach  – to wszystko może nam posłużyć do zabawy z dziećmi. Jeżeli do tych rzeczy dołożymy trochę naszej fantazji, stworzymy dzieciom bezpieczny pozbawiony lęku świat. Bawiąc się z nimi, zachęcamy je do poznawania otoczenia, w takiej formie jaka im odpowiada – dotykiem, wzrokiem, słuchem  – dając im czas na zaakceptowanie zmian i środowiska, w którym przebywają.
 Realizacja projektu ma przebiegać w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa, akceptacji i otwartości przy pełnym wsparciu nauczycieli- terapeutów. Powinna sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijajać kreatywność.
 
Cel główny:
Zaplanowane działania rozwijające kreatywność uczniów ukierunkowane na odkrycie nowych umiejętności i osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dzieci  podczas terapii wg Tomatisa.

Cele edukacyjno-terapeutyczne:
·         uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
·         wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, poszukiwanie własnych rozwiązań;
·         nabywanie umiejętności pracy w grupie;
·         wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę;
·         szacunek dla pracy własnej i innych;
·         wyrabianie odpowiedzialności za otoczenie, w którym uczniowie przebywają;
·         umiejętność oszczędnego korzystania z materiałów;
·         wykorzystanie odpadów wtórnych;
·         uwrażliwienie uczniów na dbałość o środowisko naturalne;
·         przestrzeganie zasad bezpiecznego użycia narzędzi;
·         wspomaganie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;
·         rozwijanie sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów;
·         nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i zastosowanie różnorodnych środków wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych emocji, potrzeb, zainteresowań;
·         wzmocnienie poczucia własnej wartości;
·         zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia tego za pomocą form plastycznych;
·         pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
·         prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
Plan działania

Plan działania

Zadaniem uczniów będzie zaprojektowanie, namalowanie i wykonanie ozdób, dekoracji i prezentów. Rękodzieła zostaną wykorzystane podczas  różnych świąt          i wydarzeń, np. walentynek, Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki itp., dzięki czemu uczniowie pochwalą się swoimi pracami na forum Placówki, przed rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami.
Dzieci wykonają m.in. serca oraz pisanki z  papierowej wikliny, pompony ze starych włóczek oraz zabawki i dekoracje ze skrawków materiałów czy plastikowych butelek,  zakrętek.
Zakupione tablety wzbogacą bazę dydaktyczną placówki i zostaną wykorzystane prze innych uczniów na różnych zajęciach, natomiast dekoracje i ozdoby posłużą jako dekoracja imprez przez kolejne lata szkolne. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu będzie trwała od 27 stycznia 2020 do 6 maja 2020r. Projekt będzie realizowany codziennie przez 2 godz. podczas terapii wg Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie. Uczniowie będą zmieniali się cyklicznie. W  projekcie weźmie udział około 20 uczniów oraz 3 terapeutów. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez uczniów pozytywnie, będzie kontynuowany do końca roku szkolnego a także w roku następnym.
Pierwszy etap projektu przewiduje zakupienie 3 sztuk tabletów do projektowania i malowania oraz potrzebnych materiałów, np. przyrządów do wykonania pomponów i innych ( 27.01.2020 – 3.02.2020). Następnie zostanie przygotowana baza materiałów i odpadów wtórnych (3.02.2020- 7.02.2020). Główna część projektu zakłada zaprojektowanie dekoracji, ozdób i zabawek w programie Paint na tabletach oraz wykonanie dekoracji, ozdób i zabawek, które będą stanowiły motyw zdobniczy podczas różnych uroczystości i świąt oraz wykorzystane jako zabawki ( 10.02.2020 – 6.05.2020).

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za zaprojektowanie i wykonanie dekoracji oraz zabawek. Wszyscy uczniowie przez powyższe działania w projekcie, nabędą nowe umiejętności, ukształtują sprawność manualną poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów. Nabędą nowe umiejętności, które przydadzą im się w życiu codziennym.  Będą rozwijać wyobraźnię i zainteresowanie. Zabawa z różnymi materiałami i fakturami, słuchanie materiału dźwiękowego oraz zabawa z tabletami zadziała terapeutycznie  na rozwój zmysłów. Wszystkie działania wpłyną pozytywnie na ich emocje, przyniosą korzyści w postaci wzmocnienia poczucia własnej wartości i odniesienia sukcesu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup 3 tabletów i  materiałów plastycznych oraz przyrządów do robienia pomponów, które wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły i posłużą kolejnym pokoleniom.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest interdyscyplinarny, co oznacza, że zakres jego działania jest szeroki            i obejmuje kilka dziedzin. Innowacyjność polega na jednoczesnym terapeutycznym słuchaniu muzyki oraz pracy twórczej. W projekcie kładzie się nacisk na wszechstronne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz na działania polisensoryczne. Uczniowie  niepełnosprawni poprzez udział w projekcie udowodnią, że przy odpowiednim wsparciu terapeutów są  w stanie stworzyć unikatowe i oryginalne rękodzieła. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Cieszynie

Adres

Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów