Specyfika pracy w zespole

Efektywna praca w grupie jest wynikiem zarówno właściwego doboru zespołu, jak również ustalenia i przestrzegania dobrze opracowanych zasad.
Umiejętność pracy w zespole jest dziś nieodzowna w wielu obszarach życia, zwłaszcza w pracy zawodowej. Na czym polega jej specyfika?

Zdaniem specjalistów już na etapie szkolnym należy kształcić w uczniach zdolności komunikacji, samoorganizacji i wspólnego rozwiązywania  problemów. MEN rekomenduje realizację przedsięwzięć za pomocą projektu edukacyjnego zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Podobnie wielu praktyków zachęca nauczycieli do zwiększania nacisku na wdrażanie różnorodnych form pracy grupowej.

Dlaczego grupa jest ważna?

1. Grupy są wszędzie – każdy uczeń będzie miał z nimi do czynienia: w pracy, na kursach, w organizacjach, w których będzie działał itd.
2. Grupa daje jednostce: poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, rozwój. 
3. Ludzie potrzebują: przynależności, uznania, poczucia godności, przyjaźni. 

Dobrze funkcjonujący zespół to taki, który:

 • Ma jasny, realny cel (wie, dokąd zmierza) – zadania i cele były wspólnie omawiane, toteż członkowie zespołu dobrze je rozumieją i akceptują.
 • Efektywnie wykorzystuje swoje zasoby – zdiagnozowano mocne i słabe strony zespołu, członkowie mają możliwość swobodnego wyrażania swych odczuć, preferencji i zgłaszania pomysłów.
 • Dobrze się komunikuje – członkowie zespołu słuchają się wzajemnie, istnieje dobry przepływ informacji.
 • Przygotowuje plany realizacji celów – podejmowane działania są wyraźnie przydzielone i akceptowane.
 • Stosuje doraźne strategie, jeśli zajdzie taka potrzeba – elastycznie reaguje, gdy sytuacja tego wymaga.
 • Wierzy w swoje możliwości – dominuje pozytywne myślenie i wiara w sukces.
 • Rozwiązuje konflikty – uważa ich występowanie za coś naturalnego, traktuje niezgodę, różnice zdań jako nieodłączne cechy funkcjonowania zespołu.
 • Podejmuje większość decyzji na drodze konsensusu – formalne głosowania są ograniczone do niezbędnego minimum.
 • Nie jest zdominowany – przez lidera ani przez inną osobę.
 • Sprawdza osiągane postępy.
 • Ma zaufanie do swoich członków.
 • Dba o dobre relacje z otoczeniem.
 • Pracuje w serdecznej, przyjaznej atmosferze.

Czynniki wpływające na efektywność grupy:

1. Potrzeby zadania – cel musi być wspólny i akceptowany przez wszystkich.
2. Potrzeby grupy – wszyscy członkowie muszą podążać w jednym kierunku.
3. Potrzeby jednostek – członkowie muszą akceptować wkład, jaki każdy z nich wnosi. 

Każdy zespół przechodzi przez kilka etapów:

 • FORMOWANIA: każdy uczeń ma jakieś wyobrażenie, na czym będzie polegał jego wkład w pracę, czym się zajmie. Zespół zweryfikuje oczekiwania jednostki. Są jednak pozytywne strony tego etapu: mamy możliwość przetestowania oczekiwań, zorientowania się, jakie zachowania i postawy są akceptowane przez grupę.
 • BURZY I KONFLIKTÓW: to walka o wymarzone pozycje w grupie, krytycyzm w stosunku do innych, ciągłe konfrontacje i spięcia między członkami zespołu.
 • UNORMOWANIA SIĘ SYTUACJI: dochodzimy do kompromisu. Role zostały przydzielone.
 • REALIZACJI CELÓW: wysiłek z walki o swoje jest kierowany na osiągnięcie wspólnego celu.
 • LIKWIDACJI: jeśli zespół został powołany do wykonania określonego zadania, po jego zrealizowaniu zostaje rozwiązany. Często jednak pozostają więzi i uczucia wzajemnej sympatii.

Zasady pracy grupowej:

 • Wszyscy miejmy równe prawa.
 • Słuchajmy innych.
 • Uzgadniajmy, a nie uśredniajmy.
 • Szukajmy mocnych stron partnerów.
 • Jeśli nie musimy, nie krytykujmy.
 • Liczy się praca wszystkich.
 • Dbajmy o atmosferę pracy w grupie.
 • Mówmy, jeśli chcemy, by inni uwzględnili nasze zdanie.
 • Bądźmy życzliwi, uśmiechajmy się.
 • Ceńmy własne pomysły i doceniajmy pomysły innych.
 • Kontrolujmy czas.

Zalety pracy zespołowej:

 • Możliwość nawiązania nowych kontaktów.
 • Więcej pomysłów (co kila głów, to nie jedna).
 • Możliwość dzielenia się pomysłami i wyłapywania najlepszych.
 • Wzajemna pomoc.
 • Duża wydajność.
 • Wyzwalanie kreatywności.
 • Nauka zachowań prospołecznych i demokracji.
 • Bardziej trafne decyzje – mogą one być przedyskutowane i przemyślane.
 • Pełniejsze wykorzystanie zdolności i kompetencji członków zespołu.
 • Szansa na ujawnienie nieznanych (nieuświadomionych) cech i umiejętności poszczególnych jednostek.
 • Zjawisko synergii – efekt zorganizowanej pracy zespołowej jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych.
 • Duża szansa na przyjęcie przez każdego członka zespołu odpowiedzialności za wykonanie zadania – większa identyfikacja z zadaniem.
 • Zaspokojenie potrzeby przynależności (jednej z podstawowych potrzeb człowieka) zwiększa motywację do pracy.
 • Zespół może wykonać większą pracę niż jednostka.
 • Zespół daje siłę do realizacji trudnych zadań.
 • Wzrastają zdolności przystosowawcze uczniów – w każdym zespole, w którym przyjdzie im pracować, mogą mieć nieco inne obowiązki i kompetencje, odgrywać inną rolę w grupie (elastyczność).

Wady pracy zespołowej:

 • Ryzyko dominacji silniejszych jednostek.
 • Sporo czasu i energii zabiera usprawnianie komunikacji i dbanie o relacje międzyludzkie.
 • Część osób może nie odnajdywać się w pracy zespołowej (indywidualiści) – mogą pracować mniej wydajnie, prezentować zachowania utrudniające pracę zespołową, wchodzić w niekorzystne dla nich role grupowe.
 • Trudności z uzyskaniem szybkiego tempa wykonywania zadań, uciążliwa i nieefektywna koordynacja działań zespołu.
 • Ryzyko niesprawiedliwego nagradzania i niezasłużonej krytyki – najbardziej zaangażowani często wysłuchują najwięcej krytycznych uwag.
 • Uczenie się działań pozorowanych (czyli jak sprawiać wrażenie, że coś się robi, gdy tak naprawdę nie robi się nic).
 • Myślenie grupowe (syndrom ogłupienia grupowego) – bardziej liczy się dążenie do zachowania spójności i solidarności grupy niż realia i fakty, co prowadzi do gorszych decyzji.
 • Syndrom decyzji grupowych – decyzje podejmowane grupowo są często obciążone większym ryzykiem błędu niż decyzje indywidualne.
 • Ludzie pracujący w grupach podejmują często znacznie mniejszy wysiłek niż ten, który włożyliby w indywidualną pracę.
 • Rozproszona odpowiedzialność – w grupie łatwo się „schować” i przeczekać okres najbardziej intensywnej pracy, nie kiwając palcem.
 • Ryzyko ograniczania swobody wypowiedzi – niektórzy boją się proponować zbyt śmiałe rozwiązania, inni nie chcą forsować własnego zdania, jeszcze inni zgadzają się z większością w imię dobra sprawy, czyli jak najszybszego zakończenia sporów.
 • Ryzyko równania w dół – najlepsi nie chcą się wybijać się ponad przeciętną w obawie, że przypadną im nowe obowiązki, najzdolniejsi ukrywają swoje talenty, najbardziej doświadczeni dość niechętnie dzielą się swym doświadczeniem. Ci, którzy się wyłamują – czyli są nadaktywni – są posądzani o niekoleżeńskość i zmuszani do wolniejszej pracy.
 • Dążenie do jedności często hamuje racjonalne podejmowanie decyzji – członkowie zespołu okazują swoje zaangażowanie i entuzjazm dla projektu poprzez brak krytycyzmu wobec proponowanych rozwiązań.

Lista kontrolna przydatna w pracy grupowej: 

Zadania

 • Czy cele są jasno sprecyzowane?
 • Czy uzgodnione są sposoby ich osiągnięcia?
 • Czy mamy odpowiednie zasoby?
 • Czy mamy kryteria sukcesu?

Zespół

 • Czy wszyscy mają poczucie celu?
 • Czy istnieje sprzyjająca atmosfera?
 • Czy istnieje poczucie wspólnego osiągnięcia celu?

Jednostki

 • Czy każdy jest akceptowany?
 • Czy każdy może coś wnieść do zespołu?
 • Czy każdy czuje się częścią zespołu?
 • Czy każdy czuje się doceniony przez innych?