Jak pozyskiwać sojuszników i promować projekt?

Dzięki współpracy uczniów z firmami, organizacjami etc. aktywizują się oni społecznie i środowiskowo, a życie szkoły staje się ważne dla lokalnej społeczności.
Partnerzy zewnętrzni mogą zaoferować zespołom projektowym wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe. Jak ich pozyskać?

Projekty edukacyjne w szkołach można realizować we współpracy z różnymi partnerami zewnętrznymi. Mogą oni zaoferować zespołom projektowym wsparcie merytoryczne, organizacyjne lub finansowe, poszerzając tym samym zakres możliwości działania samych uczniów. 

W zależności od tematyki i rodzaju projektu sojusznikami tych działań mogą być rozmaite instytucje i organizacje działające w lokalnym środowisku – lecz nie tylko one! Dzięki współczesnym możliwościom technologicznym partnerem projektu może być nawet podmiot zlokalizowany na innym kontynencie!

Sojusznikami w realizacji projektu mogą być:

 • inne szkoły i placówki oświatowe,
 • samorząd lokalny,
 • urzędy,
 • muzea,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • wyższe uczelnie,
 • instytuty naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • placówki medyczne,
 • policja,
 • straż pożarna,
 • media lokalne,
 • firmy itp.

Wyżej wymienione przykłady to podmioty zewnętrzne, ale wsparcia powinny udzielać uczniom przede wszystkim osoby z najbliższego otoczenia: rodzice, nauczyciele, dyrektor szkoły. 

Rodzice mogą pomóc w organizacji uczniowskich przedsięwzięć, w transporcie różnych materiałów, w wykonywaniu niektórych zadań. Mogą też zapewnić opiekę podczas różnych działań. 

Nauczyciel od początku realizacji projektu wspiera uczniów swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami. Może też przekonać do uczniowskich pomysłów innych nauczycieli. 

Z dyrektorem należy ustalać wszystkie sprawy dziejące się w szkole. Może on udostępnić uczniom salę na miejsce spotkań grupy, szkolne boisko, salę gimnastyczną, sprzęt nagłośnieniowy lub sportowy. Może pozwolić zorganizować jakieś wydarzenie w szkole, wystosować pismo/rekomendację do innej instytucji czy organizacji w celu wsparcia realizacji projektu. 

Ważną rolę mogą odegrać włodarze miasta/gminy/powiatu – o ich zainteresowanie trzeba szczególnie zabiegać. Przede wszystkim mogą oni udzielić wsparcia w postaci wydania zgody i odpowiednich zezwoleń potrzebnych na przykład do organizacji happeningu lub koncertu. Mogą też wesprzeć uczniów finansowo (przyznając środki lub fundując nagrody w konkursie) bądź rzeczowo (w formie materiałów biurowych lub promocyjnych). Najbardziej cenne byłoby, gdyby udało się przekonać wójta czy burmistrza do objęcia patronatem uczniowskich działań projektowych. Wtedy łatwiej zainteresować nimi media oraz zachęcić do współpracy inne osoby. 

Rodzaj wsparcia

Sojusznicy

Przykłady

finansowe

samorząd lokalny, firmy, instytucje, fundacje, rodzice

przekazanie środków na zakup materiałów potrzebnych do projektu, ufundowanie nagród, sfinansowanie transportu, pomoc rzeczowa w postaci materiałów, sprzętu, gadżetów reklamowych

merytoryczne

urzędy, muzea, biblioteki, domy kultury, wyższe uczelnie, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, placówki medyczne, policja, straż pożarna

pomoc pracowników merytorycznych tych instytucji/placówek w realizacji projektów – udzielanie informacji, udostępnianie zasobów, wskazywanie pomocnej literatury czy innych źródeł informacji, udział ekspertów merytorycznych w spotkaniach z młodzieżą, zorganizowanie pokazu lub prezentacji dla realizatorów projektu

organizacyjne

samorząd lokalny, urzędy, instytucje, inne szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, placówki medyczne, policja, straż pożarna, rodzice

wsparcie przy organizacji różnych działań projektowych – udzielenie formalnych pozwoleń na organizację imprez, udostępnienie bazy, użyczenie sprzętu, środków transportu, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez, oddelegowanie pracowników do pomocy przy organizacji różnych działań projektowych

medialne

prasa, radio, telewizja, Internet

promocja projektu – udział dziennikarzy w wydarzeniach projektowych, publikowanie ogłoszeń, informacji, zdjęć, materiałów filmowych o tych działaniach

Aby pozyskać zewnętrzne podmioty do współpracy, warto zadbać o promocję projektu. Do tego celu trzeba wykorzystać wszystkie możliwe środki: stronę internetową szkoły i gminy/powiatu, plakaty, ulotki, prasę lokalną oraz bardzo skuteczny „marketing szeptany”. Dobrze byłoby mieć kontakt z zaprzyjaźnionym dziennikarzem, któremu uczniowie będą przekazywać materiały o projekcie. Dlatego warto zawsze mieć przygotowany krótki, aktualny tekst i dobrej jakości zdjęcie, które w każdej chwili można wysłać do redakcji gazety czy webmastera strony internetowej. 

Przekonanie sojuszników do współpracy jest trudnym zadaniem. Najpierw uczniowie powinni postarać się o spotkanie z przedstawicielem firmy, instytucji czy organizacji, w której szukają wsparcia. Warto poszukać wśród rodziców i znajomych – być może ktoś mógłby ułatwić ten pierwszy kontakt. Pomocne może być tutaj wsparcie nauczyciela lub dyrektora szkoły, którzy pomogą wystosować odpowiednie pismo/rekomendację. Gdy już zostanie przygotowany „grunt” i uda się umówić na spotkanie, trzeba się do niego dobrze przygotować. Należy przede wszystkim pamiętać o zasadzie pierwszego wrażenia – odpowiednio się ubrać, przyjść punktualnie, być dobrze przygotowanym, na wstępie krótko się przedstawić i udzielić pełnej, rzeczowej informacji na temat podejmowanych działań. Przedstawiciel firmy zapewne nie będzie miał dla nas wiele czasu, więc tym bardziej trzeba dobrze przemyśleć argumenty, jakie będą pomocne w rozmowie z potencjalnym sojusznikiem. Przydatna jest tutaj sztuka negocjacji. W rozmowie należy uwzględnić następujące kwestie: 

 • Dlaczego na partnera projektu wybraliśmy właśnie ten podmiot?
  Trzeba się wcześniej dokładnie dowiedzieć, czym instytucja/firma się zajmuje, jaką działalność prowadzi, posłużyć się przykładami wcześniej podejmowanych przez nią działań wspierających inne projekty. Nasz potencjalny partner musi być przekonany, że darzymy go szacunkiem i zaufaniem, i w pełni świadomie prosimy o współudział w projekcie.
 • Na czym ma polegać nasza współpraca?
  Należy przekonać drugą stronę, że nie przyszliśmy jedynie po pieniądze, lecz że chcemy podjąć razem jakieś działania. Trzeba dokładnie przeanalizować, co obie strony mogą wnieść do wspólnego projektu.
 • Jakie będą korzyści z udziału w projekcie dla naszego partnera?
  Potencjalny sojusznik musi być przekonany, że będzie miał jakiś pożytek z udziału w projekcie. Trzeba krótko i klarownie te korzyści przedstawić, aby przystąpienie do projektu wydało się mu atrakcyjne. Koniecznie należy wskazać aspekt promocyjny (zamieszczenie informacji o partnerstwie w mediach, eksponowanie logo partnera podczas wydarzeń związanych z projektem oraz na materiałach projektowych itp.).
 • Kogo już pozyskaliśmy do realizacji projektu?
  Przekonującym argumentem może być wymienienie innych partnerów, których udało nam się pozyskać. Wsparcie się autorytetem burmistrza/prezydenta miasta, prezesa znanej w środowisku firmy czy dyrektora szacownej instytucji będzie zapewne pomocne. Dzięki takim sojusznikom stajemy się bardziej wiarygodni.

Poszukiwanie partnerów powinno być nieodzownym elementem działań projektowych podejmowanych przez samych uczniów. Pomoc osób dorosłych będzie tutaj niezbędna, ale dopiero na etapie realizacji. Wcześniej jednak to sami uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Czym dysponujemy?
 • Czego nam jeszcze potrzeba?
 • Kto może nam pomóc w realizacji naszych działań?
 • Gdzie znaleźć potencjalnych sojuszników?
 • Jak ich przekonać do współpracy?

Rozwiązywanie takich problemów znakomicie rozwija inicjatywność i przedsiębiorczość – umiejętności zaliczane dziś do kluczowych na rynku pracy i nie tylko.